Valg 2017Rødt om familiepolitikk

Rødt om familiepolitikk

Av Babyverden 1434 Sist oppdatert 06.09.17

Svarene er gitt av Odd Christian Hagen

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Rødt vil gi tilbud om tidlig ultralyd og ikke-invasiv fosterdiagnostikk for de som ønsker det i uke 11-13.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Sentraliseringen innen fødselsomsorgen betyr svært lang reiseveg for enkelte fordi helseforetakene har lagt ned fødeavdelinger og fødestuers. Såkalt «effektivisering» har gitt færre hender i helsevesenet. Vi vil snu dette og sier nei til å legge ned lokale tilbud.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Færre fødestuer, ambulansestasjoner og nedleggelser av fødeavdelinger gjør at tilbudet blitt er blitt dårligere. Rødt vil ha økte helsesøsterressurser i kommunene, slik at bistand til kvinner og familier etter fødsel bedres og at tilgang til prevensjon og informasjon om seksuell helse er lett tilgjengelig over hele landet.

4. Tidlig hjemreise fra barselHvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Vi vil at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til ammingen er i gang, ha en nasjonal, forpliktende opptrappingsplan for jordmortjenesten i kommuner og sykehus for å kunne gi fødende reell oppfølging i svangerskap, fødsel og barsel uansett hvor i landet de bor. Bak hver fødselstatistikk står den en mor og et barn! Vi vil gi folk i helsevesenet mer tid til den enkelte og færre krav om kontorarbeide. Å opprettholde og styrke helsestasjonene er en essensiell del av oppfølginga. Vi vil også at andre instanser som kan gi råd og veiledning skal samarbeide bedre enn idag.

Rødt jobber for et godt utbygd og desentralisert tilbud til fødende kvinner, som er åpent hele året, er avgjørende for god helse og et godt familieliv, kvinners rettigheter, reduserte klasseforskjeller og grunnlag for bosetting over hele landet.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Rødt er for å styrke foreldrepermisjonen for begge foreldre.For at barnet skal bli godt kjent med begge foreldre er det viktig å sikre at begge får tatt ut foreldrepermisjon. Rødt vil derfor utvide fødselspermisjonen til 52 uker.

Mor skal sikres 3 uker før termin og 14 uker etter fødsel. 6 av disse skal være sammenhengende og tas umiddelbart etter fødsel. Far/medmor har krav på 14 uker. Resten av permisjonen kan deles mellom mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson.

6. EngangsstønadenØnsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Rødt vil arbeide for økning av engangsstønad ved fødsel til 200 000 kr

7. BarnetrygdenBarnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Vi vil doble og mener man årlig indeksregulerer barnetrygden.

8. BarnehageopptakHolder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

I Oslo har Rødt sikret to opptak i året.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Målet er at barnehage skal være gratis, dette må innføres ved å gradvis gjøre det gratis for flere og flere aldersgrupper. Staten må sikre overføringer til kommunene som står i samsvar med dekningsbehovet.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Norge har gode barnehager med dyktige fagfolk. Det må innføres en nasjonal bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år-, tre små- eller fem store barn per ansatt. Barn har rett på barnehageplass der de bor.

Rødt mener det i alt for stor grad legges opp til at private eiere av store kommersielle barnehagekjeder tar ut stor profitt, presser ned lønningene og i større grad enn andre bruker ufaglærte. Vi ønsker demokratiske styrte offentlige barnehager. Vi ønsker at de ideelle barnehagene (Steinerskolen, menighetsbarnehager osv) skal kunne jobbe som før.

10. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Vi vil fjerne kontantstøtten og bruke pengene på gratis barnehage, blant anna for å få bedre integrering, sosialisering og mer tid for innvandrerkvinner til å delta i skole arbeidslivet.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Barn skal ha et sunt måltid hver dag i barnehagen. Rødt er ikke for skolemiddager eller heldagsskole, men at skolearbeidet skal gjøres på skolen og at ungene skla ha fri når de har fri.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

SFO skal være et gratis i kjernetiden og være et frivillig tilbud til elever i 1.-4. klasse.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Rødt ønsker rett til assistert befruktning, men vil forby surrogati.

15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Kort oppsummert av alt vi har svart på her; helsetjenester er ikke en vare - det er en rett alle har og som skal gis der folk bor. Vi vil ha gratis barnehage og kjernetid i SFO, og kutte kontantstøtten. Vi vil fjerne profitt på omsorg, helse og barnehager og bruke pengene på et sterkt og godt offentlig helsevesen med tid til å yte kompetansebasert omsorg.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: