I høst- og vinterhalvåret kommer gjerne forkjølelsene på rekke og rad, og gjerne enda litt hyppigere i de første årene barnet er i barnehage. Hva hvis egenmeldingsdagene er brukt opp?

Publisert: 22. februar 2010

Hva er egenmelding?
Alle arbeidstakere som har jobbet i minst fire uker i bedriften, har rett til å være hjemme med full lønn når barnet er sykt. I tillegg til at du selv som arbeidstager har mulighet til å skrive egenmelding, har du også et visst antall dager per kalenderår i tilfelle barnet ditt er sykt. Dette kalles omsorgspenger, se under.
 
 
Taper jeg penger på å være hjemme?
Ved barns sykdom mottar du full lønn. Ved egenmelding betaler arbeidsgiver lønnen, ved utvidet behov for fravær fra arbeidsplassen betaler NAV.
 
 
Hvor mange dager?
Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom kan gis til arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år (fyller 12 år det kalenderåret). Arbeidstakeren har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk. Omsorgspenger gis også til arbeidstakere som har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år. Dagene kan tas enkeltvis.
Omsorgspenger gis i:
  • 10 dager pr. kalenderår
  • 15 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren har omsorg for mer enn to barn
  • 20 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen
  • 30 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for mer enn to barn

Kronisk syke/funksjonshemmete: Dersom arbeidstakeren har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det i tillegg 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.

Alene: Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

 

Hva om antall egenmeldingsdager ikke strekker til?

Har du brukt opp både barnets og dine egne egenmeldingsdager, du til legen for sykmelding. En forkjølelse kvalifiserer ikke til å få pleiepenger, så for de fleste vil det bety at man får ulønnet permisjon fra arbeidsgiver. Men lege må alltid kontaktes slik at fraværet kan dokumenteres.

 

Hvordan få flere egenmeldingdager? 
Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra legen. Hvis barnet er sykt utover det gitte antall dager i året, må barnets sykdom dokumenteres med legeerklæring.

En lang rekke sykdommer og funksjonshemninger gir rett til utvidet rett til omsorgspenger (egenmeldingsdager). De alvorligst rammet barna med f.eks kreft, lammelser, hjertesykdommer osv, er selvsagte, men også barn med astma, noen typer diabetes, og mange flere andre kategorier, kan utløse behovet for flere egenmeldingdager. 

For å få flere egenmeldingsdager, må du søke NAV om forhåndsgodkjenning. Da må skjemaet ”Forhåndsgodkjenning – øket antall stønadsdager med omsorgspenger” fylles ut av foreldre og lege. På baksiden av skjemaet kan du se en oversikt over hvilke sykdommer/lidelser som kan utløse flere dager med egenmelding/omsorgspenger.

 

Hva har arbeidsgiveren rett på å vite?

Når en arbeidstaker skifter arbeidsplass, kan den nye arbeidsgiveren kreve at arbeidstakeren legger fram erklæring fra tidligere arbeidsgiver(e) om hvor mange dager arbeidstakeren har fått sykepenger under fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom i det kalenderåret ansettelsen finner sted.

 

Hva om jeg trenger mer hjelp?

Familier med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn har behov for en rekke tjenester – ikke bare konkrete ytelser. NAV kan bidra med informasjon om ulike ordninger som kan være til hjelp i dagliglivet som for eksempel IKT-hjelpemidler og hjelpemidler for barn. Familier som har barn med omfattende funksjonsnedsettelser, kan få fast kontaktperson på hjelpemiddelsentralen. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om ulike tilbud til familier. Se også Familienettet for informasjon til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom, samt Barne- og familiedepartementets sider på www.norge.no.

 

Kan jeg sykmeldes for å ta meg av barnet?

Mange spør: Kan jeg bli sykmeldt for å ta meg av et sykt barn, selv om jeg er frisk selv? For lengre sykdomsforhold er svaret nei. Dersom du har et alvorlig sykt barn og ikke kan gå på jobb, skal det innvilges pleiepenger. Regelen gjelder både for foreldre som må være med på sykehus/institusjon og når barnet må pleies hjemme. Begge foreldre kan få pleiepenger samtidig, hvis det er behov for det. Selv om bare den ene forelderen har den daglige omsorgen, kan også den andre få innvilget pleiepenger. Pleiepenger utbetales så lenge det er nødvendig for det enkelte barn.

Det er et vilkår for rett til pleiepenger at barnet er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus. Det er et vilkår at den som mottar pleiepenger oppholder seg sammen med barnet på sykehuset, men det stilles ingen øvrige krav til foreldres tilsyn og pleie ved innleggelsen. For å kunne få pleiepenger trengs det legeerklæring.

 

Hvilke konsekvenser kan utnyttelse få?

Dersom en arbeidstaker tilsniker seg flere egenmeldingdager enn han/hun trenger, kan det få konsekvenser. Egenmelding er en rettighet som er knyttet opp mot et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis arbeidsgiver ikke har tillit til fraværet som er knyttet til barn, vil det kunne kreves dokumentasjon fra lege, eventuelt begrenset rett til bruk av egenmelding. (Folketrygden § 8, 23-27).

Kilde: NAV

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelInn med babyen – ut med katten?
Neste artikkel– Man skal tross alt kose seg når man føder!
DEL