Valg2021Valg 2021: Høyre om familiepolitikk

Valg 2021: Høyre om familiepolitikk

Av Babyverden 2121 Sist oppdatert 27.08.21
Høyre ønsker blant annet å beholde dagens abortlov, la foreldre fordele permisjonstiden mer selv, fjerne kontantstøtten og innføre løpende barnehageopptak med ventestønad mens man venter på barnehageplass. Her svarer partiet på 10 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

1. Bør grensen for selvbestemt abort endres? I så fall til når og hvorfor?
Nei, Høyre mener at dagens abortlov skal ligge fast.

2. Bør dagens permisjonsordning med tredeling endres? I så fall hvordan og hvorfor? 
Vi mener at det er behov for å evaluere tredelingen av fødselspermisjonen og konsekvensene det har for familiene og samfunnet. Vi vil ved behov gjøre justeringer for å sikre økt fleksibilitet for familiene. Høyres langsiktige mål er at familiene selv skal få fordele foreldrepermisjonen. Vi vil også øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger, slik at man kan ta ut en lavere andel enn 80 prosent, men ha lengre permisjonstid.

3. Bør ukene til partner like etter fødsel være lønnet for alle? Bør antallet uker økes?
Høyre har ikke vedtatt politikk på dette området.

Men vi går til valg på å utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin.

4. Liggetid på sykehus etter fødsel er kortere og nye sykehus bygges uten barselhotell – blir de nybakte familiene i for stor grad overlatt til seg selv? Har man sikret at kommunehelsetjenesten er klar til å ta over? Hvordan bør familiene følges opp den første tiden etter fødsel?

Når mor og barn skal reise hjem er et faglig spørsmål, og ikke noe vi politikere skal eller bør bestemme. Ingen skal reise hjem før familien er i stand til å ta vare på seg selv hjemme.  

5. Bør det være løpende barnehageopptak slik at alle barn er sikret barnehageplass ved fylte ett år? Eller bør det innføres en ventestønad (på hvor mye?) for de som ikke har fått barnehageplass ennå?

Ja, det bør være løpende barnehageopptak og det bør innføres en ventestønad for de som ikke har fått barnehageplass.

6.Bør kontantstøtten videreføres? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Høyre har på sitt landsmøte vedtatt å avvikle kontantstøtten og innføre en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass.

7. Bør stønader til familier økes? Engangsstønaden i forbindelse med fødsel, barnetrygd, andre?
Høyre har målrettet innsatsen for å styrke barnefamiliers økonomi. Dette har vi gjort ved å blant annet øke engangsstønad ved fødsel og ved å øke barnetrygd. Barnetrygden er økt med 7200 kroner siden 2018. Vi har innført en ordning med fritidskort i flere kommuner. Dette kortet skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Vi vil vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi. 

8. Er det planer om å bevilge mer ressurser til å få på plass tidlig ultralyd og NIPT raskere?
Det er vedtatt av Stortinget at gravide med rett til fosterdiagnostikk skal få tilbud om offentlig finansiert NIPT og samtidig at NIPT skal bli tillatt for alle gravide. Høyre i regjering har fulgt opp Stortingets vedtak om å tilby NIPT i sykehus til både gravide over 35 år og andre gravide med rett til fostermedisinsk undersøkelse. Gravide som har rett til NIPT vil få undersøkelsen kostnadsfritt på sykehusene når denne tjenesten er på plass høsten 2021. Høyre i regjeringen har også fulgt opp vedtaket om at NIPT skal bli tillatt for alle gravide gjennom å etablere en godkjenningsordning for private virksomheter som ønsker å tilby NIPT. Det er nå tre private virksomheter som har fått godkjenning.

9. Bør stønadsordningene for studenter som får barn styrkes? (Slik at ikke for mange venter for lenge med å få barn)
Engangsstønaden er en type ordning som er viktig for studenter som får barn. Den er økt til 90.300 kroner.

10. Hvordan ønsker ditt parti å styrke den nybakte familien? (Kurs, andre ordninger?)
Vi har styrket familievernet og foreldrestøttende tiltak som skal bidra til å legge til rette for gode oppvekstsvilkår.

Familievernet er styrket med over 190 millioner kroner og i 2021 er det satt av om lag 613 millioner kroner på familievernet.

Programmet «Familie for første gang» utvides i 2021 med 45.3 mill. til totalt 63.73 mill. I 2020 er det satt av 17,4 mill. kroner for å legge til rette for at foreldre som får barn for første gang, skal få tilbud om samlivskurs. Å styrke familiene er viktig for å gi både voksne og barn en trygg ramme rundt livene sine. Tiltaket videreføres i 2021. I budsjettet for 2021 er det avsatt 5,7 mill. kroner til lokale samlivskurs og til å utvikle nettbaserte samlivskurs for førstegangsforeldre.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: