Valg2021Valg 2021: Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Valg 2021: Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Av Babyverden 1531 Sist oppdatert 25.08.21
Fremskrittspartiet ønsker at familiene selv kan fordele permisjonen, de vil ha løpende barnehageopptak og endre kontantstøtten noe. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Silje Hjemdal stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

I saker om abort er FrPs representanter fristilt.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

FrP har foreslått å la familiene selv bestemme fordelingen av foreldrepermisjonen. Alle familier er forskjellige og vet selv best hva som passer for dem. Vi vil gi familiene frihet til å styre sin egen hverdag. Dessverre stemte stortingets flertall ned forslaget jeg og Frp fremmet i vår, men vi gir oss ikke.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

FrP mener at dagens ordning er god og tilstrekkelig.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Flere steder i landet ser vi mangel på jordmødre. FrP er tydelige på at dette bare kan løses gjennom flere utdanningsplasser og bedre lønn. Når vi snakker om mangel på helsearbeidere de kommende årene snakkes det mye om leger og sykepleiere. Vi glemmer de som skal ta imot neste generasjon – bokstavelig talt. I revidert statsbudsjett fikk vi flertall for at det skal legges frem en opptrappingsplan fra regjeringen for å sikre flere helsearbeidere, også jordmødre. Vi forventer at planen inneholder en kraftig økning i studieplasser – bare for jordmødre er det behov for å doble antallet plasser for å dekke behovet.

FrP vil beholde dagens fødetilbud tilbud med små fødestuer, mellomstore fødeavdelinger og store kvinneklinikker, og er mot en sentralisering av fødetilbudet. Mindre fødeavdelinger må fordeles slik at det blir en nærhet til fødetilbudene. FrP mener det er behov for flere jordmødre i kommunene, og det var derfor lovkravet om jordmorkompetanse i kommunene ble gjeninnført mens vi satt i regjering. Når kommunene har fått økt ansvar for oppfølgingen av de som har født, er det viktigste tiltaket å sikre at det er nok jordmødre utdannet til å fylle stillingene i både spesialisthelsetjenesten og kommunene.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

FrP ønsker løpende barnehageopptak.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ja, den bør videreføres men endres slik at den ikke lenger gir uheldige utslag knyttet til integrering.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Stønader til familier har økt med støtte fra Frp, barnetrygden er et godt eksempel på det.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Jeg er stolt over at FrP fikk gjennomslag for flere viktige endringer i bioteknologiloven som blant annet styrker nødvendig helsehjelp til unge kvinner og familier som i dag er ufrivillig barnløse, og det er gledelig for norske kvinner at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige allerede er på plass.

FrP har prioritert å følge opp endringene i bioteknologiloven med penger, og i vårt alternative budsjett for i år satte vi av 250 millioner kroner til å finansiere tidlig ultralyd og NIPT-testen fra 1. januar. I avtalen vår med regjeringspartiene om revidert budsjett, fikk vi vedtatt at bevilgningsøkningen på 184 millioner kroner til tidlig ultralyd og NIPT-test skal benyttes til kjøp av nødvendig utstyr og etterutdanning av nok helsepersonell. Det skal sikre at NIPT blir tilgjengelig for målgruppen i år og tidlig ultralyd i løpet av neste år. Det forventer vi at regjeringen leverer på, og hvis det ikke er nok penger må de komme tilbake til Stortinget for å øke bevilgningen.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Frp vil ha en generell økning av lån og stipend. Lån og stipend bør knyttes opp mot grunnbeløpet for å sikre at summen av lån og stipend følger den vanlige lønns- og prisveksten. Frp er positive til å bedre stønadsordningene til studenter som får barn. Vi ønsker også mer utbygging av studentboliger.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Å bli gravid for første gang kan være overveldende, og forutsetningene for å lykkes som foreldre er ulik. Mange kan ha behov for oppfølging for å gi barnet en trygg start i livet. Vi vil støtte opp om ideelle organisasjoner som tilbyr oppfølging under svangerskap og hjelp til sårbare familier i barns første leveår, som supplement til kommunens tilbud. En god hjelp i denne perioden vil foreldre og barn kunne nyte godt av gjennom hele livet. Vi ønsker også å la foreldrene selv få avgjøre fordeling av fødselspermisjon og at begge foreldre skal ha selvstendig opptjenings- og uttaksrett for fødselspermisjon og foreldrepenger. Vi vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: