Valg 2017Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Arbeiderpartiet om familiepolitikk

Av Babyverden 4811 Sist oppdatert 25.08.17
Arbeiderpartiet ønsker at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd, åpne for eggdonasjon og øke fedrekvoten til minst 14 uker. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Arild Grande, medlem i Stortingets familie- og kulturkomité

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Arbeiderpartiet vil at alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Norsk svangerskapsomsorg er i verdensklasse. Det er særlig takket være de som jobber i svangerskapsomsorgen. Men i dag gjør dessverre dårlig økonomi i kommunene at jordmortilbudet ikke er godt nok alle steder. Arbeiderpartiet vil øke kommunenes inntekter i de fire neste årene, slik vi også har foreslått de fire årene Høyre og FrP har styrt. En bedre kommuneøkonomi, vil gi rom for bedre tjenester til gravide og nye foreldre.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

De fleste mødre og fedre jeg kjenner har mange godord å si om hvordan de ble tatt imot og ivaretatt under fødsel. Men i perioder er det stort press på fødeavdelingene. En av grunnene til dette er for dårlig sykehusøkonomi. De siste årene har vi hørt enkelthistorier om kvinner som føder på sykehus uten jordmor tilstede. Det er også for mange som føder på vei til sykehus. Sånn skal vi ikke ha det. Arbeiderpartiet har de siste fire årene satt av tre milliarder mer til sykehusene enn det regjeringen og KrF og Venstre har blitt enige om i statsbudsjettene. Vi vil sikre en god sykehusøkonomi for de neste fire årene.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Ingen skal sendes hjem fra sykehus etter fødsel uten å føle seg trygge på at de kan få den hjelpen de trenger når de kommer hjem.  Arbeiderpartiet vil sørge for mer penger til kommunene, slik at de har mulighet til å prioritere hjemmebesøk etter fødsel.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?


Arbeiderpartiet vil øke fedrekvoten til minst 14 uker innenfor dagens permisjonstid, og sørge for en tredeling.


6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?


Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene framfor økt engangsstønad 


7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?


Arbeiderpartiet prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene.   


8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?


Det holder ikke med ett barnehageopptak i året.  Arbeiderpartiet vil gradvis utvide retten til barnehageplass, slik at alle barn får tilbud fra den måneden de fyller ett år.


9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?


Arbeiderpartiet vil bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon.  I tillegg vil vi gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.


10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?


Kvaliteten i barnehagene skal bli bedre, og til det trengs flere og kvalifiserte voksne. Arbeiderpartiet vil innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen. Halvparten av de som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere.


11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?


Arbeiderpartiet vil avvikle kontantstøtten. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta ventestøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys.


12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?


Arbeiderpartiet vil at alle barn skal tilbys et enkelt skolemåltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte.  Skjermingsordninger skal etableres.


Vi vil i tillegg gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.


13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?


Arbeiderpartiet vil gjøre om SFO til en aktivitetsskole (AKS).  AKS skal understøtte læringen i skolen og tilby fysisk aktivitet, kulturskoletime, kulturaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp – og samtidig gi elevene muligheter for lek.


Vi vil innføre makspris og utvikle en nasjonal standard for innholdet i AKS, samt utrede tiltak for å sikre at tilbudet også treffer barn som trenger det mest.  Vurdere søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og AKS.


14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?


Arbeiderpartiet anerkjenner at mulighetene bioteknologi gir, også kan reise krevende etiske dilemmaer.  Vi vil:
– hjelpe flere til å få barn ved å tillate eggdonasjon
– åpne for assistert befruktning og enslige
– ikke tillate surrogati. For barn født i utlandet som opplever manglende rettigheter når de kommer til Norge, skal barnas beste settes først


15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?


Arbeiderpartiet vil skape trygghet i hverdagen for gravide og småbarnsforeldre.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler:

Fotokonkurranse: Se de flotte fødselsbildene

Når de profesjonelle fødselsfotografene deltar i fotokonkurransen i regi av International Assosiation of Birth Photographers (IABPB), kan de sende inn bilder i ulike kategorier....