Valg 2017Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne

Av Babyverden 1743 Sist oppdatert 25.08.17
Miljøpartiet De Grønne vil sikre småbarnsfamilier mer tid sammen, ønsker å innføre to barnehageopptak i året, innføre gradert barnetrygd og reversere kuttene i fedrekvoten. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson og en av to partiledere i Miljøpartiet De Grønne

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Her har ikke partiet tatt standpunkt siden 2012, men den gang var vi mot. Jeg mener også selv det er en god balanse vi har valgt i Norge, hvor kvinner med særskilte behov får offentlig tilbud om tidlig ultralyd og at man for øvrig selv må betale hvis man vil ha tidligere ultralyd enn rundt 18. uke. Jeg synes det er bra at vi i Norge, i motsetning til mange andre land, har valgt å heller bruke mer offentlig støtte på svangerskap som trenger ekstra oppfølging, og på god oppfølging og gode permisjonsordninger for alle foreldre og barn etter barnet er født. Når jeg sammenligner med venner som har fått barn i utlandet, som Danmark og Frankrike, har de gjerne flere ultralydundersøkelser for alle, men dårligere offentlige ordninger for å gi både foreldre og barn trygghet og ro i den sårbare og unike spedbarnstiden (f.eks. kortere/dårligere permisjonsordninger). 

I tillegg tror jeg det er vanskeligere for foreldre som oppdager at barnet har avvik å fortsatt velge å beholde det, dersom vi som samfunn signaliserer til foreldre at dette er så problematisk og uønsket at alle skal gjennom en tidlig sjekk for å avdekke avvik, selv når sjansene er små (som hos normalt friske mødre).

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Svangerskapsomsorgen i Norge er generelt veldig god. Men den kan bli bedre, og De Grønne har programfestet at alle gravide skal ha tilgang til jordmor i svangerskapsomsorgen. Vi vet for eksempel at svangerskapsomsorgen varierer veldig fra kommune til kommune, og dekningen bør bli bedre mange steder. Vi vet også at hele og faste stillinger er mangelvare over hele landet i alle deler av jordmortjenesten og at mange jordmødre som ønsker full stilling likevel jobber i mindre stillingsbrøker. Det betyr at vi har et uutnyttet potensial for bedre jordmordekning, som partiet støtter å se nærmere på. Det vil være en god investering for en trygg start på det nye livet både for barnet, foreldre og eventuelle søsken.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

I Norge har vi noe av den fremste kompetansen på barselomsorg og premature fødsler. Det skal vi først og fremst ivareta med å sikre gode arbeidsvilkår for ansatte og sørge for at barselavdelinger har de nødvendige ressursene for å levere et trygt og godt fødetilbud. Særlig på sykehusene under fødsel er det kjent at det ikke er god nok jordmordekning. Også Jordmorforeningens egen undersøkelse om jordmordekningen på sykehus viser at vi fortsatt har en vei å gå her. Vi er opptatt av at helsearbeidere har tid til pasientene og vil begrense papirarbeid, og mener at både finansieringen av kvinneklinikkene og myndighetenes oppdragsdokumenter til helseforetakene må gjenspeile dette, ved at det settes tydelige krav til trygg omsorg under fødsel.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Her er det nok også mye variasjon, og dessverre er det slik at mange sykehus er presset for sykesenger og kapasitet. De Grønne ønsker en helt annen styring med sykehusene, som også vil løfte kvaliteten og tryggheten på føden. Ellers er forebygging og oppfølging viktige satsninger i De Grønnes helsepolitikk, og er en god investering for god helse før en blir såpass syk, engstelig eller utslitt at en trenger behandling. Tilbudet i barseltiden varierer veldig fra kommune til kommune, og også her kan nok potensialet for høyere kapasitet bli bedre dersom kommunene eksempel kan tilby jordmødre på deltid en høyere stillingsandel. De Grønne har foreslått å øke de frie overføringene til kommunene, som også kan styrke jordmordekningen der det trengs.

Vi er også opptatt av å avdekke omsorgssvikt og ha gode hjelpetilbud der det forekommer. Vi ønsker derfor at det skal bli tilbudt helhetlige hjelpetiltak både under og etter svangerskapet der det er mistanke om omsorgssvikt.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Vi vil videreføre dagens ordning med rett til permisjon i til sammen 12 måneder, og mener det er en ordning vi skal være stolt av i Norge. Vi vil reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldreper­misjonen. De Grønne er også for å opprettholde kontantstøtten for barn mellom ett og to år.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Engangsstønaden ved fødsel er et ekstremt viktig tilbud, dersom en av ulike grunner ikke har rett på foreldrepenger. Vi vil videreføre engangsstønaden slik den er i dag.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Vi ønsker å innføre gradert barnetrygd for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt. I vårt alternative statsbudsjett for 2017, fremmet i Stortinget, har vi også forslått å utvide småbarnstillegget til barn fra 0-3 år til å omfatte alle, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner i måneden. I tillegg foreslår vi å doble tillegget for enslige forsørgere med barn fra 0-3 år.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Vi vil sørge for nok barnehageplasser til de som ønsker det, og ønsker å trappe opp til to ordinære opptak i året etter at barnet har fylt ett år. I vårt alternative statsbudsjett for 2017 har vi satt av 381 millioner kroner til en slik opptrapping.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Vi ønsker ikke å fjerne eller endre maksprisen på foreldrebetaling i barnehage. Vi foreslår derimot å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier for å sikre at alle familier har mulighet til å velge å sende barna i barnehage.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Barnehager og skoler skal sørge for kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er viktig for å klare seg i dagens og framtidens samfunn. Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling. Mangel på kvalifiserte pedagoger svekker den målsetningen. Vi vil derfor øke andelen barnehagelærere i barnehagen og gi støtte til kompetanseheving blant ledere.

De Grønne mener også at nærhet til naturen er viktig i barneårene for å utvikle bevegelse, og forståelse for miljøet rundt seg. Derfor ønsker vi at praktiske oppgaver knyttet til natur og miljølære integreres i barnehage hverdagen.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Vi har støttet en videreføring av dagens kontantstøtte. Den uorganiserte leken er en viktig del av det å være barn, og ikke minst kan lengre tid alene med mor eller far være riktig og viktig for mange familier. Derfor trenger barna tid også utenfor institusjonene. Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole? 

Vi jobber for mer økologisk, lokalprodusert og sunn mat i barnehagen. Vi har imidlertid ikke vedtatt politikk på gratis varmt måltid i barnehage eller skole.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Vi vil gi flere familier muligheten til å sende barna til SFO ved å redusere prisen på SFO for lavinntektsfamilier.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Vi vil oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon. Vi har ikke vedtatt politikk på å åpne for surrogati.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

De Grønne ønsker et bedre helsevesen hvor helsepersonell har mer tid til pasienten eller de som tilbudet er der for (i dette tilfellet den gravide) og mindre tid går til rapportering. Dette gjelder særlig sykehusene. Men ikke minst: Vi er et parti som prioriterer gode offentlige tilbud, samtidig som vi er opptatt av å tenke på at tilbudet må kunne være der for kommende generasjoner. Vi har altså et generasjonsperspektiv i all vår politikk, noe som er grunnen til at vi mener klimaendringene er vår tids største solidaritetssak: de rammer fattige land og dem som kommer etter oss mye mer enn de rammer oss som er voksne i Norge i dag.

Vårt program peker ut en ny bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling som tar hensyn til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner, og også underbygger den tilliten og det limet som holder oss sammen i et trygt, solidarisk og inkluderende samfunn med små forskjeller. Et grønt samfunn er et samfunn som dyrker mangfold og ulikhet, kreativitet, frihet og ansvar for seg selv og hverandre, fra en er bitteliten og sårbar, gjennom skole og utdanning, i arbeidslivet og helt til en er i eldreomsorg som gammel. Det er det aller viktigste vi kan gjøre for dem som er barn i dag.

De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget (som vara) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress. Vi vil ska­pe en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer, mestring og selvtillit, med tilgang på trygge voksne i helsevesen og skolen. Vi foreslår flere helsesøstre i skolen, mindre testing og mer variert læring samt flere praktiske og estetiske valgfag i skolen, for å fremme mestringsfølelse og ta mangfoldet blant elevene på alvor. I tillegg til en rekke tiltak mot barnefattigdom som vi foreslår, jobber vi også for mindre kjøpepress, som særlig kan være viktig for barn i fattige familier. Til slutt, ønsker vi å gi foreldre mer tid til barna og gi familier mer fritid sammen gjennom å jobbe for en gradvis innføring av kortere normalarbeidstid.

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: