Valg2021Valg 2021: Kristelig Folkeparti om familiepolitikk

Valg 2021: Kristelig Folkeparti om familiepolitikk

Av Babyverden 1140 Sist oppdatert 27.08.21
Kristelig Folkeparti ønsker å utvide permisjonen, ønsker en ny abortlov og avvikle engangsstønaden og heller gi alle rett på foreldrepenger. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Tove Welle Haugland, presseansvarlig i Kristelig Folkeparti.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

KrF ønsker en ny abortlov som legger til grunn at det ufødte barnet har menneskeverd. Men 4 av 5 politiske partier på venstresiden ønsker en radikal utvidelse av dagens lov, noen av dem helt frem til barnet i mors mage er levedyktig. Det vil KrF kjempe mot.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

Det er foreldrene som kjenner sitt barn best og vet hva som er best for sin familie, ikke vi politikere. Derfor ønsker vi å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene. Hvis en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen. Vi vil også utvide foreldrepermisjonen med 4 uker til 53 uker. Samt innføre fri gradering av foreldrepenger. Fri gradering av foreldrepengeuttaket innebærer at man kan motta reduserte foreldrepenger, til den prosenten man ønsker. Med forslaget kan altså foreldrepenger graderes i kombinasjon med andre aktiviteter, som for eksempel studier.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

Vi vil:

  • utvide foreldrepermisjonen med 4 uker, til totalt 53 uker
  • gi far rett til permisjon tre uker etter fødsel, istedenfor dagens to uker
  • erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon for alle, med et minstenivå på 2G.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Vi vil gjennomføre en opptrappingsplan for jordmortjenesten, for å sikre god oppfølging av alle gravide, og en trygg føde- og barselomsorg over hele landet. Det er behov for å utdanne flere jordmødre for å ivareta dette, og for å sikre at alle mottar hjemmebesøk fra jordmor ila de tre første dagene.

Vi vet at mange ønsker seg litt mer tid til å komme seg til hekten og ha helsepersonell tilstede den første tiden som forelder. Vi mener det må være mulig å være lenger på fødestue/barselavdeling for de som ønsker det, og vil skrote fasttrack som en automatisk ordning.

Alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel, og vi mener at en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.

Vi vil styrke kunnskapen og kompetansen om forebygging og oppfølging av fødselsdepresjon.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Vi vil sikre alle barn over ett år rett til en barnehageplass, uavhengig av når på året de er født og ved hvilken alder familien ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Vi vil videreføre kontantstøtteordningen. Foreldrene må sikres mulighet til å bruke tid med barna mens de er små, og selv velge den omsorgsformen som passer best for sine ettåringer. KrF vil også videreutvikle kontantstøtteordningen til å gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Vi ønsker å erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon for alle, med et minstenivå på 2G.

Barnetrygden skal løftes til 2000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år. Barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.

Gi fedre selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjon.

Vi mener det er behov for en gjennomgang av alle vilkår for studentforeldre, inkludert foreldrepenger.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Dette forventer vi at helseforetakene følger opp innenfor sine rammer.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Vi mener det er behov for en gjennomgang av alle vilkår for studentforeldre, inkludert foreldrepenger.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Det å få barn innebærer en helt ny hverdag for begge foreldre. Det å få barn gir mye glede, men kan også by på utfordringer. Vi vil derfor tilby samlivskurs og foreldreveiledningskurs for alle førstegangsforeldre der enten en eller begge foreldre får barn for første gang.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: