Valg2021Valg 2021: Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Valg 2021: Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Av Babyverden 3544 Sist oppdatert 25.08.21
Arbeiderpartiet vil styrke føde- og barseltilbudet, innføre ventestøtte mens man venter på barnehageplass og gjøre barnehageplassen billigere. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Anette Trettebergstuen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

Ap vil reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene av høyreregjeringen. Vi vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk hjelp.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

Ap vil beholde dagens fedrekvote og en tredelt foreldrepermisjon, men vi er åpne for å se på unntak i ordningen med fordeling, for eksempel der mor jobber langt fra hjemmet. Vi vil sikre at mødre ikke får kutt i permisjonstiden dersom de føder før termin, og at ikke permisjonen starter å løpe dersom de føder senere enn termin.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

Alle har rett på 2 uker fri etter fødsel. Vi har ikke omtalt eventuell utvidelse eller krav til lønn i vårt partiprogram.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Ja, både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsko om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Flere kvinner opplever risikosvangerskap, blant annet fordi de er eldre når de føder. Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å styrke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen.

Tilstrekkelig med dekning av ansatte er helt nødvendig for å sikre en barselomsorg av høy kvalitet. Det er et paradoks at det stilles fullfinansierte krav til fødetilbudet, men ikke barseltilbudet.

Konkret vil Arbeiderpartiet:

  • Styrke bemanning på fødeavdelingene med mål om én-til-én-oppfølging fra jordmor.
  • Legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig barselavdeling etter fødsel.
  • Sikre at fødende kan ha med seg partner eller annen person under fødsel.
  • Sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset.
  • Styrke jordmorstyrte fødestuer.
  • Sikre at alle jordmødre i distriktskommuner får full stilling.
  • Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Ap vil jobbe for at flest mulig kommuner innfører minimum to barnehageopptak i året. Vi vil fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Kontantstøtten bidrar til å holde en del mennesker, særlig mødre med innvandrerbakgrunn, utenfor arbeidslivet. Ap vil fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass, slik at ingen skal være uten inntektssikring i påvente av barnehageplass. I vårt alternative budsjett 2021 ble det satt av 75 mill. kroner til å innføre ventestøtte fra og med 1.08.21. Da ble dagens kontantstøttesats lagt til grunn.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Ap vil opprettholde barnetrygden på dagens nivå og vurdere å dele engangsstønaden i to. Vi har ikke foreslått økte stønader, men prioriterer blant annet ressursene til bedre og billigere barnehager og gratis SFO til 1. klassinger.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Ap vil at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT, samt rådgivning og oppfølging. I vårt alternative statsbudsjett 2021 prioriterte vi 250 millioner til dette i sykehusrammen.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Ap vil sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter. Studenter skal ikke miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboer tar ut foreldrepermisjon.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Å sette et nytt barn til verden er en fantastisk opplevelse. Enhver ny familie - liten eller stor - skal møte et trygt velferdssamfunn, som stiller opp for den. Fellesskapet skal bidra til en trygg start på livet med faglig sterk fødselshjelp, helsestasjon, og særskilt faglig hjelp for de som vil trenge litt ekstra. Så kommer verdens beste foreldrepermisjon, tilrettelagt for begge foreldres mulighet til å bli kjent med og ta ansvar for den nye verdensborger.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: