BabyHjemme med sykt barn

Hjemme med sykt barn

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 17022 Sist oppdatert 13.01.23
I høst- og vinterhalvåret kommer gjerne forkjølelsene på rekke og rad, og gjerne enda litt hyppigere i de første årene barnet er i barnehage. Hvilke rettigheter har du til å være hjemme med sykt barn? Og hva hvis omsorgsdagene er brukt opp? Og hvordan er det under koronapandemien?

Hva er omsorgspenger/omsorgsdager?
Alle arbeidstakere som har jobbet i minst fire uker i bedriften, har rett til å være hjemme med full lønn når barnet er sykt. I tillegg til at du selv som arbeidstager har mulighet til å skrive egenmelding for egen sykdom, har du også et visst antall dager per kalenderår i tilfelle barnet ditt er sykt. Dette kalles omsorgsdager, se under.

Taper jeg penger på å være hjemme?
Ved barns sykdom mottar du full lønn. Ved omsorgsdager betaler arbeidsgiver lønnen, ved utvidet behov for fravær fra arbeidsplassen betaler NAV.

Når kan jeg være hjemme, og i hvor mange dager?
Omsorgsdager ved barns eller barnepassers sykdom kan gis til arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år (til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år). Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Du kan bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobb fordi:
– Barnet, eller den som passer barnet, er blitt syk.
– Barnet skal til lege, selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen.
– Du skal delta på et oppfølgingsmøte med barnet ditt. Dette kan for eksempel være med lege, fysioterapeut, PPT, BUP, eller ansvarsgruppe i forbindelse med individuell plan.
– Den som til vanlig passer barnet må følge et annet barn til utredning eller innleggelse.
– Den andre omsorgspersonen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av omsorgen for andre barn. Dette gjelder selv om den andre omsorgspersonen mottar foreldrepenger.

Du kan ikke bruke omsorgsdager til:
– møter ned skolen, som ikke skyldes sykdom
– planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager
– rutinekontroller på helsestasjonen
– rutinekontroll hos tannlege, som ikke skyldes sykdom
– når kommunegrensene er stengt på grunn av koronatiltak, og du har barn som går på skole eller i barnehage i en annen kommune
– når barnehage/skole er stengt på grunn av streik

Omsorgspenger gis i:

  • 10 dager pr. kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år
  • 15 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren har omsorg for tre eller flere barn under 12 år
  • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • 20 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for ett eller to barn under 12 år
  • 30 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for tre eller flere barn under 12 år

Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra 4. dag når den ansatte tar ut omsorgsdager.

Arbeidsgiveren din kan godkjenne at du tar ut enkelttimer eller halve dager som legger sammen til hele omsorgsdager.

Dersom du har barn som er kronisk sykt/funksjonshemmet:
Dersom du har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb, kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår. Er du alene om omsorgen kan du søke om 20 ekstra omsorgsdager.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming, kan du få 10 dager ekstra for hvert barn. Du må søke for hvert barn.

Dersom du har har fått ekstra dager fordi barnet ditt er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har du omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Alene: Er du alene om omsorgen, kan du få ekstra omsorgsdager. Nytt fra juni 2022 er ar dette må søkes om.

Er du alene om omsorgen, må du nå søke om ekstra dager

Fra juni 2022 er det nye regler , slik at du nå må søke om ekstra omsorgsdager. Dette gjelder for alle, også for deg som tidligere har hatt dobbelt antall omsorgsdager på grunn av aleneomsorg.

Når du er alene om omsorgen for barn, har du rett på doblet antall omsorgsdager. Når det gjelder omsorgsdager er du alene om omsorgen når
– du og den andre forelderen ikke bor sammen
– barnet har folkeregistrert adresse hos deg
– du er enke eller enkemann

Har du og den andre forelderen avtalt delt bosted for barnet, er ingen av dere alene om omsorgen. Da har dere begge rett på ordinære omsorgsdager.

Arbeidsgiveren står for lønnen din de første 10 omsorgsdagene du bruker. Så kan de søke om refusjon fra den 11. dagen. For at arbeidsgiveren skal få refusjon fra den 11. dagen, må du søke om ekstra omsorgsdager. På den måten har NAV registrert at du er alene om omsorgen, og at du kan ha rett til doblet antall omsorgsdager.

Du må gi beskjed til NAV hvis
– dere senere inngår avtale om delt bosted
– flytter sammen igjen
– barnet flytter fra deg

Kilde: NAV

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har du rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen. Det bety altså at du må dekke de 10 første omsorgsdagene selv.

Du kan ha rett til omsorgspenger fra første dag hvis du kun har barn som er 13 år eller eldre, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Les mer om dette på NAV.

Hva om antallomsorgsdager ikke strekker til?
Når du ikke har rett på ekstra omsorgsdager, men har brukt opp dagene dine, kan du høre med arbeidsgiveren fin om du for eksempel kan får velferdspermisjon (fri uten lønn). Alternativt kan du avtale med arbeidsgiveren din at du tar ut feriedager, eller avspaserer om du har dette som en mulighet.

Hvordan få flere omsorgsdager?
Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra legen. Hvis barnet er sykt utover det gitte antall dager i året, må barnets sykdom dokumenteres med legeerklæring.

En lang rekke sykdommer og funksjonshemninger gir rett til utvidet rett til omsorgspenger (egenmeldingsdager). De alvorligst rammet barna med f.eks kreft, lammelser, hjertesykdommer osv, er selvsagte, men også barn med astma, noen typer diabetes, og mange flere andre kategorier, kan utløse behovet for flere egenmeldingsdager.

For å få flere omsorgsdager, må du søke hos NAV. Det finnes en egen oversikt over hvilke sykdommer/lidelser som kan utløse flere dager med omsorgspenger.

Om du skifter arbeidsgiver
Husk at antallet omsorgsdager gjelder per kalenderår, uavhengig om du bytter arbeidsgiver. Du bør derfor ha en oversikt over hvor mange dager du eventuelt har brukt ved et jobbskifte.

Hva om jeg trenger mer hjelp?
Familier med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn har behov for en rekke tjenester - ikke bare konkrete ytelser. NAV kan bidra med informasjon om ulike ordninger som kan være til hjelp i dagliglivet som for eksempel IKT-hjelpemidler og hjelpemidler for barn. Familier som har barn med omfattende funksjonsnedsettelser, kan få fast kontaktperson på hjelpemiddelsentralen. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om ulike tilbud til familier. Se også bufdir.no for informasjon til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom. Du kan også lese om pleiepenger for sykt barn på NAV.

Kan jeg sykmeldes for å ta meg av barnet?
Mange spør: Kan jeg bli sykmeldt for å ta meg av et sykt barn, selv om jeg er frisk selv? For lengre sykdomsforhold er svaret nei. Dersom du har et alvorlig sykt barn og ikke kan gå på jobb, skal det innvilges pleiepenger. Du kan lese mer om pleiepenger på NAVs sider.

Kan jeg bruke av egne egenmeldingsdager ved barns sykdom? 
Det enkle svaret er nei. Les mer i artikkelen under.

Hvilke konsekvenser kan utnyttelse få?
Dersom en arbeidstaker tilsniker seg flere egenmeldingdager enn han/hun trenger, kan det få konsekvenser. Egenmelding er en rettighet som er knyttet opp mot et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis arbeidsgiver ikke har tillit til fraværet som er knyttet til barn, vil det kunne kreves dokumentasjon fra lege, eventuelt begrenset rett til bruk av egenmelding. (Folketrygden § 8, 23-27).

Kilde: NAV

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: