Valg 2017Senterpartiet om familiepolitikk

Senterpartiet om familiepolitikk

Av Babyverden 1958 Sist oppdatert 25.08.17
Senterpartiet vil øke engangsstønaden til 100 000 kr, gjeninnføre 14 ukers fedrekvote og prisjustere barnetrygden. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, stortingsrepresentant for Sp fra Hordaland

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

NEI, Sp vil ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for henvisning til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger? 

Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten. Det må ansettes flere jordmødre og stillingsprosentene må opp. Å få oppfølging av jordmor under graviditet må bli et mulig valg for alle gravide. Vi mener også at takstsystemet bør endres for å fremme forebygging og god oppfølging. I dag er takstsystemet slik at det kan svare seg bedre for kommunen å sende gravide til lege i stedet for jordmor.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel? 

Nei, Senterpartiet vil ha trygge gode fødetilbud i hele landet

  • Sp vil sikre alle fødende med lang reisevei følge av jordmor/ kvalifisert helsepersonell
  • Sp vil rammefinansiere fødetilbudet i sykehusene og bemanne det som et akuttilbud
  • Sp vil styrke lokalsykehusene og et desentralisert fødetilbud
  • Sp vil sikre alle kvinner jordmor tilstede under aktiv del av fødsel
  • Sp vil styrke den kommunale jordmortjenesten og sikre alle hjemmebesøk etter fødsel

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Nei, i dag er det altfor mange som ikke får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Vi mener den kommunale jordmortjenesten må bygges ut slik at dette blir mulig. Det er viktig med et godt helsestasjonstilbud som kan følge opp familiene. Sp prioriterer alltid en sterk kommuneøkonomi, som kan gjøre det mulig.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?


Sp vil jobbe for at foreldrepermisjonen tredeles med 1/3 til hver av foreldrene – og den siste tredjedelen til valgfri fordeling mellom dem. 14 ukers fedrekvote/pappapermisjon gjeninnføres, som et steg på veien til tredelt permisjon.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Ja, Sp vil løfte engangsstønaden ved fødsel til 100.000 kr.


7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?


Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?


Senterpartiet vil ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året.


9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?


Sp vil ikke fjerne maksprisen. Sp vil ha gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i områder med store sosioøkonomiske forskjeller og integreringsutfordringer.


10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?


Sp mener det er både gode og mindre gode barnehager. Vi arbeider for et godt barnehagetilbud til alle barn. Sp har i Stortinget foreslått at det i en ny bemanningsnorm skal vurderes å innføre krav om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.


Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan. Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin pedagogiske virksomhet. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn. Senterpartiet er motstander av å innføre normer for barns måloppnåelse i barnehagen, herunder språknorm. Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det må derfor satses på de ansattes kompetanse, på flere ansatte per barn og på barnehagene som fysisk anlegg.


11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?


Senterpartiet vil videreføre den målrettede kontantstøtteordningen for barn mellom ett og to år. Det betyr differensierte satser der mest støtte går til foreldre med barn i aldersgruppen 12–18 måneder.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?


Sp vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?


Sp mener at SFO bør være et tilbud alle familier har mulighet til å benytte seg av. Sp vil innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO og at «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?


Sp vil ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge. Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogati-tjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati. Sp vil ikke innføre anonym sæddonasjon.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?


Vi vil styrke fødsels- og barselomsorgen i Norge, og sikre småbarnsforeldre fleksible velferdsordninger gjennom god fordelingspolitikk.


Motarbeide økende forskjeller og å sikre alle voksne arbeid og en inntekt som sikrer et godt nøkternt familieliv i Norge. Et velferdssamfunn bygd på fellesskapsløsninger, der vi yter etter evne og får ved behov, gir et sosialt sikkerhetsnett og er god familiepolitikk.


Sp vil sikre en god offentlig helse- og omsorgstjeneste og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid på alle samfunnsarenaer.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: