Hvor lang permisjon skal mor ha? Hva med far? Hvilke rettigheter og muligheter har dere som nybakt familie? Her finner du svar på mange av spørsmålene dine. Og husk å søke om foreldrepenger i god tid!

Når det gjelder rettigheter i forbindelse med fødsel og tiden etterpå, er det viktig å huske på at permisjon og foreldrepenger ikke automatisk henger sammen. Permisjon har alle rett til, mens det er visse krav som må være oppfylt for å få foreldrepenger. Foreldrepenger skal sikre inntekt i forbindelse med fødsel, og kan gis både til mor og/eller far.

Husk at barnetrygden er den eneste stønaden som kommer automatisk. Alt annet må du søke om!

Her tar vi for oss de vanligste problemstillingene, rettighetene og stønadene. Finner du ikke svar på det som gjelder for deg og din familie, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med NAV eller Lånekassen.

 

Rett til permisjon

Husk å søke i tide!
Du bør ikke utsette søknaden om foreldrepenger for lenge. På NAVs oversikt kan du se hvor lang saksbehandlingstid du må vente deg der du bor – og altså hvor tidlig du bør søke. Søknaden skal sendes til NAV. 

Ifølge arbeidsmiljølovens kapittel 12 har alle rett til foreldrepermisjon enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom. Arbeidsgiver skal varsles om permisjonen i god tid, senest tre måneder før permisjonen begynner, og krav om stønad til foreldrepenger i permisjonstiden må fremsettes (søkes om) til NAV. Dette gjelder også de som har avtale om full lønn fra arbeidsgiver under permisjonen. Arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden. Dessverre er det mange som tror at dette går automatisk. Det er tre måneders frist, så hvis det ikke blir satt frem krav i tide, får arbeidsgiveren avkortet sin refusjon.

Alle fedre har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til 14 dager fri i forbindelse med en fødsel, men arbeidsgiveren avgjør om far får fri med lønn.

Oppsigelsesvern

Graviditet er ikke en gyldig grunn til oppsigelse (se arbeidsmiljlølovens § 15-9). Det gjelder også hvis en blir gravid mens en er ansatt på prøve. Dersom en blir lovlig oppsagt på grunn av innskrenkninger i bemanningen eller lignende, gjelder ikke foreldrepermisjonen som en del av oppsigelsestiden.

Hver av foreldrene har ifølge arbeidsmiljøloven i tillegg rett til å utvide permisjonen utover foreldrepengeperioden med inntil ett år ved hver fødsel. Denne tilleggspermisjonen er ulønnet, og kan ikke benyttes i forbindelde med fleksibelt uttak av foreldrepenger. Er en alene om omsorgen for barnet, har en rett til inntil to års permisjon. Benyttes retten til tilleggspermisjon, skal arbeidsgiver varsles tre måneder i forveien. Når en er ferdig med foreldrepermisjonen, har en krav på å få gå tilbake til den samme stillingen en hadde før permisjonen. Se også likestillingsloven § 3.

Bruk god tid til å sette dere inn i rettighetene, og ta gjerne en titt på skjemaene i god tid. Kanskje vil dere ønske hjelp til utfyllingen hos NAV? Illustrasjonsfoto: iStock

Les også:

Permisjonslengde – et minefelt

– Det blir for ensformig å bare være hjemme i permisjon

Pappaperm – tvang eller valg?

Beregning av foreldrepenger

Når både mor og far har vært yrkesaktive i minst seks av de siste ti månedene før permisjonen begynner, er perioden med foreldrepenger 49 eller 59 uker avhengig av dekningsgraden. Dekningsgraden er felles, den kan ikke endres underveis, og dere må velge enten 80 eller 100 prosent før stønadsperioden begynner.

Ved adopsjon er stønadsperioden 46 eller 56 uker.

Fedrekvoten

Hvis far har krav på fedrekvote, er disse ukene forbeholdt ham. Hvis ukene ikke benyttes, faller de normalt vekk. Eneste unntak er hvis far på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Da kan det søkes om at mor får overta fedrekvoten. Far kan også søke om utsettelse av fedrekvoten.

I tiden med fedrekvote er foreldrepengene basert på hans inntekt. Fedrekvoten kan deles opp og tas ut fleksibelt, for eksempel med en fridag i uken. Mor behødre ikke gå tilbake i jobb når far avvikler fedrekvote. Fedrekvoten kan benyttes helt ut samtidig som mor arbeider minst 50 prosent samtidig som hun mottar foreldrepenger.

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger og mottar uførepensjon, har far likevel rett til fedrekvoten.

Hvis far ikke har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til mor. Det samme skjer om hun er alene om omsorgen for barnet (forutsatt at hun har rett til foreldrepenger). Hvis mor mottar engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote.

Ti uker av foreldrepermisjonen er forbeholdt mor, og like stor del er forbeholdt far. Mor må ta tre av ukene før termin, men kan ta inntil 12. De første seks ukene etter fødselen er også forbeholdt henne, og regnes som en del av mødrekvoten. De siste fire ukene av mødrekvoten kan tas ut når som helst i foreldrepengeperioden. Resten av stønadsperioden (26/36 uker) kan deles mellom foreldrene.

Ved adopsjon eller andre omsorgsovertakelser, kan mødre- og fedrekvoten tas ut når som helst i foreldrepengeperioden.

Foreldrepenger beregnes av inntekt opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) som fra 1. mai 2017 (justeres 1. mai hvert år) tilsvarer 561 804 kroner (1G er fra 1. mai 2017 kr 93 634). Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren din velger å betale det. Foreldrepengene far mottar mens han er i permisjon, er basert på hans inntekt. Foreldrepengene er skattbar inntekt. Dersom foreldrepengene utgjør mindre enn engangsstønaden (kr 61 120), utbetaler NAV mellomlegget. Du kan også velge å si fra deg foreldrepengene og heller motta engangsstønaden.

NAV har på sine sider en kalkulator hvor du enkelt kan beregne dine foreldrepenger.

Fødsel før termin

Permisjonen starter minst tre uker før termin. Skulle barnet bli født før termin, vil dagene eller ukene du hadde igjen til termin, falle fra permisjonslengden. Det betyr også at stønadsperioden etter fødselen gjelder fra datoen barnet er født, og ikke termindatoen. Dermed kan tidspunktet for jobbstart etter fødsel bli justert med noen dager eller uker.

Dersom du eller barnet er innlagt på sykehuset, for eksempel ved prematur fødsel, utsettes foreldrepengeperioden til dere er utskrevet. I mellomtiden vil foreldrene få pleiepenger.

Ekstra uker ved flerfødsler

For flerfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, forlenges perioden med foreldrepenger i 5/7 uker, avhengig av dekningsgrad, for hvert ekstra barn. Det betyr at tvillingforeldre har krav på 54/64 uker, og trillingforeldre 59/69 uker.

Flerlingepappa kan ta ut foreldrepenger samtidig som mor. Han kan velge enten å ta ut fedrekvoten eller ekstraukene som følge av flerbarnsfødsel. Samtidig uttak kan deles opp i flere perioder.

Engangsstønad

Hvis du ikke har vært yrkesaktiv, har du ikke rett til foreldrepenger. Du har da rett til en engangsstønad som i 2017 utgjør 61 120 kroner. Stønaden er skattefri. Ved flerbarnsfødsler gis det én engangsstønad for hvert barn.

Feriepenger
Foreldrepenger er skattbar inntekt, og gir rett til feriepenger. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av brutto foreldrepenger de første 12 eller 15 ukene med foreldrepenger, avhengig av hvilken dekningsgrad dere har valgt. Tar mor ut alle disse ukene, vil ikke far motta feriepenger fra NAV. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett på feriepenger. Har man mottatt dagpenger eller arbeidsavklaringspenger før foreldrepengeperioden begynner, har man heller ikke rett til feriepenger av foreldrepengene.

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger innebærer at en kombinerer delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad. Unntatt fra fleksibelt uttak er tre uker før og seks uker etter fødselen, som er forbeholdt mor.

Det er et vilkår for fleksibelt uttak at det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Foreldrepenger kan tas ut til barnet er tre år, eller tre år etter adopsjon.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til fleksibelt uttak/utsettelse av foreldrepenger.

Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon og frister for søknad om fleksibelt uttak av foreldrepenger.

Samtidig uttak av foreldrepenger

Dere kan maksimalt ta ut 150 prosent foreldrepenger samtidig ved å kombinere 100 prosent mødre- eller fedrekvote med inntil 50 prosent fellesperiode. Når du tar ut 100 prosent av kvoten din, kan den andre forelderen i tillegg ta ut graderte foreldrepenger av fellesperioden med inntil 50 prosent. Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote og mor ønsker 50 prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb.

Hva med ferie?
Du har rett til feriedager du har opparbeidet deg før permisjonsstart. Disse kan tas ut før du går ut i permisjon, eller underveis. Du kan også overføre feriedager til neste år, men dette må dokumenteres av arbeidsgiver. Tar du ut ferie i permisjonstiden, mottar du ikke foreldrepenger i samme tidsrom.

Ha orden i økonomien!

Ordnet økonomi er viktig. Mangel på økonomisk styring kan skape utrygghet i hverdagen, noe som påvirker trivselen i familien og barnets oppvekstforhold. Det finnes mange stønadsordninger etter at barnet er født, men det nye barnet merkes likevel på budsjettet. Den lille trenger mat, klær og utstyr. Kanskje er bilen for liten eller boligen for trang. Økonomien er også viktig når en skal ta stilling til utvidet permisjon eller eventuelt redusert arbeidstid.

De fleste bankene har rådgivningstjeneste for personlig økonomistyring og kan gi råd angående refinansiering av lån og lignende. Forhør deg gjerne i flere banker, og finn den løsningen og det tilbudet som passer din situasjon best.

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til foreldrepenger. Beløpet beregnes da som hovedregel ut fra gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste fire årene. NAV vil alltid gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Les også:

Den store utstyrsguiden

Dette får finske mødre – gratis

Ikke barnehageplass? Slik får du råd til å være hjemme

Foreldrestipend for studenter

Dersom du har vært i utdanning i minst seks måneder før fødselen, kan du søke Lånekassen om foreldrestipend. Det gjøres unntak ved prematur fødsel. Du kan motta foreldrestipend i inntil 49 uker (tre uker før og 46 uker etter fødselen. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor.) Ved adopsjon er perioden 46 uker. Ved flerbarnsfødsel eller adopsjon av flere barn, økes perioden med fem uker for hvert ekstra barn.

Dersom dere begge studerer, kan dere dele permisjonen (bortsett fra de ni ukene som er forbeholdt mor), men ikke få foreldrestipend samtidig. Du får også foreldrestipend for den delen av stønadsperioden som eventuelt måtte falle i sommerferien. Stipendet blir gitt selv om du tar permisjon fra studiet etter fødselen, og beløpet tilsvarer det du ellers ville fått i lån og stipend til sammen. Du kan lese mer om vilkår og fremgangsmåte på Lånekassen.

Velferdspermisjon for vernepliktige

Mannlige vernepliktige kan få velferdspermisjon i opptil 14 dager med betalt reise i forbindelse med fødsel. Reisetiden regnes som en del av permisjonen. For dem som gjør frivillig 24 måneders tjeneste i fredsbevarende internasjonale styrker, gjelder spesielle regler.

Når skal pappa ha permisjon?

Noen fedre synes det er kjekkest og tryggest å være hjemme når barnet spiser fast føde, og mange tar permisjonen i slutten av perioden. Andre synes det er best å være hjemme tidlig mens barnet er lite. Selv om mange fedre tar sine uker/måneder i slutten av permisjonstiden, er det foreldrene selv som må bli enige om når hvem skal være hjemme med barnet. Som arbeidstaker står du fritt til å velge når du har pappapermisjon, og du/dere kan endre tidspunktet for uttak av fedrekvoten underveis i permisjonen.

Dere kan selv velge når pappa skal ta ut fedrekvoten. Illustrasjonsfoto: iStock
Barnetrygden

Barnetrygden gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Den går automatisk, men NAV må ha et kontonummer å utbetale den til. Med mindre dere ber om noe annet, utbetales den normalt til mor. Utbetalingen skjer fra og med måneden etter barnet er født, til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Barnetrygden er per 1. januar 2017 på 970 kroner per barn.

Men det finnes også noen utvidelser:

Småbarnstillegg til enslig forsørger er på 660 kroner.

Er du alene om omsorgen for barnet kan du ha rett til utvidet barnetrygd, som utgjør 970 kroner.

Flytter du til utlandet med barnet, gjelder egne regler.

Noen mødre ønsker ikke å være hjemme når far har pappapermisjon. De arbeider disse ukene eller har ulønnet permisjon og drar ut på dagtid.  Mange mener at det er viktig at pappaen på lik linje med mammaen skal erfare å være alene med barnet. Andre bruker pappapermisjonen til å reise bort, slik at mammaen da har ferie eller ulønnet permisjon denne tiden. Et slikt opphold kan gi familien mye glede og muligheten til å oppleve noe nytt sammen. (NB! Se også punktet over om samtidig uttak.)

Ved mor eller fars sykdom
Dersom mor er syk under svangerskapet, regnes dette som vanlig sykefravær frem til tre uker før termin. Da begynner stønadsperioden for foreldrepenger å løpe, selv om du er sykemeldt. Det finnes særvilkår dersom du ikke er i stand til å ta deg av barnet, da kan permisjonstiden utsettes. Da kreves en legeerklæring som skal inneholde informasjon om hvordan sykdommen påvirker evnen til å ta seg av barnet, i hvilken grad du er avhengig av hjelp og antatt varighet av sykdommen.

Unntak fra fedrekvoten kan gis i tilfeller der faren er syk/skadet eller innlagt i helseinstitusjon og mor overtar disse ukene.

Når bare mor har rett til foreldrepenger

Hvis far ikke har rett til fedrekvote, men mor har, får hun hele stønadsperioden, inkludert fedrekvoten.

Det samme skjer hvis mor er alene om omsorgen for barnet.

Når far er alene om omsorgen for barnet

Hvis far har rett til foreldrepenger, og er alene om omsorgen for barnet, kan han få hele stønadsperioden, bortsett fra tre uker før termin.

Søknadsprosess og aktuelle skjema
Av alle stønader du har rett på i forbindelse med svangerskap, fødsel og barn, er det bare barnetrygden som kommer av seg selv. Alle andre stønader, som foreldrepenger og svangerskapspenger, må du søke om. Søknadsskjemaene finner du på www.nav.no Du må dokumentere svangerskapet ved å legge ved terminbekreftelse fra jordmor eller lege.

Barnebidrag

Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har plikt til å betale barnebidrag. Det er barnet som har rett til bidraget, så dette gjelder uansett om foreldrene har vært gift med hverandre eller ikke, og selv om den bidragspliktige ikke har foreldreansvar. Det finnes satser på hvor høyt bidraget skal være. Foreldrene kan avtale bidrag som er høyere eller lavere enn dette. Ta kontakt med NAV for mer informasjon. Der finnes også en bidragsveileder som du kan bruke for å beregne bidraget.

Når skjemaet er levert, har du satt fram krav om engangsstønad/foreldrepenger/adopsjonspenger. Vanligvis sender da NAV et skjema til arbeidsgiveren din som skal fylle ut skjema som gir informasjon om inntekt og skatt. Her avklares også om det er arbeidsgiver eller NAV som skal betale ut foreldrepengene. Er skjemaet mangelfullt utfylt, kan du få skjemaet i retur eller en henvendelse fra saksbehandler.

Trenger du hjelp til utfylling, kan du ringe 55 55 33 33 for hjelp hos NAV, spørre på Facebooksiden deres om foreldrepenger eller bruke chatten deres.

Dersom du føder før skjemaet er levert inn, må du levere det inn så raskt som mulig. NAV kan ikke behandle foreldrepengesak før skjemaet med krav om dette er mottatt.

Hvilke regler gjelder for de som bor i utlandet?
www.nav.no finner dere mye informasjon om hvilke regler som gjelder – enten dere befinner dere i et EØS-land eller ikke.

Hva skjer om jeg/vi endrer arbeidsgiver eller lønn i permisjonstiden?

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV. Dette gjelder hvis du velger graderte foreldrepenger.

Rett til ammefri

Mødre har rett til ammefri betalt av arbeidsgiver i barnets første leveår. Kravet er at avtalt arbeidsdag er minst sju timer. Du kan selv velge hvordan du vil ta ut denne timen, for eksempel som to halvtimer i løpet av arbeidsdagen.

Begynner du å jobbe før barnet har fylt ett år, har du krav på ammefri med lønn. Illustrasjonsfoto: iStock

Ammer du lenger enn til barnet er ett år, vil du fortsatt ha rett til ammefri, men du har ikke lenger krav på lønn i disse ammepausene.

Hva synes du om artikkelen?