GravidRettigheter og stønader ved fødsel

Rettigheter og stønader ved fødsel

Det er del regler og rettigheter du bør sette deg godt inn i før barnet blir født. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 102324 Sist oppdatert 24.05.24

Både i svangerskapet og i forbindelse med fødselen har en som foreldre mange rettigheter. Her er kortversjonen.

Les fullversjonen på lenken under:

Oppsigelsesvern: Ifølge Arbeidsmiljøloven er det ikke tillat å si opp gravide på grunn av graviditeten. Dersom du blir lovlig oppsagt i permisjonstiden på grunn av innskrenkninger i bemanning eller lignende, regnes ikke foreldrepermisjonen som del av oppsigelsestiden.

Stillingsvern: Ifølge Likestillings- og diskrimineringsloven § 33 har arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljølovens § 12-5, har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling.

Disse har rett på foreldrepermisjon: Ifølge Arbeidsmiljølovens kapittel 12 har alle rett til foreldrepermisjon enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom.

Foreldrepenger: Det er vanligvis tre krav som må oppfylles for at du skal ha rett på foreldrepenger:
1. Du må ha vært yrkesaktive i minst 6 av de siste 10 månedene før permisjon med foreldrepenger begynner. Som inntekt gjelder også enkelte utbetalinger fra NAV, arbeidsgiver eller førstegangstjenesten i forsvaret.
2. Du må ha tjent minst 62.014. Omregnet til årsinntekt må inntekten din tilsvare 1/2 G. 1G (grunnbeløp) er per 1. mai 2024 kr 124.028 kr.
3. Du bor i Norge, og er vanligvis medlem av folketrygden.

Hvor mye: Dersom begge foreldre oppfyller kravene til foreldrepenger, har de rett til 59 ukers permisjon med 80 prosent lønn eller 49 uker med 100 prosent lønn.

Endringer for barn født 1. juli 2024 eller senere
Foreldrepengeperioden ved 80 prosent foreldrepenger endres for barn som blir født 1. juli 2024 eller senere. Fellesperioden forlenges med 11 foreldrepengedager, slik at det ikke lenger er noen forskjell i den totale utbetalingen enten dere velger 80 eller 100 prosent foreldrepenger.

Du må velge hvor lang periode med foreldrepenger du vil ha når du sender søknad om foreldrepenger. Valget gjelder for begge foreldrene, og kan ikke endres etter at permisjonen har startet.

Hvis du får innvilget 80 prosent foreldrepenger før 1. juli 2024, får du først vedtak etter det regelverket som gjelder når du får innvilget foreldrepengene. Hvis barnet ditt blir født 1. juli 2024 eller senere vil du få et endret vedtak.

Kilde: NAV

Far/medmor fri i forbindelse med fødsel: Fedre/medmødre har rett til 14 dager fri i forbindelse med fødsel, men det er opp til arbeidsgiveren om far får lønn i dette tidsrommet. Disse dagene kommer utenom fedrekvoten/medmorskvoten, og avtales med arbeidsgiver. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. (Arbeidsmiljøloven §12-3)

Nytt for barn født 02.08.2022 eller senere, er at far/medmor kan velge å ta ut inntil to uker av fedre-/medmorskvoten i forbindelse med fødsel, det vil si fra to uker før termin til seks uker etter fødsel. Hvis du har rett til lønnet velferdspermisjon fra arbeidsgiver, kan det ifølge NAV lønne seg å bruke disse ukene. Da kan du spare kvoten din til senere.

Mødre-, fedre/medmor- og fellesperiode: 15 uker av permisjonstiden med foreldrepenger er forbeholdt hver av foreldrene ved 100 prosent uttak, mens fellesperioden er på 16 uker. Fellesperioden fordeles etter eget ønske. Ved 80 prosent uttak har hver av foreldrene 19 uker, mens fellesperioden er på 18 uker.

Mor må i tillegg ta 3 uker før termin. De første 6 ukene etter fødselen er forbeholdt mor, og en del av mødrekvoten.(Arbeidsmiljøloven §12-4)

Beregning av foreldrepenger: Foreldrepenger beregnes av inntekt opp til 6G (dette utgjør det 744.168 kr. 1G korrigeres 1. mai hvert år, og er fra 1.5.24 kr 124.028). NAV utbetaler ikke høyere lønn enn dette, men arbeidsgiveren kan velge å betale det.

Feriepenger: Foreldrepenger gir rett til feriepenger året etter. Feriepenger fra NAV utgjør 10,2 prosent av brutto foreldrepenger for de første 12 eller 15 ukene av den samlede stønadsperioden. Hvis arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger, er det også de som utbetaler feriepengene. Det er da opp til arbeidsgiver om de vil betale ut feriepenger for flere enn de ukene NAV dekker.

Ferieavvikling: Du kan ta ut ferie før, under eller etter permisjonen. Skal du overføre feriedager til neste år, må dette avklares med arbeidsgiver. Når du tar ut ferie i permisjonstiden har du pause fra permisjonen med foreldrepenger. Les mer hos NAV. 

Tvillinger/adopterer to barn samtidig: Får du to barn eller adopterer to barn samtidig, forlenges permisjonen med foreldrepenger i 17 eller 21 uker (avhengig om du tar ut 80 eller 100 prosent foreldrepenger). Disse ukene kalles flerbarnsuker. Total foreldrepengeperiode blir da 66 uker ved 100 prosent uttak og 80 uker ved 80 prosent uttak. Det er fellesperioden som utvides.

Trillinger eller flere: Får dere trillinger eller adopterer tre barn eller flere samtidig, får foreldrene 46 eller 56 uker ekstra (avhengig om du tar ut 80 eller 100 prosent foreldrepenger). Disse ukene kalles flerbarnsuker. Total foreldrepengeperiode blir da 95 uker ved 100 prosent uttak og 115 uker ved 80 prosent uttak. Det er fellesperioden som utvides.

Jobbe i perioden med foreldrepenger (tidligere kalt fleksibelt uttak/gradert uttak av foreldrepenger): Man kan kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad.

Samtidig uttak: Begge foreldrene kan ta noe permisjon med foreldrepenger samtidig i noe av permisjonstiden.

Engansstønad: Har mor ikke rett til foreldrepenger, kan hun søke om en engangsstønad (fra 1.1.2023 utgjør den 92.648 kr).

Ekstra ulønnet permisjon: Begge foreldre kan ta inntil 1 år ekstra permisjon for å være hjemme med barnet. Denne permisjonen er ulønnet. Er en alene om omsorgen for barnet har en rett til inntil 2 års ekstra ulønnet permisjon. (Arbeidsmiljøloven § 12-5)

Vernepliktige: Mannlige vernepliktige kan få velferdspermisjon i opptil 14 dager med betalt reise i forbindelse med fødsel. (jamfør punkt 1.2.2 i Permisjonsdirektivet, Forsvarsstaben)

Studenter: Studenter kan søke om foreldrestipend. Vilkåret er at de har rett til støtte (utdanningsstipend eller lån) fra Lånekassen minst fire måneder før fødselen/adopsjonen. Du kan motta foreldrestipend i i inntil 49 uker (tre uker før og 46 uker etter fødselen. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor). Får du flere barn samtidig øker perioden med 5 uker per ekstra barn. Er begge foreldrene studenter, kan dere dele permisjonen (bortsett fra de ni ukene som er forbeholdt mor), men ikke få foreldrestipend samtidig.

Barnetrygd: Barnetrygden går automatisk fra måneden etter at barnet er født, men NAV må ha et kontonummer å utbetale til. Det er normalt mor som får barnetrygden (1510 kr i måneden for barn over 6 år, 1766 kr for barn under 6 år – fra 1. januar 2024). Er du alene om omsorgen kan du ha rett til småbarnstillegg (696 kr per måned) og/eller utvidet barnetrygd (kr 2516).

Når bare mor har rett til foreldrepenger: Hvis far/medmor ikke har rett til sin kvote, men mor har rett til foreldrepenger, får hun hele stønadsperioden, inkludert fedrekvoten/medmorskvoten).

Det samme skjer hvis mor er alene om omsorgen for barnet.

Bare far/medmor har rett til foreldrepenger: Dersom bare far/medmor har rett til foreldrepenger, kan han/hun starte perioden fra uke 7 etter fødselen, og ta ut 40/50 uker avhengig av sats. Mor kan samtidig ha krav på engangsstønad.

Tidligere var det krav til hva mor gjorde i alle 40/50 ukene med foreldrepenger, men nå har det kommet en lovendring som gjelder for barn født 02.08.22 eller senere, som gir fedre/medmødre en selvstendig rett til foreldrepenger i åtte uker. Det vil si at selv om mor ikke har rett til foreldrepenger, kan far ta ut opptil åtte uker uten at det stilles krav til mor. Disse ukene kan tas ut når som helst fra to uker før fødsel og innen barnet fyller tre år, eller innen ny foreldrepengeperiode for nytt barn starter. Disse åtte ukene kan tas ut sammenhengende, delt opp eller i kombinasjon med arbeid.

Det er foreslått at den selvstendige retten skal utvides med to uker i 2024, slik at den totale perioden uten aktivitetskrav til mor blir 10 uker.

Dersom mor mottar engangsstønad og er uføretrygdet, kan far/medmor ta ut foreldrepenger i en periode tilsvarende lengden på fedrekvoten uten krav til mors aktivitet.

Ved sykdom: Ved sykdom kan også den andre forelderen overta noe av permisjonen, eller få den utsatt.

Ammefri: Ifølge Arbeidsmiljølovens §12-8 har mor fram til barnet fyller 1 år rett til betalt ammefri i inntil én time per dag. Kravet er at mor jobber sju eller flere timer per dag.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: