Valg2021Valg 2021: Senterpartiet om familiepolitikk

Valg 2021: Senterpartiet om familiepolitikk

Av Babyverden 1635 Sist oppdatert 25.08.21
Senterpartiet vil ha flere jordmødre, beholde kontantstøtten og øke engangsstønaden. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Familie- og kulturkomiteen.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

Vi vil beholde dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12. Senterpartiet vil gjennomgå abortnemndenes rolle, arbeidsmåte og navn.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

Senterpartiet vil øremerke barseltida på seks uker etter fødsel til mor. Vi vil opprettholde en fedre- og mødrekvote 15 uker og ha 10 uker til fri fordeling. Samtidig vil vi gi bedre muligheter for overføring mellom foreldre når det er særlige grunner til det. Vi vil også at permisjonsregelverk må ta mer hensyn til selvstendig næringsdrivende, og arbeidstakere og studenter som ikke kan ta ut permisjonen sammenhengende. Dette for at hver familie i større grad kan få velge selv hva som passer best for dem, samtidig som at både far og mor er sikret tid med barnet i tiden etter fødsel.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

Dette har vi ikke programfestet.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Vi reagerer på de stadige kuttene i liggetiden på barselavdelinger, og vil stoppe denne utviklingen. Vi vil også sikre at nye sykehus ikke blir dimensjonert ut fra forventninger om ytterlige tidligere utskriving. Den første tiden etter fødsel er viktig for både foreldre og barn, dette må vi sikre i framtida. Senterpartiet vil at sykehusene skal ha ansvar for barselomsorgen 1-5,dag etter fødsel. Ved tidlig hjemreise må sykehusene stå ansvarlig for at mor og den nyfødte får oppfølging av jordmor . Senterpartiet vil sikre gravide sin rett til å gå til jordmor i svangerskapet. Vi vil sikre gravide følgetjeneste der det er mer enn en time reisevei til fødestedet.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Vi går inn for et løpende barnehageopptak, og har programfestet å legge til rette for dette innen 2025. Vi støtter ikke en ventestønad men vil kjempe for en videreføring av kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år, slik at familiene selv kan velge hva som passer best for dem.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Senterpartiet vil videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år, og målrette denne inn mot de minste barna. Kontantstøtten er et viktig virkemiddel for å sikre småbarnsforeldre valgfrihet til å bestemme selv om de ønsker å være hjemme med de små barna sine

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Vi vil sikre alle familier en økonomi som gjør de i stand til å ta vare på barna sine. Derfor vil vi øke barnetrygden og at denne skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Senterpartiet vil spesielt sikre bedre ordninger for flerbarnsfamilier. Vi vil i tillegg øke engangsstønaden til 100 000 (mot ca 90 000 i dag).

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Senterpartiet har ikke støttet å innføre et rutinetilbud om NIPT og tidlig ultralyd for alle friske gravide. Tiltak som tidlig ultralyd som rutineundersøkelse for alle gravide, samt å tillate bruk av NIPT vil kreve mange nye jordmorårsverk, som vil måtte tas fra fødsels og barselomsorgen.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Vi vil at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til grupper som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende. Dette inkluderer også studenter, for å sikre at studenter som ønsker å få barn, kan det.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

For å styrke den nybakte familien er det først og fremst viktig å sikre økonomisk stabilitet og rom for at familien kan lande på de løsningene som passer dem best. Det er også viktig å sikre kommunehelsetjenesten den kompetansen og ressursene det kreves å ta vare på en nybakt familie for å gi de verktøyene en trenger for å føle seg trygge i en ny situasjon. Derfor ønsker vi blant annet å sikre gode jordmortjeneste, med tiltak for å sikre bedre rekruttering til dette yrket, sånn at hele familien kan kjenne seg trygge, både før, under og etter en fødsel. Vi har blant annet i vårt alternative statsbudsjett satt av 4,2 millioner for å sikre 100 nye studieplasser innen jordmoryrket.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: