Valg2021Valg 2021: Miljøpartiet De Grønne om familiepolitikk

Valg 2021: Miljøpartiet De Grønne om familiepolitikk

Av Babyverden 950 Sist oppdatert 26.08.21
MDG vil lovfeste rett til lønn til far/medmor de første to ukene etter fødselen, øket antallet uker foreldrene selv kan fordele av permisjonen og videreføre kontantstøtten. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Oskar Kjørstad, politisk rådgiver i Miljøpartiet De Grønne.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

Vi vil at grensen for selvbestemt abort skal endres til uke 18. Vi stemte imot innstrammingene i abortloven fra 2019. Det grunnleggende prinsippet MDG her følger er at kvinner har rett til å bestemme over egen kropp, og rollen til det offentlig i møte med de som befinner seg i denne situasjonen er å være støttende og sørge for kompetent medisinsk rådgivning og behandling. Utover det skal kvinner og foreldre selv ta avgjørelsen i dette spørsmålet.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

MDG går inn for en fleksibel permisjonsordning med utgangspunkt i likestilling mellom foreldrene. Dette er for å tilrettelegge for at begge foreldre skal ha mulighet til å opprette en trygg tilknytning til barnet og være like tilstedeværende i barnets liv, og for å gi kvinner og menn lik mulighet til å vende tilbake til jobb etter fødsel. Samtidig tar vi hensyn til at hver familiesituasjon er forskjellig, og åpner for unntak til tredelingsordningen dersom foreldrene mener dette er til barnets og familiens beste.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

MDG går inn for å sikre far/partner eller annen omsorgsperson to ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Vi vil øke antallet fleksible uker i foreldrepermisjonen fra 16 til minimum 20 uker, samtidig som vi innfører flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Fødsel og tiden etterpå kan være utfordrende for mange kvinner, og MDG vil sikre alle barn og foreldre en god start på familielivet, gjennom god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Vil vil bevare dagens fødeavdelinger og fødestuer, og styrke tilbudet der avstanden og tilgjengeligheten er blitt svekket. Vi vil prioritere og øke ressursene til barselomsorgen og jordmortjenesten i kommunene, slik at kvinnene som ønsker det får være lenger på barselavdelingen og får hjemmebesøk av jordmor i samsvar med de nasjonale retningslinjene. Kvinner burde ha mulighet til å bli på barselavdeling til amming har kommet i gang. Vi vil også øke rekruttering av jordmødre og sørge for god nok jordmordekning i hele landet, og styrke kapasiteten og kompetansen til den kommunale helsetjenesten, slik at familier for god oppfølging den første tiden etter fødsel.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

MDG vil sørge for nok barnehageplasser i nærmiljøet til dem som ønsker det, med flere opptak etter at barnet har fylt ett år.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ja, MDG vil videreføre kontantstøtten for barn mellom ett og to år. Vi mener kontantstøtten er et viktig fordi alle småbarnsfamilier er forskjellige, og småbarnsfamilier som av ulike grunner ikke benytter seg av barnehagetilbudet bør ha fleksibilitet og trygghet slik at de kan organisere hverdagen på den måten de selv mener er best.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

MDG vil øke stønaden til familier, spesielt småbarnsfamilier, enslige forsørgere og uføre.

MDG vil:


  • erstatte engangsstønaden med garanterte foreldrepenger på 2G

  • utvide småbarnstillegget for aleneforeldre helt til barnet er 18 år, noe som vil gi dem 660 kr ekstra i barnetrygd

  • øke overgangsstønaden for aleneforeldre

  • øke midlene til sosiale tjenester for vanskeligstilte med 50 % for å styrke innsatsen mot barnefattigdom


8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

MDG vil at tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser skal være et tilbud til alle personer i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

MDG vil gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte, men legger ikke føringer for når folk bør få barn.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

MDG vil bidra til at den nybakte familien får en god start med tilstrekkelig veiledning og oppfølging. Vi vil øke ressursene til helsestasjonene for å kunne gi en tettere oppfølging av barn og foreldre som trenger det og innføre foreldreveiledning til førstegangsforeldre som venter barn. Vi vil gi helhetlige hjelpetiltak til foreldrene under svangerskapet, spesielt dersom det er mistanke om omsorgssvikt under eller etter svangerskap. Vi vil styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å avdekke vold, mobbing
og overgrep mot barn, og sørge for at barn med funksjonsvariasjon og sykdom har et likeverdig tilbud som andre barn, og får sine lovfestede rettigheter oppfylt.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: