Valg2021Valg 2021: SV om familiepolitikk

Valg 2021: SV om familiepolitikk

Av Babyverden 1507 Sist oppdatert 30.08.21
SV vil beholde dagens abortgrense, men fjerne nemnd. De mener mødre må få ligge på barsel til de er klare for å reise hjem, de ønsker løpende opptak til barnehagene, og vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor? 
Nei. SV mener grensen for abort må være lik, men at nemndene må avvikles slik at det er kvinnen selv som tar avgjørelsen. Hvordan dette skal implementeres i lovverket på best mulig måte må utredes, men det er grunnleggende å sikre kvinnen siste ord. Absolutt grense må gå ved levedyktighet, som i dag er på 21+6 uker og dager, og dersom grensen for levedyktighet endrer seg, må også abortgrensen endre seg. SV har derfor ikke satt et uketall.

Erfaring fra dagens praksis er at over 80 prosent tar abort innen uke 9. Det viser oss at det ikke er grensen for selvbestemmelse som avgjør når en abort blir gjennomført, men informasjon og tilgang på nødvendig helsehjelp. Aborter gjennomført etter uke 12 skyldes nesten alltid informasjon som har dukker opp i løpet av svangerskapet, som alvorlig sykdom. Nesten alle de som ber om abort så sent i graviditeten får det innvilget, fordi det er knyttet til sykdom eller svært krevende sosiale forhold. Likevel opplever mange av kvinnene som skal gjennom en abort etter uke 12 at det er svært tungt å måtte legge sin sak fram for en nemnd. For mange er det også lang reisevei for å møte nemnden, eller nødvendig å ta møte over internett.

SV mener også at de rådgivende tjenestene må styrkes kraftig, særlig der aborten skal foretas seint i svangerskapet. Ingen skal føle seg presset til å gjennomføre en abort. Det betyr at støtten til familier som har syke barn, eller barn med store hjelpebehov, må kraftig forbedres. Et eksempel på dette er den kampen som SV har ført for retten til pleiepenger og nødvendig utstyr.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor? 
Nei.

SV støtter en fortsatt tredeling av foreldrepermisjonen. Det gir et mer likestilt foreldreansvar og et mer likestilt arbeidsliv for kvinner. Erfaring viser at dersom fedrekvoten blir kuttet, så tar fedre ut mindre permisjon. I følge NAV tar 7 av 10 fedre ut den nøyaktige fedrekvoten, verken mer eller mindre.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes? 
Ja.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel? 
Ja, vi mener familiene blir for mye overlatt til seg selv. Å sikre god oppfølging etter fødsel er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre for nye familier. Vi vil satse på hjemmebesøk. Vi mener kommunehelsetjenesten må rustes kraftig opp, og at både jordmødre, helsesykepleiere og barnepleiere må få en viktig rolle i oppfølgingen av nye familier. Vi mener også at mødre må få ligge på barsel til de er klare til å dra hjem.

SV har foreslått en økning på 1 mrd til sykehusene, med øremerkede midler til føde- og barsel, og 10 mrd til kommune og fylker, med øremerkede midler til hele og faste stillinger i kommunene. Mangelen på jordmødre viser også at vi må utdanne flere og gjøre det mer attraktivt å stå i jobb.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?
SV vil at alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. SV ønsker løpende opptak til barnehagene, og vi vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass. I tillegg vil vi bygge ut flere barnehageplasser, slik at ventestøtten til slutt blir overflødig.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Nei.

En lønn å leve av er grunnsteinen i kvinnefrigjøringen. Derfor er SV mot ordninger som holder kvinner utenfor arbeidslivet. I mars 2020 var 80,2 prosent av de som mottok kontantstøtte kvinner (NAV). Kontantstøtten bidrar dermed til å sementere tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og påfører kvinner økonomiske tap ved at de ikke er i arbeid.

Det er flere barnefamilier med innvandrerbakgrunn som mottar kontantstøtte, enn uten. Arbeidsplassen er en arena for å lære seg språk, sosiale koder, danne seg nettverk, oppleve mestring og bli en del av det norske samfunnet. For innvandrerkvinner det viktig å komme ut i jobb, ikke få insentiver til å bli hjemme.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre? 
SV vil øke barnetrygden, og mest til de som trenger det mest, som enslige forsørgere. Engangsstønaden er for liten. Derfor foreslår SV at alle skal få minst 206 144 kr i foreldrepenger. Vi vil også innføre gratis SFO og senke maksprisen i barnehagen. Alt dette vil gjøre barnefamiliers økonomi bedre.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?
Ja. Vi har etterlyst planer fra regjeringen for å følge opp lovendringen.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)
Ja, SV vil øke støtten til studenter som får barn.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)
Vi vil innføre et familieprogram der alle førstegangsforeldre får hjemmebesøk av helsesykepleier.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: