Valg2021Valg 2021: Demokratene om familiepolitikk

Valg 2021: Demokratene om familiepolitikk

Av Babyverden 535 Sist oppdatert 30.08.21
Demokratene vil legge til rette for at begge foreldrene kan være hjemme med babyen de frøste seks ukene etter fødselen og la foreldrene selv fordele permisjonen. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Ina K. Thoresen, organisatorisk nestleder i Demokratene.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

Nei, vi ønsker ikke å gå inn for endringer i abortloven. Denne loven er utformet blandt annet for å ivareta den gravide kvinnens fysiske og psykiske helse. Jo senere man kan avslutte et svangerskap, jo større mental påkjenning er det for kvinnen, og jo større sjanse er det for fysiske komplikasjoner som kan vanskeliggjøre det å få barna man ønsker seg senere.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

Vi ønsker å fristille mor og far til å fordele permisjonen mellom seg. Forskjellige familier har forskjellige behov. Dette må den enkelte familie få lov til å styre selv.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

Barseltiden der mor ikke skal løfte tungt er 6 uker. Her er det naturlig at både mor og far har mulighet til å være hjemme uten tap av inntekt.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Den offentlige omsorgen til foreldre og barn bør i langt større grad behovsprøves, slik at utrygge førstegangsfødende får et langt større vern og langt bedre oppfølging enn i dag.

Den offentlige omsorgen til foreldre og barn bør i langt større grad behovsprøves, slik at utrygge førstegangsfødende får et langt større vern og langt bedre oppfølging enn i dag.

Heller ikke her finnes det noen løsning som passer for alle. Den støtten man i dag får til å blant annet få i gang ammingen er alt for tilfeldig, og basert på at mor selv tar grep.

Barselhotell i seg selv er ikke noen optimal løsning, da de ofte ikke er bemannet opp til de behovene som barselkvinner og nyfødte babyer har. En skikkelig sykehusavdeling er en langt tryggere løsning sett fra et helseståsted, selv om far da ikke kan sove over.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Dette er et komplekst spørsmål som både griper inn in lengden på permisjonen, og i spørsmålet rundt kontantstøtte. Vi har pr. nå ikke noe programfestet politikk på dette området.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Vi har ikke tatt stilling til kontantstøtten i vårt program. Det vil kreve en grundigere gjennomgang. Vi synes at den har nytteverdi, men vurderer om dagens form er den ideelle.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Ja. Vi ønsker å tilrettelegge for at familier skal ha råd til alle barna de ønsker seg. Vi har alt for lave fødselsrater i Norge i dag.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Med bakgrunn i at vi ikke ønsker å endre abortloven, så er det idéelt å gi kvinner tilgang på forsterdiagnostikk på et så tidlig tidspunkt at man skal slippe å stå foran en nemnd hvis svangerskapsavbrudd er ønsket.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Vi ønsker å styrke kvinners mulighet til å få barn under studiene, og å fullføre studier avbrutt av foreldrepermisjon uten store økonomiske tap.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Alle nybakte foreldre bør få tilbud om ukentlige hjemmebesøk fra helsestasjonen den første uken. Å møte helsepersonell i trygge hemmelige omgivelser, og få mulighet til samtale og opplæring i en relativt gjennomgripende livsendring vil kunne oppleves som et svært godt sikkerhetsnett for mange.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: