Økonomi, rettigheter og stønader15 stønader foreldre kan ha krav på

15 stønader foreldre kan ha krav på

Dere kan ha rett på flere ulike stønader fra det offentlige. Illustrasjonsfoto: iStock
Økonomibloggen: Karlin Moen, Norsk Familieøkonomi 106645
Barnetrygd, overgangsstønad og boligstøtte. Foreldre kan ha rett til mange stønader fra det offentlige for å dekke utgifter som er knyttet til forsørging av barn.

 

Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Familieøkonomi

Svangerskapspenger
Svært fysisk krevende arbeid, arbeid med kjemiske stoffer eller stressbelastning i jobben kan gi deg rett til svangerskapspenger fra NAV. Svangerskapspenger utbetales til normalt friske, gravide kvinner som ikke kan gjennomføre sine vanlige arbeidsoppgaver fordi det utsetter fosteret for risiko. Jordmor eller lege må gjøre en medisinsk vurdering av risikoen, før du kan søke.

Foreldrestipend
Er du under utdanning når du venter barn, kan du få foreldrestipend fra Statens lånekasse i inntil 49 uker. Stipendet tilsvarer som regel det maksimale beløpet du kan få som stipend og lån, og hele summen gis som stipend. Foreldrestipend kan gis til enten mor eller far, men ikke begge samtidig.

For at du skal ha rett til foreldrestipend må du ha opptak som elev/student i en godkjent utdanning, ha vært under utdanning i minst fire måneder rett før fødselen/adopsjonen, bo sammen med barnet og din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV. Innvilget engangsstønad påvirker ikke rett til foreldrestipend.

Barnestipend
Når du søker barnestipend (tidligere kalt foreldrestipend), vurderes det også om du har rett til forsørgerstipend. Dette stipendet kan gis til de som bor med barn født etter 2005, men behovsprøves. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet. Både din og samboers/ektefelles inntekt og formue inkluderes i beregningen. Er barnet særkullsbarn regnes ikke samboerens inntekt eller formue med i grunnlaget for forsørgerstipend.

Foreldrepenger
Hvis du har hatt inntekt seks av de ti siste månedene, og tjent minst 59.310 kroner (1/2 G, når 1G pr 1.5.23 er kr 118.620) i året, kan du ha rett til foreldrepenger. Foreldrepengene er ment som en erstatning for inntekten du ellers ville fått, når du skal være hjemme med barnet i forbindelse med fødsel eller adopsjon.

Engangsstønad
Dersom du ikke har hatt inntektsgivende arbeid som gir rett til foreldrepenger, kan du få innvilget engangsstønad fra NAV. For barn født 1.1.2023 eller senere tilsvarer dette en engangsutbetaling på 92.648 kroner for hvert barn du selv føder eller adopterer.

Barnetrygd
Barnetrygd utbetales normalt automatisk til mor to måneder etter fødselen, og tilsvarer fra 1. januar 2024 kr 1766 per barn under 6 år og kr 1510 for barn over 6 år.

Utvidet barnetrygd
Enslige foreldre som bor alene med barn kan få innvilget utvidet barnetrygd i tillegg til ordinær barnetrygd. Det stilles en rekke krav, og søknaden må blant annet inneholde meklingsattest, separasjonsbevilling eller dom ved samlivsbrudd mellom samboere eller separasjon. Du kan bare få en utvidet barnetrygd, uavhengig av hvor mange barn du faktisk bor sammen med, og satsen er på 2516 kroner.

Overgangsstønad
Overgangsstønad sikrer enslige foreldre en stabil inntekt i en begrenset periode. Det knyttes strenge krav til at du ikke må ha et forhold til den andre forelderen, du må være alene om omsorgen og du kan ikke ha samboer. I tillegg må du være i en yrkesrettet aktivitet enten ved å arbeide/studere 50 prosent, være registrert som arbeidssøker hos NAV eller etablere egen virksomhet.

Full overgangsstønaden på 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp (266.895 kr fra 1. mai 2023) tilsvarer 22.241 kroner per måned og skattlegges som vanlig arbeidsinntekt. (1G er pr 1.5.23 kr 118.620) Dersom arbeidsinntekten din overskrider et visst beløp, reduseres stønaden.

Småbarnstillegg
Enslige foreldre med barn mellom 0 og 3 år, som mottar utvidet barnetrygd og overgangsstønad kan også innvilges småbarnstillegg. Småbarnstillegget tilsvarer en månedlig utbetaling på 696 kroner (justert fra 1. juli 2023).

Kontantstøtte
Hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i fulltids barnehage med offentlig tilskudd, kan du ha rett til kontantstøtte. Dersom barnet har deltidsplass graderes kontantstøtten til 20, 40, 60 eller 80 prosent. 100 prosent kontantstøtte tilsvarer 7.500 kroner per barn, og utbetales maksimalt i 11 måneder. Hvis du har adoptert et barn og mottatt 100 prosent foreldrepenger, kan du få kontantstøtte i opptil 11 måneder etter at foreldrepengeperioden er over.

Obs! Det er nå et høringsforslag om å kutte i kontantstøtten, slik at den fra 1. august 2024 bare vil gjelde for barn fra 13 til og med 19 måneder.

Stønad til barnetilsyn
Er du registrert som arbeidssøker hos NAV eller gjennomfører godkjent utdanning, kan du få innvilget stønad til tilsyn av barn.

Stønad til skolepenger
Enslige foreldre som gjennomfører godkjent utdanning kan også få stønad til skolepenger. Stønaden utbetales som et tillegg til overgangsstønad, dersom NAV anser utdanningen som nødvendig for å få eller beholde arbeid. Stønaden skal dekke utgifter til semesteravgift, eksamensgebyr og skolepenger.

Sosialhjelp
Dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv gjennom arbeid, ved hjelp av egne midler eller andre økonomiske ytelser du har krav på, kan du få innvilget økonomisk sosialhjelp. Hvor mye du kan få i økonomisk sosialhjelp beregnes ved å sammenligne inntekt med utgifter knyttet til grunnleggende behov. Grunnleggende behov defineres som mat, klær, bolig og oppvarming, men også fritidsaktiviteter, telefoni, tv, internett, transport og helse- og tannbehandling. Dersom du mottar overgangsstønad og/eller barnetrygd vil du i mange kommuner få redusert sosialhjelp ettersom barnetrygd og overgangsstønaden regnes med i inntektsgrunnlaget. 65 kommuner har unntak for barnetrygd i lønnsberegningen.

Bostøtte
Bostøtte er en statlig ordning som administreres av kommunene og Husbanken. Formålet med ordningen er å sikre at alle skal ha tilnærmet lik mulighet til å bo i egen bolig til tross for lav inntekt og høye boutgifter. Du må være over 18 år og ha egen bolig med egen inngang, bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for å hvile for å kunne få boligstøtte. Retten til boligstøtte behovsprøves etter inntekt og formue. Hvor mye bostøtte du får måles deretter ved å avregne forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter.

Bidragsforskudd
Enslige foreldre med barn under 18 år kan søke om bidragsforskudd, dersom barnebidrag ikke blir betalt. Bidragsforskudd utbetales ikke i tillegg til barnebidrag, og må innkreves gjennom NAV fordi NAV krever refusjon for forskuddet som utbetales. Stønaden er behovsprøvd og beregnes på bakgrunn av hvor mange barn du har og om du bor alene eller med samboer. Har du som bidragsmottaker en samlet årsinntekt over 620 400 kroner (gjelder fra 1. juli 2023), vil du ikke få innvilget bidragsforskudd.

Trenger dere råd om egen økonomi og budsjett kan dere ta kontakt med en av våre økonomiske rådgivere som kan hjelpe dere med dette.

Bloggen er publisert i samarbeid med Norsk Familieøkonomi

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: