Valg 2017Høyre om familiepolitikk

Høyre om familiepolitikk

Av Babyverden 3481 Sist oppdatert 25.08.17
Høyre vil ha flere jordmødre i kommunene, sikre barnehageplass til alle barn ved fylte 1 år og nekte bruk av anonym sæddonor. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Svein Harberg, Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Høyre har ikke i sitt program for neste stortingsperiode gått inn for å innføre ultralyd fra uke 12 for alle gravide. Dette er heller ikke foreslått av regjeringen i Bioteknologimeldingen som ble lagt frem før sommeren.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Vi har en god svangerskapsomsorg i Norge i dag. Høyre mener likevel det er grunn til å tenke nytt om hvordan vi kan forbedre dagens svangerskapsomsorg. Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse. Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til dette. Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis. Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Norge har en fødselsberedskap i verdenstoppen, med lav dødelighet og høy brukertilfredshet. Det er derfor veldig trygt å føde i Norge. Likevel ser vi visse utfordringer med høy pågang av fødende i visse perioder av året, særlig om sommeren. Mange har planlagt for å få barn på et tidspunkt som passer med fristen for å få barnehageplass påfølgende år. Samtidig skal de ansatte ha ferie. Helse- og omsorgsministeren har vært veldig tydelig overfor helseregionene at de må sikre en-til-en-oppfølging under fødsel, og planlegge ferieavvikling så man gir et trygt tilbud.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Høyre mener vi trenger stabil og tilgjengelig jordmortjeneste i kommunene. Det er fortsatt for få jordmødre i kommunene, noe som går ut over følgetjenesten og hjemmebesøk. Regjeringen er i ferd med å bøte på dette ved å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Til sammen har regjeringen bevilget mer enn 1 mrd. kroner til disse tjenestene. Samtidig har vi lovfestet krav til at kommunene skal ha jordmorkompetanse. Høyre er opptatt av at barselkvinnene skal få besøk innen 3 dager og skal være trygge på at det er jordmor tilstede.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Høyre mener foreldrepermisjonen har passe lengde i dag. Det er 10 uker til mor og 10 uker til far, og resten til fri fordeling. Fellesperioden blir da 26 eller 36 uker avhengig av om man velger 80 prosent eller 100 prosent uttak. Far må imidlertid «skjerpe seg» og delta!

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Høyre har programfestet at vi vil øke engangsstønaden til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet. For unge i overgangen mellom studier og arbeid har dette vært en ekstra stor utfordring.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal se på innretningen på barnetrygden for å gjøre den mer treffsikker slik at den kan bli til god hjelp for dem som trenger det mest. For lavinntektsfamilier og familier med spesielle behov er barnetrygden ofte avgjørende for å kunne gi barna gode muligheter for deltagelse sammen med andre i oppveksten. Derfor må vi se på om vi kan omfordele de pengene som brukes på barnetrygd.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Høyre har som mål å fullføre finansiering av løpende opptak i barnehagen, og at alle skal ha rett til plass når de fyller 1 år.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Høyre har etablert en sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage som fungerer godt og gir flere med lav inntekt en bedre hverdag. Det er relativt kort tid siden dette ble etablert, og vi ser ingen grunn til å endre på det nå. Gratis kjernetid for noen grupper, lav betaling for de med lave inntekter, og høyere betaling for de som tjener godt er et godt spleiselag sammen med offentlige midler for å skape et barnehagetilbud av høy kvalitet.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Norske barnehager er veldig gode, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsheving i tilbudet og kompetanse hos ansatte. Det er satset kraftig på etter- og videreutdanning for ansatte, og dette må videreføres slik at også de ufaglærte får en mulighet til å få den nødvendige utdanning for videre arbeid i barnehagen.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Høyre vil vurdere innretningen på dagens kontantstøtte for å sikre at pengene utløser ønsket intensjon, men dette er ikke ferdig utredet enda.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Det viktigste er at både skole og barnehage serverer sunn mat til barna og gir dem gode matvaner den delen av dagen de er der. Om det skal være varm mat, må vurderes av den enkelte ut fra lengden på barnas dag og reisetid. Vi må ha tillit til at dette avgjøres lokalt, men bidra til kompetanse omkring kosthold hos dem som er sammen med barna i løpet av dagen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Høyre vil først og fremst videreutvikle modeller som gi blant annet barn fra lavinnteksfamilier mulighet til å delta på SFO. Det er også viktig at kommunene utvikler gode kvalitative SFO-er.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjonhva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Høyre har programfestet nei til surrogati, men vil ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet. Høyre har også vedtatt at vi vil si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav. Høyre har ikke tatt standpunkt til spørsmålet om eggdonasjon, og vil nå vurdere spørsmålet i en større helhet i vårt prinsipprogram. Dette gjør også at vi får med oss viktige momenter fra bioteknologimeldingen som skal behandles på Stortinget i neste periode.

15. Det viktigste:Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Høyre vil fortsette å styrke svangerskaps-, barsels-, og fødselsomsorgen neste periode. Vi mener alle landets kommuner bør ha en god jordmortjeneste, og har endret lovverket slik at kommunene plikter å ha jordmor ansatt. Dette er viktig både i svangerskaps- og barselomsorgen. Mor, barn og familier skal ha trygghet for god tilgang på jordmor og jordmorkompetanse, uansett hvor i landet man kommer fra eller hvilken kommune man bor i.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: