Valg2021Valg 2021: Venstre om familiepolitikk

Valg 2021: Venstre om familiepolitikk

Av Babyverden 1175 Sist oppdatert 24.08.21
Venstre vil øke abortgrensen til 18 uker, innføre barnehagegaranti, avvikle kontantstøtten og beholde dagens tredelte permisjon. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Camilla Hille, politisk seniorrådgiver for Venstres stortingsgruppe, Helse- og omsorgskomiteen.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?

Ja, Retten til selvbestemt abort er en viktig og hardt tilkjempet rettighet. Det er kvinnen som skal bestemme om hun vil bære fram barn. Derfor vil vi utvide den selvbestemte retten til abort til uke 18 og avvikle abortnemndene.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor?

Venstre mener far er svært viktig i et barns liv og det må tilrettelegges for at far og barn kan utvikle en god og trygg relasjon så tidlig som mulig. Fedre som deltar mye i barnets første år, deltar også mer senere i barnets liv. Venstre innførte tredelt foreldrepermisjon for å sikre større grad av likestilling mellom foreldrene. Vi vil opprettholde denne ordningen slik at begge foreldre får 15 uker permisjon hver, mens 16 uker fordeles fritt. Vi er åpne for å øke lengden på permisjonen, men ikke ta noen av ukene fra far.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?

Venstre er åpen for å øke lengden på foreldrepermisjonen, vi vet hvor viktig det er at barn utvikler trygge relasjoner til sine omsorgspersoner. Vi ønsker at flerlingeforeldre skal få en rausere foreldrepermisjon der også begge foreldre kan være hjemmet samtidig i lønnet permisjon. Det kan f.eks være at flerlingeforeldre får ti uker lenger permisjonskvote til fri fordeling mellom seg. Venstre vil også gi ekstra støtte til aleneforeldre med flerlinger, slik at kan få ekstra støtte i 12 uker etter fødsel, og en ti uker lenger permisjonskvote enn dem som føder ett barn. Vi vil også gi foreldre som får prematurbarn de 3 ukene som ordinært tas før termin som en del av felles permisjonskvote.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Hvor lenge en kvinne skal ligge på sykehus er et faglig og ikke et politisk spørsmål. Hvor lenge mor og barn skal være på sykehus er veldig individuelt. Noen har vært gjennom en komplisert fødsel, og andre kan ha ekstra behov for oppfølging. Mor og barn skal ikke sendes hjem før de føler seg trygge og det er faglig forsvarlig, noe som kommer frem i de faglige retningslinjene.

Det er blitt flere jordmødre i Norge de siste årene, og mange velger å jobbe i primærhelsetjenesten. Bare mellom 2015 til 2019 økte antall helsesykepleiere i kommunen med 514 årsverk – en økning på 21 prosent. Tallene for antall jordmorsårsverk er enda bedre, det har økt med ca. 60 prosent (fra 321 til 511 årsverk) i samme periode. Fordi antall fødsler har gått ned i samme periode, har antallet gravide som hver jordmor må følge opp gått ned.

Vi vet hvor viktig det er at mor får god oppfølging både før, under og etter svangerskapet. Vi vet at starten for en ny familie legger viktige grunnsteiner for resten av livet. Vi vet at skolehelsetjenesten og helsestasjonene våre bidrar til den gode starten i mange familier. Derfor vil Venstre alltid prioritere forebygging og den tidlige starten i livet. Derfor tar vi alltid kampen for å prioritere ressurser til primærhelsetjenesten. Kommunene er bedre rustet enn noen gang til å følge opp nybakte foreldre og deres barn.

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Ja, Venstre vil innføre en barnehagegaranti. I mange kommuner praktiseres løpende opptak, selv om det ennå ikke er en rettighet for «desemberbarna». Det er urettferdig at foreldre til sommerbarn kan gli rett fra permisjon inn i barnehagestart og jobb, mens foreldre til vinterbarn er avhengige av å bo i riktig kommune. På landsbasis er det ca. 3650 «desemberbarn». Foreldrene deres har lovfestet rett på permisjon med foreldrepenger i ca. ett år. Men de har ikke rett på barnehageplass før august året etter. Nå er det det er langt billigere og mer praktisk å få sommerbarn enn vinterbarn i Norge. Det er uheldig og urettferdig. Derfor vil Venstre innføre en barnehageplassgaranti umiddelbart etter endt foreldrepermisjon.

6. Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke?

Nei, Venstre vil avvikle kontantstøtten. Gode barnehager er en viktig arena for fellesskap og utvikling og det stedet utenfor familien som er viktigst for barns utvikling. Kontantstøtten bidrar til å skape økte forskjeller, kan være en fattigdomsfelle og øker kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet. Vi mener kontantstøtten er feil prioritering av fellesskapets ressurser. Vi vil heller bruke ressursene på å enda bedre oppfølging av foreldre som sliter via helsestasjonene og andre lavterskeltilbud i kommunene, samt til bedre kvalitet og ressurser i barnehagene.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?

Ja, vi har allerede sørget for en kraftig økning av engangsstønaden. Under den rød-grønne regjeringen var den på skarve 35.263 kroner (2013). Med Venstre i regjering har stønaden økt til 90.300 kroner i 2021. Vi er åpne for enda mer økning av engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende.

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?

Ja. Når dette nå er vedtatt på Stortinget, så må det også følges opp med ressurser slik at tidlig ultralyd blir et reelt tilbud. I oppdragsdokumentet for 2021 har helseforetakene fått i oppdrag å starte opp med kompetansehevende tiltak for jordmødre, leger og annet personell, og sørge for kapasitet på sykehusene slik at tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide kan innføres i 2022. Helseforetakene skal også vurdere hvordan avtalespesialister kan få nødvendig tilleggskompetanse i tidlig ultralyd.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)

Ja, vi vil blant annet øke studiestøtten til 2G for studenter som har barn. Studietiden er et naturlig tidspunkt å få barn, og vi vil legge til rette for ulike livsvalg i utformingen av økonomiske ordninger, ha flere tiltak ved utdanningsinstitusjonen og flere familieboliger for studenter. Vi vil jobbe for mer fleksibilitet og tilrettelegging ved studiestedene. Venstre har allerede sørget for at studenter får 11 måneder studiestøtte og er stolte over å være det partiet i landet med best politikk på dette området.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)

Venstre har over mange år sørget for at helsetjenestene i kommunen har blitt betydelig styrket. Antallet helsesykepleiere, jordmødre, psykologer har økt betraktelig. Vi vil tilby foreldreveiledningskurs for alle førstegangsforeldre. Vi vil ha bedre rutiner for å kartlegge og følge opp depresjon og toksisk stress blant gravide og nybakte mødre. Gi foreldre tilbud om kurs som «Circle og Security» og Nurse-Family Partnership, sistnevnte er et av verdens best dokumenterte forebyggende programmer. Programmet gir intensiv oppfølging av førstegangsforeldre i risiko gjennom hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år, for å sikre en trygg tilknytning og robuste familier.

I Venstre mener vi det ikke er et spørsmål om vi har råd til dette. Vi har ikke råd til å la det være. Vår beste økonomiske investering gjør vi når vi gir barn og foreldre en god start sammen.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: