I høst- og vinterhalvåret kommer gjerne forkjølelsene på rekke og rad, og gjerne enda litt hyppigere i de første årene barnet er i barnehage. Hvilke rettigheter har du til å være hjemme med sykt barn? Og hva hvis egenmeldingsdagene er brukt opp? Og hvordan er det under koronapandemien?

Sist oppdatert: 7. april 2021

NB!
Artikkelen tar utgangspunkt i de vanlige reglene for omsorgsdager. I forbindelse med koronapandemien gjelder andre regler:

Dette gjelder til 31. desember 2021:

  • Antall omsorgsdager dobles
  • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

  • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
  • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Denne faktaboksen er oppdatert i forhold til de nye reglene 1. januar 2021. Her kan du lese flere ofte stilte spørsmål om omsorgsdager og koronavirus hos NAV.

Hva er egenmelding?
Alle arbeidstakere som har jobbet i minst fire uker i bedriften, har rett til å være hjemme med full lønn når barnet er sykt. I tillegg til at du selv som arbeidstager har mulighet til å skrive egenmelding for egen sykdom, har du også et visst antall dager per kalenderår i tilfelle barnet ditt er sykt. Dette kalles omsorgsdager, se under.

Taper jeg penger på å være hjemme?
Ved barns sykdom mottar du full lønn. Ved egenmelding betaler arbeidsgiver lønnen, ved utvidet behov for fravær fra arbeidsplassen betaler NAV.

Hvor mange dager?
Omsorgsdager ved barns eller barnepassers sykdom kan gis til arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år (til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år). Arbeidstakeren har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk. Omsorgspenger gis i:

  • 10 dager pr. kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år
  • 15 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren har omsorg for tre eller flere barn under 12 år
  • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • 20 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for ett eller to barn under 12 år
  • 30 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for tre eller flere barn under 12 år

Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra 4. dag når den ansatte tar ut omsorgsdager.

Arbeidsgiveren din kan godkjenne at du tar ut enkelttimer eller halve dager som legger sammen til hele omsorgsdager.

Dersom du har barn som er kronisk sykt/funksjonshemmet:
Dersom du har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb, kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår. Er du alene om omsorgen kan du søke om 20 ekstra omsorgsdager.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming, kan du få 10 dager ekstra for hvert barn. Du må søke for hvert barn.

Dersom du har har fått ekstra dager fordi barnet ditt er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har du omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.

Alene: Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager. Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har du rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen. Det bety altså at du må dekke de 10 første omsorgsdagene selv.

Du kan ha rett til omsorgspenger fra første dag hvis du kun har barn som er 13 år eller eldre, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Les mer om dette på NAV.

Hva om antall egenmeldingsdager ikke strekker til?
Når du ikke har rett på ekstra omsorgsdager, men har brukt opp dagene dine, kan du høre med arbeidsgiveren fin om du for eksempel kan får velferdspermisjon (fri uten lønn). Alternativt kan du avtale med arbeidsgiveren din at du tar ut feriedager, eller avspaserer om du har dette som en mulighet.

Hvordan få flere egenmeldingdager?
Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV lokalt etter søknad fra legen. Hvis barnet er sykt utover det gitte antall dager i året, må barnets sykdom dokumenteres med legeerklæring.

En lang rekke sykdommer og funksjonshemninger gir rett til utvidet rett til omsorgspenger (egenmeldingsdager). De alvorligst rammet barna med f.eks kreft, lammelser, hjertesykdommer osv, er selvsagte, men også barn med astma, noen typer diabetes, og mange flere andre kategorier, kan utløse behovet for flere egenmeldingsdager.

For å få flere egenmeldingsdager, må du søke hos NAV. Det finnes en egen oversikt over hvilke sykdommer/lidelser som kan utløse flere dager med egenmelding/omsorgspenger.

Om du skifter arbeidsgiver
Husk at antallet omsorgsdager gjelder per kalenderår, uavhengig om du bytter arbeidsgiver. Du bør derfor ha en oversikt over hvor mange dager du eventuelt har brukt ved et jobbskifte.

Hva om jeg trenger mer hjelp?
Familier med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn har behov for en rekke tjenester – ikke bare konkrete ytelser. NAV kan bidra med informasjon om ulike ordninger som kan være til hjelp i dagliglivet som for eksempel IKT-hjelpemidler og hjelpemidler for barn. Familier som har barn med omfattende funksjonsnedsettelser, kan få fast kontaktperson på hjelpemiddelsentralen. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om ulike tilbud til familier. Se også bufdir.no for informasjon til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom. Du kan også lese om pleiepenger for sykt barn på NAV.

Kan jeg sykmeldes for å ta meg av barnet?
Mange spør: Kan jeg bli sykmeldt for å ta meg av et sykt barn, selv om jeg er frisk selv? For lengre sykdomsforhold er svaret nei. Dersom du har et alvorlig sykt barn og ikke kan gå på jobb, skal det innvilges pleiepenger. Du kan lese mer om pleiepenger på NAVs sider.

Kan jeg bruke av egne egenmeldingsdager ved barns sykdom? 
Det enkle svaret er nei. Les mer i artikkelen under.

Hvilke konsekvenser kan utnyttelse få?
Dersom en arbeidstaker tilsniker seg flere egenmeldingdager enn han/hun trenger, kan det få konsekvenser. Egenmelding er en rettighet som er knyttet opp mot et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis arbeidsgiver ikke har tillit til fraværet som er knyttet til barn, vil det kunne kreves dokumentasjon fra lege, eventuelt begrenset rett til bruk av egenmelding. (Folketrygden § 8, 23-27).

Kilde: NAV

 

Hva synes du om artikkelen?