Valg2021Valg 2021: Partiet Sentrum om familiepolitikk

Valg 2021: Partiet Sentrum om familiepolitikk

Av Babyverden 366 Sist oppdatert 01.09.21

Svarene er gitt av Kristin Walstad, nestleder og stifter av Partiet Sentrum.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

Nei, vi ønsker å beholde dagens abortlov med 12-ukersgrensen. Den har en fin balanse mellom kvinnens rett og fosterets vern.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

I hovedsak ikke.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

Ja. Foreldre skal ha like rettigheter til betalt permisjon.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Det er viktig at familienes behov blir ivaretatt av  gjennom en god samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Vi er positive til å se nærmere på dette.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ja. Vi vil bevare ordningen opp til 2 år.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Engangsstøtten bør være 1,5 G. Barnetrygden bør fortsatt økes for alle aldersgrupper, også de eldste barna.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Vi har ikke vurdert det.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Absolutt. Vi vil innføre foreldrepermisjonsordning for heltids studenter. Vi vil også utvide overgangsstønaden.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Vi ønsker at alle foreldre skal få tilbud om et foreldrekurs. Og styrke lavterskeltilbud og forebyggende foreldreveiledningstilbud for fosterforeldre. Vi vil også utvide retten til lønner omsorgspermisjon fra 10-20 dager dersom partner blir syk eller trenger omsorg. Vi vil også bedre støtteordningene for foreldre med barn som har funksjonsnedsettelser. Vi vil også gi småbarnsforeldre rett til 6-timers dag fram til barnet er tre år.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: