I disse dager legger utvalg i partiene fram sine forslag til ny familiepolitikk i partiene. Vi har hørt med Arbeiderpartiet og Høyre – og foreldrepermisjonen er en het potet.

Sist oppdatert: 10. mars 2016

I dag legger Arbeiderpartiets familieutvalg fram sine forslag til ny politikk. Øverst står utvidelse av fedrekvoten. Partiet sitter imidlertid ikke ved makten, og ønskene kan tidligst innføres etter et eventuelt regjeringsskifte i 2017.

Tina BruHøyre sitter derimot ved makten, og har helt andre tanker om foreldrepermisjonen. De ønsker å beholde fordelingen slik den er i dag – 49/59 ukers foreldrepermisjon (avhengig av dekningsgrad) hvor 10 uker er fedrekvote, 10 uker er mødrekvote, og de tre ukene før termin også er forbeholdt mor.

– I tillegg foreslår vi å i større grad enn i dag gjøre det enklere å gradere uttak av permisjonstiden. Vi ønsker også å åpne for at besteforeldrene kan overta noe av permisjonstiden dersom foreldrene ønsker det. Vi vil også likestille mor og far som omsorgspersoner ved å gi far selvstendig opptjeningsrett, sier Tina Bru, leder for Høyres likestillingsutvalg.

Selvstendig opptjeningsrett til far handler om at man fjerner aktivitetsplikten til mor dersom far skal ta ut noe av fellesperioden.

 

Arbeiderpartiet: Likestilling krever at far får mer permisjon
Martin HenriksenFør regjeringsskiftet ville Arbeiderpartiet gi hver av foreldrene 14 uker hver. Det vil de fortsatt.

–Vi ser at de fleste fedre tar ut fedrekvoten, men det er nesten ingen som tar mer enn den. Lengden på fedrekvoten er helt avgjørende for hvor lang permisjon far tar, og vi har sett at fedre har tatt ut mer permisjon når fedrekvoten har blitt utvidet, og mindre når den ble kuttet. Derfor tenker vi at en økning vil styrke likestillingen i foreldreskapet og legge til rette for sterkere tilknytning mellom far og barn, sier Martin Henriksen, leder for familieutvalget i Arbeiderpartiet.

Et argument mot utvidelse av fedrekvoten er at familier selv ønsker å fordele permisjonen etter sin spesifikke situasjon. Til det sier Henriksen:

– Det er fortsatt mye fleksibilitet selv om fedrekvoten øker. Og vi ser at Høyre som selv har brukt dette argumentet, er på vei bort fra det. De var opprinnelig mot fedrekvote, men sier nå at den ikke må kuttes mer, de forstår også viktigheten av den.

Fjerning av barnetrygd, gratis barnehage og kortere arbeidsdager for foreldre – her er flere endringer partiene foreslår:

Arbeiderpartiets familieutvalg foreslår også andre ordninger, for eksempel en tidskonto hvor foreldrene kan jobbe litt kortere dager mens babyen er liten, eller for eksempel ved barnehagestart. 

Likestillingsutvalget i Høyre vil blant annet innføre mer gratis barnehage for lavinntekstfamilier, doble engangsstønaden til 1G og utbetale den over ett år og øke forsørgerstipendet for studenter. De ønsker også å gi studenter med barn gratis barnehage. De vil avvikle barnetrygden og heller innføre et nytt skattefradrag for familier med barn, og fjerne kontantstøtten.

Ingenting er sikkert ennå
Alle innspillene fra Arbeiderpartiets familieutvalg og Høyres likestillingsutvalg skal nå debatteres innad i partiene fram mot et partiprogram til stortingsvalget i 2017. Det betyr at ingen av disse forslagene ennå er vedtatt.

Hvilke kunne du tenke deg, og hva synes du politikerne bør prioritere? Bli med i diskusjonen!

Hva synes du om artikkelen?