Både i svangerskapet og i forbindelse med fødselen har en som foreldre mange rettigheter. Her er kortversjonen.

Sist oppdatert: 28. mai 2019

Les fullversjonen på lenken under:

Oppsigelsesvern: Ifølge Arbeidsmiljøloven er det ikke tillat å si opp gravide på grunn av graviditeten. Dersom du blir lovlig oppsagt i permisjonstiden på grunn av innskrenkninger i bemanning eller lignende, regnes ikke foreldrepermisjonen som del av oppsigelsestiden.

Stillingsvern: Ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 har arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljølovens § 12-5, har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling.

Disse har rett på foreldrepermisjon: Ifølge Arbeidsmiljølovens kapittel 12 har alle rett til foreldrepermisjon enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom.

Foreldrepenger: Dersom begge foreldrene har vært yrkesaktive i minst 6 av de siste 10 månedene før permisjon med foreldrepenger begynner, har de rett til 59 ukers permisjon med 80 prosent lønn eller 49 uker med 100 prosent lønn.

Far fri i forbindelse med fødsel: Fedre har rett til 14 dager fri i forbindelse med fødsel, men det er opp til arbeidsgiveren om far får lønn i dette tidsrommet. Disse dagene kommer utenom fedrekvoten, og avtales med arbeidsgiver.

HUSK Å OVERHOLDE FRISTENE
Det er veldig viktig at du setter deg godt inn i hvilke frister som gjelder for de ulike søknadene. Overholder du ikke fristene, kan du gå glipp av penger du har egentlig har rett på.

Mødre-, fedre- og fellesperiode: 15 uker av permisjonstiden med foreldrepenger er forbeholdt hver av foreldrene ved 100 prosent uttak, mens fellesperioden er på 16 uker. Fellesperioden fordeles etter eget ønske. Ved 80 prosent uttak har hver av foreldrene 19 uker, mens fellesperioden er på 18 uker.

Mor må i tillegg ta 3 uker før termin. De første 6 ukene etter fødselen er forbeholdt mor, og en del av mødrekvoten.

Beregning av foreldrepenger: Foreldrepenger beregnes av inntekt opp til 6G (i 2019 utgjør det 599.148 kr. 1G er per 1.5.18 kr 99.858). NAV utbetaler ikke høyere lønn enn dette, men arbeidsgiveren kan velge å betale det.

Feriepenger: Foreldrepenger gi rett til feriepenger året etter. Feriepenger fra NAV utgjør 10,2 prosent av brutto foreldrepenger for de første 12 eller 15 ukene av den samlede stønadsperioden. Hvis arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger, er det også de som utbetaler feriepengene. Det er da opp til arbeidsgiver om de vil betale ut feriepenger for flere enn de ukene NAV dekker.

Ferieavvikling: Du kan ta ut ferie før, under eller etter permisjonen. Skal du overføre feriedager til neste år, må dette avklares med arbeidsgiver. Når du tar ut ferie i permisjonstiden har du pause fra permisjonen med foreldrepenger.

Tvillinger/adopterer to barn samtidig: Får du to barn eller adopterer to barn samtidig, forlenges permisjonen med foreldrepenger i 17 eller 21 uker (avhengig av dekningsgrad). Det er fellesperioden som utvides.

Trillinger eller flere: Får dere trillinger eller adopterer tre barn eller flere samtidig, får foreldrene 46 eller 56 uker ekstra (avhengig av dekningsgrad). Det er fellesperioden som utvides.

Fleksibelt uttak: Man kan kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad.

Samtidig uttak: Begge foreldrene kan ta noe permisjon med foreldrepenger samtidig i noe av permisjonstiden.

Engansstønad: Har mor ikke rett til foreldrepenger, kan hun søke om en engangsstønad (i 2019 utgjør den 83.140 kr).

Ekstra ulønnet permisjon: Begge foreldre kan ta inntil 1 år ekstra permisjon for å være hjemme med barnet. Denne permisjonen er ulønnet. Er en alene om omsorgen for barnet har en rett til inntil 2 års ekstra ulønnet permisjon.

Vernepliktige: Mannlige vernepliktige kan få velferdspermisjon i opptil 14 dager med betalt reise i forbindelse med fødsel.

Studenter: Studenter kan søke om foreldrestipend dersom de har vært i utdanning i minst 6 måneder før fødselen. Du kan motta foreldrestipend i i inntil 49 uker.  Får du flere barn samtidig øker perioden med 5 uker per ekstra barn. Er begge foreldrene studenter, kan dere dele permisjonen (bortsett fra de ni ukene som er forbeholdt mor), men ikke få foreldrestipend samtidig.

Barnetrygd: Barnetrygden går automatisk fra måneden etter at barnet er født, men NAV må ha et kontonummer å utbetale til. Det er normalt mor som får barnetrygden (1054 kr i måneden). Er du alene om omsorgen kan du ha rett til småbarnstillegg (660 pr måned) og/eller utvidet barnetrygd (kr 1054).

Når bare mor har rett til foreldrepenger: Dersom bare mor har rett til permisjon med foreldrepenger, kan hun også få fedrekvoten.

Bare far har rett til foreldrepenger: Far kan få hele permisjonen med foreldrepenger bortsett fra tre uker før termin, og seks uker etter fødselen.

Ved sykdom: Ved sykdom kan også den andre forelderen overta noe av permisjonen, eller få den utsatt.

Ammefri: Ifølge Arbeidsmiljøloven har mor fram til barnet fyller 1 år rett til betalt ammefri i inntil én time per dag. Kravet er mor jobber sju eller flere timer per dag.

Hva synes du om artikkelen?