Valg 2017Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

Sosialistisk venstreparti om familiepolitikk

Av Babyverden 2029 Sist oppdatert 25.08.17
SV vil gjeninnføre 14 ukers fedrekvote, øke barnetrygden og åpne for eggdonasjon. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Kirsti Bergstø, nestleder i SV

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Nei.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Det er for få jordmødre og for mange med små deltidsstillinger i kommunene.  En god jordmortjeneste skal sørge for grunnleggende tjenester i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Det er både helsefremmende og forebyggende. Tilbudet i dag er ikke godt nok, i alle deler av landet. En kapasitetsøkning i barselomsorgen vil bedre rekrutteringen av jordmødre, helsesøstre og barnepleiere, øke nødvendig kompetanse, styrke fagmiljøet og gi uttelling for brukerne av tjenestene. Det er nødvendig for å sikre at alle får den oppfølgingen de trenger.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

Kvinner som føder, har krav på respektfull omsorg, fullgod oppfølging og tid til å komme til hektene og til å komme i gang med amming og livet som mor. Helt ferske familier trenger tid, hjelp og omsorg. Vi mener fødselsomsorgen trenger en kraftig satsing. Vi har derfor foreslått i Stortinget at landets fødesteder må sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til en-til-en-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen.

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Vi vil sikre at alle kvinner som har behov for, og ønsker, hjelp med etablering av amming etter fødsel, skal få hjelp til det gjennom å være på barselavdeling, sykehushotell eller andre tilbud knyttet til sykehusene til dette er på plass, inkludert tilstrekkelig barseloppfølging i tråd med gjeldende retningslinjer. Tidlig besøk av helsesøster hjemme kan ikke erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?


Vi mener vi må gjeninnføre fedrekvoten som Høyre-Frp kuttet i, slik at fars/medmors kvote igjen er på 14 uker. Vi vil ha på plass bedre permisjonsordninger for flerlingefamiliene, gjennom lengre permisjon som kan tas ut samtidig med to voksne hjemme, ved å gi familier som får trillinger eller flere dobbel fødselspermisjon og ved å gi to uker fri ved fødsel per fødte barn.


Vi vil sikre at kvinner med premature barn har rett til sykemelding i stedet for permisjon frem til termintidspunktet.


6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?


Vi vil erstatte dagens engangsstønad med en ytelse tilsvarende minsteytelsen i folketrygden (2G).


7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?


SV vil øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille samtidig som mange tusen barn vokser opp i fattigdom. SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier.


8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?


SV ønsker løpende opptak til barnehagene. I første omgang må det innføres to årlige opptak til barnehagene. Alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. For å skape trygge og gode bomiljø og redusere behovet for transport, skal barnehager etableres i barnas nærmiljø.


9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?


SV jobber for billigere barnehage. SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappingen ved å innføre gratis halvdagsplass for alle.


10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?


Vi ønsker flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og utvikling, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere, og minst 25 prosent fagarbeidere.


11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?


Vi vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass.


12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?


Vi vil innføre gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen.


13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?


Vi mener SFO bør bli billigere og at det skal være en nasjonal makspris. På sikt ønsker vi at SFO skal være gratis og inngå som en del av skolehverdagen.


14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?


Vi er mot surrogati. Vi er for eggdonasjon. Vi ønsker at barn av sæddonorer skal kunne få vite hvem donor er, slik det er i dag.


15. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?


Sikre sterke fellesskap. Et trygt arbeidsliv, regulert boligmarked og velferdsgoder som foreldrepermisjon er viktig for å gi de små en trygg start og voksne reelle valg.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: