Hvor lang permisjon skal mor ha? Hva med far? Hvilke rettigheter og muligheter har dere som nybakt familie? Her finner du svar på mange av spørsmålene dine. Og husk å søke om foreldrepenger i god tid!

Når det gjelder rettigheter i forbindelse med fødsel og tiden etterpå, er det viktig å huske på at permisjon og foreldrepenger ikke automatisk henger sammen. Permisjon har alle rett til, mens det er visse krav som må være oppfylt for å få foreldrepenger. Foreldrepenger skal sikre inntekt i forbindelse med fødsel, og kan gis både til mor og/eller far.

Husk at barnetrygden er den eneste stønaden som kommer automatisk. Alt annet må du søke om!

Her tar vi for oss de vanligste problemstillingene, rettighetene og stønadene. Finner du ikke svar på det som gjelder for deg og din familie, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med NAV eller Lånekassen.

Ønsker du å komme direkte til en av underpunktene, trykk på lenken:

Rett til permisjon
Beregning av foreldrepenger
Mødrekvoten
Fedrekvoten
Fellesperioden
Fødsel før termin
Ekstra uker når man får flere barn samtidig
Engangsstønad
Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Samtidig uttak av foreldrepenger
Hva med ferie?
Selvstendig næringsdrivende eller frilanser
Foreldrestipend for studenter
Velferdspermisjon for vernepliktige
Når skal pappa ha permisjon?
Ved mor eller fars sykdom
Når bare mor har rett til foreldrepenger
Når far er alene om omsorgen for barnet
Søknadsprosess og aktuelle skjema
Hvilke regler gjelder for de som bor i utlandet?
Hva skjer om jeg/vi endrer arbeidsgiver eller lønn i permisjonstiden?
Farskap
Rett til ammefri
Kontantstøtte
Pleiepenger
Omsorgspenger ved barns/barnepassers sykdom

 

Rett til permisjon

Husk å søke i tide!
Du bør ikke utsette søknaden om foreldrepenger for lenge. På NAVs oversikt kan du se hvor lang saksbehandlingstid du må vente deg der du bor – og altså hvor tidlig du bør søke. Søknaden skal sendes til NAV.

Ifølge arbeidsmiljølovens kapittel 12 har alle rett til foreldrepermisjon enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom. Arbeidsgiver skal varsles om permisjonen i god tid, senest tre måneder før permisjonen begynner. De som har rett på foreldrepenger i permisjonstiden må fremsette søknad til NAV. Dette gjelder også de som har avtale om full lønn fra arbeidsgiver under permisjonen. Arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden. Dessverre er det mange som tror at dette går automatisk. Det er tre måneders frist, så hvis det ikke blir satt frem krav i tide, får arbeidsgiveren avkortet sin refusjon.

Alle fedre har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til 14 dager fri i forbindelse med en fødsel. Dette kommer utenom fedrekvoten, og avtales med arbeidsgiver, ikke NAV. Det er opp til arbeidsgiveren om far får fri med lønn.

Oppsigelsesvern og stillingsvern
Graviditet er ikke en gyldig grunn til oppsigelse (se arbeidsmiljlølovens § 15-9). Det gjelder også hvis en blir gravid mens en er ansatt på prøve. Dersom en blir lovlig oppsagt på grunn av innskrenkninger i bemanningen eller lignende, gjelder ikke foreldrepermisjonen som en del av oppsigelsestiden.

Ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 har arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5, har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling.

Hver av foreldrene har ifølge arbeidsmiljøloven i tillegg rett til å utvide permisjonen utover foreldrepengeperioden med inntil ett år ved hver fødsel. Denne tilleggspermisjonen er ulønnet, og kan ikke benyttes i forbindelse med fleksibelt uttak av foreldrepenger. Er en alene om omsorgen for barnet, har en rett til inntil to års permisjon. Benyttes retten til tilleggspermisjon, skal arbeidsgiver varsles tre måneder i forveien. Når en er ferdig med foreldrepermisjonen, har en krav på å få gå tilbake til den samme stillingen en hadde før permisjonen. Se også likestillingsloven § 3.

Tilbake til innholdsoversikt

Bruk god tid til å sette dere inn i rettighetene, og ta gjerne en titt på skjemaene i god tid. Kanskje vil dere ønske hjelp til utfyllingen hos NAV? Illustrasjonsfoto: iStock

Les også:

Permisjonslengde – et minefelt

– Det blir for ensformig å bare være hjemme i permisjon

Pappaperm – tvang eller valg?

Nye regler fra 1. juli 2018
10. april 2018 la Regjeringen fram et forslag for Stortinget om å utvide mødre- og fedrekvotene til 15 uker. Det ble samtidig foreslått å utvide flerbarnsukene ved flerlingfødsler og samtidig adopsjon av flere barn. Stortinget har nå vedtatt de nye reglene, som gjelder for fødsler eller omsorgsovertagelser som skjer 1. juli 2018 og senere. Det er fødselstidspunktet som er avgjørende – ikke termindato.

Beregning av foreldrepenger

Dersom både mor og far har vært yrkesaktive i minst seks av de siste ti månedene før permisjonen begynner, gir folketrygden dem rett til foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker – inkludert 15 ukers mødrekvote og 15 uker fedrekvote. Utbetalingen av foreldrepenger er begrenset opp til 6G (pr 1.5.18 tilsvarte dette 581 298 kroner. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år, og 1G er per 1.5.18 96.883 kroner). Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren din velger å betale det. Foreldrepenger er skattbar inntekt og gir rett til foreldrepenger av de første 12/15 ukene av den totale stønadsperioden.

Dersom foreldrepengene utgjør mindre enn engangsstønaden (kr 63 140), utbetaler NAV mellomlegget. Du kan også velge å si fra deg foreldrepengene og heller motta engangsstønaden.

15 uker av permisjonen er forbeholdt mor (mødrekvoten) og 15 uker er forbeholdt far (fedrekvoten). Resten av stønadsperioden (16/26 uker) kan deles mellom foreldrene.

Dersom far utsetter fedrekvoten sin (ikke tar den ut med én gang mor er ferdig), må han ha opptjent seg rett til foreldrepenger senest innen mors siste dag med foreldrepenger.

Ved adopsjon eller andre omsorgsovertakelser kan mødre- og fedrekvoten tas ut når som helst i foreldrepengeperioden.

Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger og mottar uføretrygd, kan far ha rett til 15 uker med foreldrepenger uten at det kreves aktivitet av mor.

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til foreldrepenger. Beløpet beregnes da som hovedregel ut fra gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de tre siste årene.

Det er lurt å bruke litt tid på å regne ut hvilken løsning som er best for dere – 80 eller 100 prosent dekningsgrad. For noen vil det lønne seg å velge kortere foreldrepengeperiode, og heller utvide permisjonstiden med ulønnet permisjon fordi lavere dekningsgrad også innebærer mindre utbetaling for far. Dere bør da sette av penger til ukene uten foreldrepengeutbetaling eller lønn for mor. Vær oppmerksom på at dersom en av foreldrene har ulønnet permisjon, kan han/hun miste inntektsbaserte ytelser fra NAV – for eksempel sykepenger.

Dere bør søke om foreldrepenger i god tid. Du må legge ved dokumentasjon fra lege på at du har passert 26 svangerskapsuker. Husk å også legge ved oppdatert informasjon om arbeidssituasjonen som bes om i søknadsskjemaet. Saksbehandlingstiden kan variere fra fylke til fylke. Du kan endre tidspunkter for uttak av foreldrepenger underveis, for eksempel på grunn av ferie, men da må søke til NAV i forkant.

Utbetaling av foreldrepenger skjer mot slutten av måneden hvis du får betaling direkte fra NAV. Konkrete utbetalingsdatoer finner du på nav.no.

Hvis du vil vite hvor mye du får i foreldrepenger, kan du besøke NAVs foreldrepengeveileder på nav.no. Fordi det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle, gir ikke kalkulatoren deg det eksakte beløpet, men du får en pekepinn. Dessuten kan den være informativ hvis du vil vite mer om regelverket og fordeling av stønadsuker mellom mor og far.

Ved adopsjon er stønadsperioden 46 eller 56 uker.

Tilbake til innholdsoversikt

Mødrekvoten

Mødrekvoten er 15 uker når barnet er født 1. juli 2018 og senere. Mor må 3 av ukene før termin, men kan ta inntil 12. De første seks ukene etter fødselen må tas ut av mor, og regnes som en del av mødrekvoten. De fire siste ukene av mødrekvoten kan tas ut når som helst i foreldrepengeperioden.

Tilbake til innholdsoversikt

Fedrekvoten

Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, er 15 uker forbeholdt far når barnet er født 1. juli 2018 og senere. Hvis ukene ikke benyttes, faller de normalt vekk. Eneste unntak fra dette er hvis far på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, eller far er innlagt i helseinstitusjon. Mor kan også overta fedrekvoten hvis hun er eller blir alene om omsorgen for barnet, eller hvis far ikke har rett på fedrekvote.

Når far har fedrekvote, får han foreldrepenger beregnet ut fra sin inntekt. Fedrekvoten kan ikke tas ut de første seks ukene etter fødsel. Den kan deles opp og tas ut fleksibelt, for eksempel med en fridag i uken. Mor behøver ikke gå tilbake i jobb når far avvikler fedrekvote. Mor kan ta ut opptil 50 prosent foreldrepenger samtidig som far tar ut full fedrekvote.

Fedrekvoten kan også utsettes til et senere tidspunkt. Hør med NAV hvilke frister som gjelder for søknad om utsettelse.

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger og mottar uførepensjon, har far likevel rett til fedrekvoten.

Hvis far ikke har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til mor. Det samme skjer om hun er alene om omsorgen for barnet (forutsatt at hun har rett til foreldrepenger). Hvis mor mottar engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote.

Ved adopsjon eller andre omsorgsovertakelser, kan mødre- og fedrekvoten tas ut når som helst i foreldrepengeperioden.

Tilbake til innholdsoversikt

Fellesperioden

De 16/26 ukene av foreldrepengeperioden som ikke er forbeholdt mor eller far, utgjør fellesperioden. Den kan foreldrene dele mellom seg slik de selv ønsker. Det er imidlertid krav til at mor er i arbeid, utdanning, på grunn av sykdom er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon når far skal ha foreldrepenger i fellesperioden.

Nytt forslag på høring:
Regjeringen har også sendt et forslag på høring om å utvide kvotene for de som velger 80 prosent dekning og en lengre stønadsperiode. I praksis vil det si at det blir 19 uker til mor, 19 uker til far og en fellesperiode på 18 uker. Men dette er ennå bare et høringsforslag, og det er ikke satt noen frister for veien videre.

Tilbake til innholdsoversikt

Fremstillingen under gjelder for foreldre med barn født 01.07.18 eller senere.

Fødsel før termin

Permisjonen starter minst tre uker før termin. Skulle barnet bli født før termin, vil dagene eller ukene du hadde igjen til termin, falle fra permisjonslengden. Det betyr også at stønadsperioden etter fødselen gjelder fra datoen barnet er født, og ikke termindatoen. Dermed kan tidspunktet for jobbstart etter fødsel bli justert med noen dager eller uker.

Dersom du eller barnet er innlagt på sykehuset, for eksempel ved prematur fødsel, utsettes foreldrepengeperioden til dere er utskrevet. I mellomtiden vil foreldrene få pleiepenger.

Tilbake til innholdsoversikt

Ekstra uker når man får flere barn samtidig

For flerfødsler eller adopsjon av to barn samtidig, forlenges perioden med foreldrepenger i 17 uker med 100 prosent dekningsgrad, eller 21 uker med 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides. Ekstraukene kan tas av far eller mor.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

Flerlingepappa kan ta ut ekstraukene når som helst i stønadsperioden (også de første seks ukene etter fødselen) – samtidig som mor tar ut foreldrepenger. Samtidig uttak kan deles opp i flere perioder.

Tilbake til innholdsoversikt

Engangsstønad

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, kan hun søke om engangsstønad. Stønaden er skattefri. Fra 1.1.2018 er satsen 63 140 kroner. Gjeldene satser finner du under «Satser og datoer» på nav.no.

Dersom foreldrepengene utgjør mindre enn engangsstønaden, får en et beløp i stønad som tilsvarer forskjellen.

Ved flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, gis det ekstra engangsstønad for hvert barn mer enn ett.

Engangsstønaden utbetales normalt til mor, men i enkelte tilfeller kan den i stedet tilfalle far.

Tilbake til innholdsoversikt

Feriepenger
Foreldrepenger er skattbar inntekt, og gir rett til feriepenger. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av brutto foreldrepenger de første 12 eller 15 ukene med foreldrepenger, avhengig av hvilken dekningsgrad dere har valgt. Tar mor ut alle disse ukene, vil ikke far motta feriepenger fra NAV. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett på feriepenger. Har man mottatt dagpenger eller arbeidsavklaringspenger før foreldrepengeperioden begynner, har man heller ikke rett til feriepenger av foreldrepengene.

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Hovedregelen er at man ikke kan være i arbeid samtidig som man mottar fulle foreldrepenger. Gradert uttak av foreldrepenger innebærer at man kombinerer delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad. De 3 ukene før og 6 ukene etter fødsel, kan ikke tas ut fleksibelt. Det er et vilkår for fleksibelt uttak at det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til gradert uttak og utsettelse av foreldrepenger.

Foreldrepenger kan tas ut til barnet er tre år, eller tre år etter adopsjon. Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon og frister for søknad om fleksibelt uttak av foreldrepenger. Gjør deg kjent med regelverket slik at du ikke risikerer å miste stønadsdager, og husk å søke om fleksibelt uttak før du begynner å jobbe.

Fleksibelt uttak av foreldrepenger innebærer at en kombinerer delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad. Unntatt fra fleksibelt uttak er tre uker før og seks uker etter fødselen, som er forbeholdt mor.

Det er et vilkår for fleksibelt uttak at det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Foreldrepenger kan tas ut til barnet er tre år, eller tre år etter adopsjon.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til fleksibelt uttak/utsettelse av foreldrepenger.

Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon og frister for søknad om fleksibelt uttak av foreldrepenger.

Tilbake til innholdsoversikt

Samtidig uttak av foreldrepenger

Dere kan maksimalt ta ut 150 prosent foreldrepenger samtidig ved å kombinere 100 prosent mødre- eller fedrekvote med inntil 50 prosent fellesperiode. Når du tar ut 100 prosent av kvoten din, kan den andre forelderen i tillegg ta ut graderte foreldrepenger av fellesperioden med inntil 50 prosent. Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote og mor ønsker 50 prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb.

Tilbake til innholdsoversikt

Hva med ferie?

Du har rett til feriedager du har opparbeidet deg før permisjonsstart. Disse kan tas ut før du går ut i permisjon, eller underveis. Du kan også overføre feriedager til neste år, men dette må dokumenteres av arbeidsgiver. Tar du ut ferie i permisjonstiden, mottar du ikke foreldrepenger i samme tidsrom.

Ha orden i økonomien!
Ordnet økonomi er viktig. Mangel på økonomisk styring kan skape utrygghet i hverdagen, noe som påvirker trivselen i familien og barnets oppvekstforhold. Det finnes mange stønadsordninger etter at barnet er født, men det nye barnet merkes likevel på budsjettet. Den lille trenger mat, klær og utstyr. Kanskje er bilen for liten eller boligen for trang. Økonomien er også viktig når en skal ta stilling til utvidet permisjon eller eventuelt redusert arbeidstid.

De fleste bankene har rådgivningstjeneste for personlig økonomistyring og kan gi råd angående refinansiering av lån og lignende. Forhør deg gjerne i flere banker, og finn den løsningen og det tilbudet som passer din situasjon best.

Tilbake til innholdsoversikt

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til foreldrepenger. Beløpet beregnes da som hovedregel ut fra gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste fire årene. NAV vil alltid gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Les også:

Den store utstyrsguiden

Dette får finske mødre – gratis

Ikke barnehageplass? Slik får du råd til å være hjemme

Tilbake til innholdsoversikt

Foreldrestipend for studenter

Dersom du har vært i utdanning i minst seks måneder før fødselen, kan du søke Lånekassen om foreldrestipend. Det gjøres unntak ved prematur fødsel. Du kan motta foreldrestipend i inntil 49 uker (tre uker før og 46 uker etter fødselen. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor.) Ved adopsjon er perioden 46 uker. Ved flerbarnsfødsel eller adopsjon av flere barn, økes perioden med fem uker for hvert ekstra barn.

Dersom dere begge studerer, kan dere dele permisjonen (bortsett fra de ni ukene som er forbeholdt mor), men ikke få foreldrestipend samtidig. Du får også foreldrestipend for den delen av stønadsperioden som eventuelt måtte falle i sommerferien. Stipendet blir gitt selv om du tar permisjon fra studiet etter fødselen, og beløpet tilsvarer det du ellers ville fått i lån og stipend til sammen. Du kan lese mer om vilkår og fremgangsmåte på Lånekassen.

Tilbake til innholdsoversikt

Velferdspermisjon for vernepliktige

Mannlige vernepliktige kan få velferdspermisjon i opptil 14 dager med betalt reise i forbindelse med fødsel. Reisetiden regnes som en del av permisjonen. For dem som gjør frivillig 24 måneders tjeneste i fredsbevarende internasjonale styrker, gjelder spesielle regler.

Tilbake til innholdsoversikt

Når skal pappa ha permisjon?

Noen fedre synes det er kjekkest og tryggest å være hjemme når barnet spiser fast føde, og mange tar permisjonen i slutten av perioden. Andre synes det er best å være hjemme tidlig mens barnet er lite. Selv om mange fedre tar sine uker/måneder i slutten av permisjonstiden, er det foreldrene selv som må bli enige om når hvem skal være hjemme med barnet. Som arbeidstaker står du fritt til å velge når du har pappapermisjon, og du/dere kan endre tidspunktet for uttak av fedrekvoten underveis i permisjonen.

Dere kan selv velge når pappa skal ta ut fedrekvoten. Illustrasjonsfoto: iStock

Noen mødre ønsker ikke å være hjemme når far har pappapermisjon. De arbeider disse ukene eller har ulønnet permisjon og drar ut på dagtid.  Mange mener at det er viktig at pappaen på lik linje med mammaen skal erfare å være alene med barnet. Andre bruker pappapermisjonen til å reise bort, slik at mammaen da har ferie eller ulønnet permisjon denne tiden. Et slikt opphold kan gi familien mye glede og muligheten til å oppleve noe nytt sammen. (NB! Se også punktet over om samtidig uttak.)

Barnetrygden
Barnetrygden gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden utbetales som hovedregel automatisk til mor, slik at du ikke trenger å søke. Den utbetales hver måned fra og med måneden etter at barnet er født. Utbetalingen skjer til det kontonummeret du er registrert med hos NAV. På nettsidene deres kan du finne ut hvilket det er, endre eller legge til et kontonummer. Barnetrygden utbetales til og med måneden før barnet fyller 18 år. Per 2018 utgjør barnetrygden kr 970 per måned.

Enslige forsørgere kan ha krav på småbarnstillegg (660 kr pr måned) og/eller utvidet barnetrygd (970 kr). Se nav.no for mer informasjon.

Flytter du til utlandet med barnet, gjelder egne regler.

Tilbake til innholdsoversikt

Ved mor eller fars sykdom

Dersom mor er syk under svangerskapet, regnes dette som vanlig sykefravær frem til tre uker før termin. Da begynner stønadsperioden for foreldrepenger å løpe, selv om du er sykemeldt. Det finnes særvilkår dersom du ikke er i stand til å ta deg av barnet, da kan permisjonstiden utsettes. Da kreves en legeerklæring som skal inneholde informasjon om hvordan sykdommen påvirker evnen til å ta seg av barnet, i hvilken grad du er avhengig av hjelp og antatt varighet av sykdommen.

Unntak fra fedrekvoten kan gis i tilfeller der faren er syk/skadet eller innlagt i helseinstitusjon og mor overtar disse ukene.

Tilbake til innholdsoversikt

Når bare mor har rett til foreldrepenger

Hvis far ikke har rett til fedrekvote, men mor har, får hun hele stønadsperioden, inkludert fedrekvoten.

Det samme skjer hvis mor er alene om omsorgen for barnet.

Tilbake til innholdsoversikt

Når far er alene om omsorgen for barnet

Hvis far har rett til foreldrepenger, og er alene om omsorgen for barnet, kan han få hele stønadsperioden, bortsett fra tre uker før termin.

Tilbake til innholdsoversikt

Søknadsprosess og aktuelle skjema

Av alle stønader du har rett på i forbindelse med svangerskap, fødsel og barn, er det bare barnetrygden som kommer av seg selv. Alle andre stønader, som foreldrepenger og svangerskapspenger, må du søke om. Søknadsskjemaene finner du på www.nav.no Du må dokumentere svangerskapet ved å legge ved terminbekreftelse fra jordmor eller lege.

Barnebidrag

Den av foreldrene som ikke har barnet boende hos seg, har plikt til å betale barnebidrag. Det er barnet som har rett til bidraget, så dette gjelder uansett om foreldrene har vært gift med hverandre eller ikke, og selv om den bidragspliktige ikke har foreldreansvar.

Det finnes regler for hvordan NAV fastsetter bidrag, basert på foreldrenes inntekt og hva det koster å forsørge et barn. Foreldrene kan avtale bidrag som er høyere eller lavere enn dette. Ta kontakt med NAV for mer informasjon. På nav.no finnes det en bidragsveileder som du kan bruke for å beregne bidraget. I utgangspunktet bør foreldrene prøve å inngå en privat avtale, men det er også mulig å søke om at NAV fastsetter bidraget.

Dersom den forelderen som ikke bor med barnet ikke har inntekt til å betale bidrag, eller ikke betaler innen fristen, kan bostedsforelderen få utbetalt bidragsforskudd av NAV. Sjekk med NAV hvilke betingelser som kreves av bostedsforelderen.

Når skjemaet er levert, har du satt fram krav om engangsstønad/foreldrepenger/adopsjonspenger. Vanligvis sender da NAV et skjema til arbeidsgiveren din som skal fylle ut skjema som gir informasjon om inntekt og skatt. Her avklares også om det er arbeidsgiver eller NAV som skal betale ut foreldrepengene. Er skjemaet mangelfullt utfylt, kan du få skjemaet i retur eller en henvendelse fra saksbehandler.

Trenger du hjelp til utfylling, kan du ringe 55 55 33 33 for hjelp hos NAV, spørre på Facebooksiden deres om foreldrepenger eller bruke chatten deres.

Dersom du føder før skjemaet er levert inn, må du levere det inn så raskt som mulig. NAV kan ikke behandle foreldrepengesak før skjemaet med krav om dette er mottatt.

Tilbake til innholdsoversikt

Hvilke regler gjelder for de som bor i utlandet?

www.nav.no finner dere mye informasjon om hvilke regler som gjelder – enten dere befinner dere i et EØS-land eller ikke.

Tilbake til innholdsoversikt

Hva skjer om jeg/vi endrer arbeidsgiver eller lønn i permisjonstiden?

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV. Dette gjelder hvis du velger graderte foreldrepenger.

Tilbake til innholdsoversikt

Farskap

Dersom du er gift, vil ektefellen din automatisk bli regnet som far til barnet, mens foreldre som ikke er gift må signere farskapserklæring for  få farskapet registrert. De siste årene har de fleste sykehusene sluttet å ta imot farskapserklæringer, så det kan være en fordel å ordne opp i dette før fødselen. Far må signere ved personlig oppmøte, gjerne på svangerskapskontroll hos lege eller jordmor. Etter fødsel kan farskapet erklæres hos NAV eller Skatteetaten.

Hvis det ikke kommer inn opplysninger om barnets far, har NAV ansvar for å fastsette dette, og kan kalle mor inn for å få opplysningene.

Tilbake til innholdsoversikt

Rett til ammefri

Mor har ifølge Arbeidsmiljøloven rett til lønnet fri fra arbeidet til amming i inntil én time per dag. Kravet er at barnet er under ett år og mor jobber sju timer eller mer per dag. Arbeidstiden kan dermed reduseres med inntil én time daglig. Du kan selv velge hvordan du vil ta ut denne timen, for eksempel som to halvtimer i løpet av arbeidsdagen.

Arbeidsgiver kan kreve legeattest. Det er ingen øvre grenser for hvor gammelt barnet kan være ved ulønnet ammefri.

Begynner du å jobbe før barnet har fylt ett år, har du krav på ammefri med lønn. Illustrasjonsfoto: iStock

Tilbake til innholdsoversikt

Kontantstøtte

Kontantstøtte utbetales for barn som er mellom 1 og 2 år gamle som ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd. Maksimal kontantstøtte utgjør 7500 kroner per måned. Kontantstøtten utbetales fra måneden etter barnet fyller ett år, til og med den måneden før det fyller to år, eller til og med den måneden barnet begynner i barnehage.

Hvis barnet har redusert plass (mindre enn 20 timer i uken) i barnehagen, kan du få utbetalt halv kontantstøtte på 3750 kroner. Har barnet plass i barnehage mer enn 20 timer har du ikke rett til kontantstøtte.

Fra 1. juli 2017 ble det innført krav om minst fem års medlemskap i folketrygden for barnets bostedsforeldre. Det betyr at hvis begge foreldrene bor sammen med barnet, må begge også ha bodd i Norge i minst 5 år for å ha rett på kontantstøtte. Det er egne regler for de som har tilsvarende trygdetid fra andre EØS-land.

Man må søke om kontantstøtte. Du finner søknadsskjema på nav.no  

Fra 1. august 2018 blir det innført fleksibel kontantstøtte. Foreldre som velger å ikke ha barnet sitt i barnehage, får 100 prosent kontantstøtte. Foreldre kan også velge at barnet går deltid i barnehagen. De kan da motta 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter hvor mange timer opphold i barnehagen som er avtalt. Foreldrene vil få 80 prosent av full kontantstøtte dersom det er avtalt til og med åtte timer opphold i barnehagen per uke, dersom det er avtalt opp til 16 timer per uke får de 60 prosent osv.

Tilbake til innholdsoversikt

Pleiepenger

Dersom barnet på grunn av sykdom overflyttes til barneavdelingen etter fødselen, kan foreldrene få pleiepenger mens barnet er kritisk sykt. Det er vanlig at stønadsperioden med foreldrepenger utsettes mens barnet er på sykehus. Dette er særlig aktuelt ved lange opphold på nyfødtavdelingen eller ved for tidlig fødsel.

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepleiegrunnlaget i inntil ett år. Dersom barnet blir sykt utover dette, kan du få opptil 4 år med 66 prosent av sykepleiegrunnlaget. Periodene blir redusert dersom foreldrene tar ut pleiepenger samtidig.

Det er ingen arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Pleiepenger gir også rett til feriepenger.

Tilbake til innholdsoversikt

Omsorgspenger ved barns/barnepassers sykdom

Som arbeidstaker har du rett til omsorgspenger dersom du må være borte fra arbeidet fordi barnet eller barnepasseren er syk. Retten gjelder til og med kalenderåret barnet fyller 12 år. Er barnet kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til og med kalenderåret barnet fyller 18 år.

Omsorgspengene gis i utgangspunktet 10 dager per kalenderår per forelder hvis du har ett eller to barn, og 15 dager hvis du har omsorg for mer enn to barn. Er du alene om omsorgen dobles antall stønadsdager. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett på omsorgsdager, dersom de har rett til over 10 slike dager. De første 10 dagene må de dekke selv. NAV dekker fra dag 11.

For å få ekstra dager for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, må du søke om dette.

Du kan også søke om å overføre dager til samværsforelder eller ny samboer (når dere har bodd sammen i minst 12 måneder).

Hva synes du om artikkelen?