Valg 2017Kristelig folkeparti om familiepolitikk

Kristelig folkeparti om familiepolitikk

Av Babyverden 1868 Sist oppdatert 25.08.17
Kristelig folkeparti vil øke permisjonslengden fra 49 til 53 uker (med 80 prosent dekningsgrad). Vil ha 14 ukers mødre-/fedrekvote, og sikre far to uker fri med lønn ved fødsel/adopsjon. Her svarer partiet på 15 spørsmål om familiepolitikk. Svarene er uredigert.

Svarene er gitt av Geir Jørgen Bekkevold, som er med i Stortingets familie- og kulturkomité

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Nei. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn. Dette er også et ressursspørsmål: Skal vi bruke helsevesenets ressurser på å intensivere jakten på avvik hos fostre? Nei, la oss heller gjøre alt vi kan for å støtte og tilrettelegge for at flere foreldre kan få lov til å bære fram de barna de ønsker – uavhengig av barnas kromosomantall.

2. Svangerskapsomsorgen: Er svangerskapsomsorgen god nok? Er tilbudet om å gå til jordmor godt nok? Får de som trenger ekstra oppfølging det de trenger?

Dette varierer nok noe, fordi svangerskap jo er forskjellige og dermed er behovene ulike også. Men KrF har i programmet at svangerskapsomsorgen skal styrkes med tettere oppfølging av jordmor og følgetjeneste med jordmor.

3. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok? Er det nok jordmortetthet på føde/barsel?

KrF vil jobbe for god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for opphold med trygghet for foreldrene. Vi vil også at den nybakte moren skal få den tiden hun trenger på sykehuset/fødestuen, for å få ro og tid til å komme i gang med amming og forebygge fødselsdepresjon

4. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden? Er tilbudet om jordmorbesøk etter fødselen godt nok?

Vi vil ha en helhetlig oppfølging hele veien gjennom svangerskapet og videre etter fødsel. Her er jordmorbesøk og helsestasjonen svært viktige. Vi synes derfor det er bekymringsverdig at helsestasjonene mange steder må nedbemanne og innskrenke åpningstidene. Det er både fantastisk og krevende å bli foreldre, kanskje spesielt for første gang, og da er det viktig at det finnes tilgjengelig hjelp og ressurser på helsestasjonene.

5. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

KrF vil øke den totale foreldrepermisjonen fra 49 uker til 53 uker. De fire ekstra ukene vil vi skal øremerkes far, slik at det blir 14 uker både til far og mor, i tillegg til fellesdelen. Vi vil også at far skal få rett til to ukers betalt permisjon når barnet blir født/adoptert.

6. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

KrF er svært glade for at vi i løpet av denne fireårsperioden har klart å få på plass en betydelig styrking av engangsstønaden: KrF har kjempet for å øke stønaden med over 70 % allerede, men vi ønsker å gjøre om stønaden til en 2G-ytelse, slik at den vil følge lønnsvekst og prisjusteres automatisk.

7. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Vi vil at den skal styrkes for alle! Vi vil bevare den som universell og prisjustere den. Dersom vi får til en kraftig økning av barnetrygden vil KrF skattelegge den og målstyre disse skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd enn de med høyest inntekt. Men barnetrygden skal fortsatt være universell.

8. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. desember)?

Ja, KrF ønsker løpende opptak på sikt. Men det er selvsagt viktig at endringene i opptaksregler skjer i et tempo som gjør det mulig for barnehagene å tilpasse rutinene. Dessuten må vi få på plass bemanningsnorm som også sikrer at det er tilstrekkelig med voksne som kan ta imot de nye barna.

9. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

KrF har kjempet for å få på plass den maksprisen som nå er, i tillegg til gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier. Vi vil ikke fjerne disse ordningene, da vi tror det er viktig for alle barn å få mulighet til å gå i barnehagen før de begynner på skolen.

10. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Vi vil gjøre det enklere for ufaglærte å ta utdanning mens de er i jobb. Norske barnehager er gode, heldigvis, men vi er glade for at vi nå har fått på plass en pedagognorm og vil kjempe for en bemanningsnorm i neste periode. Spesielt med tanke på at antallet ettåringer øker i barnehagene, er det viktig at det er tilstrekkelig med voksne. Dette handler også om å ivareta de ansatte og deres ønske om å få være tilstede for alle barna og gjøre en god jobb både som pedagoger og trygghetspersoner.

11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å bevare og styrke kontantstøtten i år. Det betyr at enda flere foreldre får muligheten til å velge noen måneder ekstra sammen med sin ettåring. Det er kun for barn mellom 13-23 måneder at kontantstøtten er aktuell nå, og dette er en tid hvor barnas utvikling varierer mye. Noen begynner å gå først når de nærmer seg to, noen bruker tid på å finne ord og språk. KrF vil at foreldrene skal få vurdere hva som er best for det enkelte barnet, og da er kontantstøtten et viktig verktøy som gir større valgfrihet for mange.

Jeg synes personlig det kunne vært interessant å utvide kontantstøtten med en periode øremerket til far. Vi vet at det er svært viktig for barns utvikling å knytte nære og gode bånd til pappaen også, og en utvidet kontantstøtte øremerket far vil kunne være en oppmuntring i så måte. Vi ser allerede at det er en betydelig økning i fedre som mottar kontantstøtte, og det synes vi er en flott utvikling. (Dette er ikke diskutert i partiet og er i så fall ny politikk – men er noe jeg vil løfte fram som et innspill til diskusjon i partiet)

12. Varm mat til alle barn:Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Ja, men vi vil prioritere i budsjettene det som foreldrene selv ikke kan sørge for, nemlig at det kommer på plass en bemanningsnorm i barnehagen og en lærernorm i skolen.

13. Pris på SFO: Hvorfor er SFO så dyrt i forhold til barnehageplass? Bør det legges opp til lavere makspris her og?

Ja, vi ønsker en lavere makspris på SFO.

14. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon– hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

KrF er på barnets side. Vi mener barnets rett til å kjenne til og få vokse opp med sitt opphav er viktigere enn voksnes ønsker, selv om de kan være sterke og oppriktige. Når det gjelder surrogati finnes det i tillegg en svært problematisk industri som utsetter både kvinner og barn for uverdige og farlige forhold. Vi er derfor mot surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon.

15. Det viktigste:Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

KrF er et familieparti. Vi tror det viktigste for gravide og småbarnsforeldre er en helhetlig politikk, som vektlegger familienes valgfrihet i kombinasjon med høy kvalitet i barnehage og skole. KrFs vilje til å prioritere familiene i budsjettene vil få konkret betydning for småbarnsforeldres hverdag.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: