Valg 2017Venstre om familiepolitikk

Venstre om familiepolitikk

Av Babyverden 1480 Sist oppdatert 25.08.17
Venstre vil tredele foreldrepermisjonen hvor 15 uker er forbeholdt hver av foreldrene. De vil åpne for altruistisk surrogati, og øke kvaliteten i barnehager. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for V, medlem av helse – og omsorgskomiteen

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Venstre har ingenting i mot at gravide ønsker ultralyd i uke 12, men vil bare innføre dette som et offentlig tilbud dersom det viser seg at det er gode helseeffekter for mor og barn, slik at det forsvarer ressursbruken. En evt. innføring må basere seg på faglige vurderinger og en rettferdig og riktig prioritering av helsebudsjettet. Stortinget har nettopp behandling «Prioriteringsmeldingen» som skal gjøre det enklere å prioritere fordelingen av ressursene innen helsetjenestene.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Svangerskapsomsorgen kan alltid bli bedre.  Svangerskapet og det første leveåret har stor betydning for resten av barnets liv. Derfor vil Venstre gi alle gravide og småbarnsforeldre tett og kvalifisert oppfølging. Venstre vil fortsette opptrappingen av helsestasjonene bla. ved å ansette flere jordmødre og innføre frivillige foreldreveiledningskurs for alle.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

I dag er jordmordekningen ujevn, og mange steder mangelfull. En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskap-, fødsel og barselomsorgen som virker helsefremmende og forebyggende, så Venstre mener det må ansettes flere jordmødre i hele landet. De som har lang reisevei må sikres en god følgetjeneste, og alle skal sikres et godt fødetilbud der de bor, enten de velger hjemmefødsel eller sykehus.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Kort liggetid på sykehus er bare greit så lenge mor føler seg trygg og får den oppfølgingen hun trenger i kommunen. I dag vet vi at mange kommuner ikke følger anbefalingen om oppfølging av jordmor innen tre dager etter hjemkomst, noe vi vet er svært viktig for å forebygge svangerskapsdepresjoner, skjevutvikling i tilknytning, problemer med amming osv. Opptrappingen av helsestasjonene må derfor fortsette også i neste periode.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Venstre ønsker å tredele permisjonen, der hver av foreldrene får 15 uker hver, og 16 uker kan fordeles fritt mellom foreldrene.  Vi ønsker en lengre foreldrepermisjon for flerlingeforeldre, der far får rett til å være hjemme samtidig med mor i 2 uker før fødsel og 12 uker etter, og der permisjonen i tillegg forlenges med ti uker ekstra til fri fordeling.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Ja, vi vil utrede muligheten for en betydelig økning i engangsstønaden for kvinner som ikke er i lønnet arbeid, studenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Venstre vil differensiere barnetrygden slik at de som trenger det mest får mest.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Ja, Venstre vil ha løpende barnehageopptak. Gjennom denne perioden har vi sørget for at flere og flere er sikret barnehageplass ved fylte ett år, og i flere kommuner er det nå full barnehagedekning. Målet er at alle skal rett til plass ved fylte ett år.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Nei, vi vil beholde maksprisen og i tillegg vil vi ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier. Barnehagen er det stedet utenfor familien som er viktigs for barnets utvikling og forutsetninger for å klare seg godt gjennom utdanningsløpet og i arbeidslivet, og derfor må barnehagene ha høy kvalitet og være et godt tilbud for alle barn uavhengig av foreldrenes inntekt.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Nei, og derfor vil Venstre ha et kvalitetsløft i barnehager. Vi vil ha en norm for bemanning i barnehagen, vi mener at minst 80% av alle barnehageansatte skal ha barnefaglig kompetanse, og at minst 50% av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse. I tillegg vil vi styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for alle barnehageansatte.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Venstre vil fjerne kontantstøtten, men innføre en ventestønad for dem som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller av andre særlig gode grunner ikke kan ha barn i barnehage. Ca. 1,5 milliarder kronene kan da brukes til mer målrettede tiltak, blant annet til kompetanseløft og bedre bemanning i barnehagene, styrking av helsestasjonene og barselomsorgen.

12. Varm mat til alle barn:Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Venstre ønsker å tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen. Vi har prioritert flere fagutdannede og mer etter- og videreutdanning i barnehagene, fremfor et krav om at alle skal få varm mat. Når det gjelder matservering i barnehagene, så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger. Kommuner kan også lage egne ordninger for mat i grunnskolen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Venstre mener at alle barn bør få mulighet til å delta på SFO, og Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier. Vi vil også utvikle dagens skolefritidsordning gjennom en rammeplan og et bredere tilbud av aktiviteter. Venstre vil også inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet ved SFO. Det er kommunene selv som setter prisen på SFO og det er lov å ta selvkost, noen kommuner velger å subsidiere ordningen, mens andre tar betaling for det det koster. Prisene vil derfor variere fra kommune til kommune.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon– hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Venstre vil bare åpne for altruistisk surrogati i Norge. Mange reiser til utlandet for surrogati, og gjør dette kommersielt og kanskje uregulert i andre land. Det er både usikkert, rettighetene til kvinnen i utlandet er ofte dårlige, og det krever store økonomiske ressurser fra de som ønsker seg barn. En åpning for altruistisk surrogati i Norge vil bidra til at færre reiser til utlandet, men vi vil understreke at det er veldig viktig at ingen føler seg presset til å gi et familiemedlem et barn.

Det er nå mulig, uten store komplikasjoner for kvinner, å donere egg. Når flertallet i befolkningen, fagfolk, helsedepartementets rådgivere og Bioteknologirådets flertall vil åpne for å tillate eggdonasjon så mener Venstre det er på høy til å åpne opp for eggdonasjon, på lik linje med sæddonasjon. Men, det skal ikke være lov med anonyme donorer og barnet skal ha rett til å få vite om sitt opphav.

15.  Det viktigste:Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Det viktigste vårt parti kan gjøre, er å føre en politikk som legger best mulig til rette for at foreldre og barn kan få en trygg og sunn tilknytning, som vi vet er den viktigste grunnmuren vi kan gi et barn.  Videre vil vi sørge for at alle barn skal få utfolde seg og lære gjennom lek i høykvalitetsbarnehager. Barnehagen er det stedet etter familien som er viktigst for å bygge trygge og robuste barn. Klarer vi den gode tidlige innsatsen, vil barna ha bedre forutsetninger for å lykkes i skolen og de vil få gode ferdigheter de kan ha glede av hele livet.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: