Valg 2017Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Fremskrittspartiet om familiepolitikk

Av Babyverden 2341 Sist oppdatert 25.08.17
Fremskrittspartiet vil åpne for mer bruk av tidlig ultralyd og undersøkelser av fosteret i svangerskapet. De vil også lovfeste rett til barnehage ved fylte 1 år. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger? 

Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet. Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud. Fremskrittspartiet mener at jordmor har en viktig funksjon i kommunene – derfor har vi nettopp lovfestet krav til jordmor i kommunene. I regjering har vi i perioden styrket helsestasjon- og skolehelsetjenesten med over 1 milliard inkl. kr. 200 mill. øremerket årlig. I følge helt ferske Kostra-tall for 2016 har antall årsverk for jordmødre økt.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Vi mener at helseforetakene må kvalitetssikre sine føde- og barseltjenester eks. gjennom å utvikle systemer for bemanningsplanlegging som gjør det mulig å ha tilstrekkelig jordmortetthet, og til å håndtere store svingninger i aktivitet og pasientbelegg. Kravet om en jordmor tilstede under fødselen skal følges. For første gang er sykehusene også pålagt å rapportere om dette kravet ikke følges opp.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet for å sikre at de fødende og deres familier får en god og trygg fødselsopplevelse. Svangerskapstilbudet varierer rundt om i landet. Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Det er også grunnen til at vi har lovfestet krav til jordmor i kommunene.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?


Fremskrittspartiet ønsker å videreføre dagens lengde på foreldrepermisjonen, og ønsker samtidig at begge foreldre skal gis selvstendig opptjenings- og uttaksrett. Vedrørende fordelingen mellom mor og far mener vi at dette er noe som skal bestemmes av foreldrene selv, ikke av politikere.


6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Fremskrittspartiet har i regjering i samarbeid med KrF og Venstre økt engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 35.263 kroner til 61.120 kroner. Dette handler om å gi barnefamilier mer frihet i egen hverdag


7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?


Fremskrittspartiet mener at statlig barnetrygd bør erstattes av en kommunal barnetrygd. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert, og overføres øremerket fra staten til kommunene.


Fremskrittspartiet vil ta stilling til nivå på ytelsen i forbindelse med landsmøtet 2018.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?


Fremskrittspartiet vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?


Fremskrittspartiet var med på å innføre makspris for foreldrebetaling i sin tid. Dette støtter vi fortsatt. Samtidig er det viktig for Fremskrittspartiet at vi sikrer at barn fra lavinntektsfamilier også får et godt barnehagetilbud. Fremskrittspartiet i regjering har derfor innført to moderasjonsordninger for familier med lav inntekt: Et nasjonalt minstekrav om at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten på en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense, og at alle tre-, fire – og femåringer i familier med lav inntekt har rett til gratis kjernetid i barnehage.


10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?


Norske barnehager er gode! Det betyr likevel ikke at det som er bra, ikke kan bli bedre.  FrP har støttet de kvalitetsløftene som er vedtatt. I 2017 er det bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere. I 2014 manglet det 3700 barnehagelærere for å oppnå gjeldende pedagognorm og kompetansekrav til styrere. I 2015 manglet det 2200. Vi er glade for den utviklingen, og i første omgang er det mest realisme i å forsøke å nå de målene som allerede er satt i ny pedagognorm og ny bemanningsnorm. Barnegruppene kan variere veldig, ut fra hvilke behov hvert enkelt barn har. FrP mener derfor at bestemte standarder på antall pedagoger ikke nødvendigvis er en garanti for høy kvalitet i alle barnehager. Mange kan yte god omsorg for barn, også uten fagutdanning.


11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?


Fremskrittspartiet mener at statlig kontantstøtte bør erstattes av en kommunal kontantstøtte. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert, og overføres øremerket fra staten til kommunene.


Fremskrittspartiet vil ta stilling til nivå på ytelsen i forbindelse med landsmøtet 2018.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?


Fremskrittspartiet går ikke inn for noen ordning med statlig finansiert varmmat i skolen eller barnehagen


13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?


SFO dekkes i sin helhet av brukerne. Frp har ingen planer om å forandre på dette, eller å innføre noen makspris, men vi vil oppfordre kommunene til å samarbeide med lokalt organisasjonsliv etc, for å få et best mulig tilbud.


14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?


Fremskrittspartiet ønsker ikke å tillate surrogati. Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far. Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent.


15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?


Fremskrittspartiet vil gi gravide større trygghet ved at flere får tilgang på jordmødre gjennom svangerskapet, og utvide de gravides mulighet til å sjekke fosteret.


For småbarnsfamilier vil vi først og fremst sikre en størst mulig valgfrihet til å velge hvordan familien vil innrette de første leveårene. Det gjelder valgfrihet til å fordele foreldrepermisjon, mulighet til å være litt lenger hjemme med barna gjennom en kontantstøtte, og et kraftig subsidiert barnehagetilbud. I tillegg har vi i regjering sikret ytterligere prisreduksjoner for barnehageplass for familier med svak betalingsevne.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: