GravidA-B-C for deg med skjemaskrekk

A-B-C for deg med skjemaskrekk

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 13384 Sist oppdatert 18.06.21
Det er litt papirarbeid som må gjøres når fødselen nærmer seg. Har du skjemaskrekk? Babyverden hjelper deg.

Den mest leste artikkelen vår om fødselspermisjon og foreldrepenger finner du her.

Du må fylle ut:

Foreldrepenger:

Du må søke om foreldrepenger, det gjelder både mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden. For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du søke til rett tid. Søknad om foreldrepenger er elektronisk og fylles ut her. Gjelder selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren i perioden.

Alle som skal søke om foreldrepenger må fylle ut skjemaet. Du kan også søke på papir, bruk da «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon» – NAV 14-05.09. Søknaden sendes til NAV. (Dersom du er under 18 år må foresatte eller verge signere søknaden din, og du må derfor sende den i posten.)

Bekreftelse på termin
Hvis du er fast ansatt hos en arbeidsgiver, trenger du ikke sende terminbekreftelse til NAV.

Du skal legge ved bekreftelse på termindatoen din hvis

 • du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser
 • du ikke er fast ansatt hos en arbeidsgiver

Terminbekreftelsen får du hos jordmor eller legen din. Den må være datert i 22. svangerskapsuke eller senere.

Selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere må fylle ut eget skjema for inntektsdokumentasjon (NAV 14-35.01).

Etter fødselen:

Barnetrygden gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Med mindre annet er avtalt, utbetales den til mor. Mor vil begynne å få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen.

Får du ikke automatisk barnetrygd, søker du på skjemaet «Krav om barnetrygd ordninær» (NAV 33-00.07)

Bor du alene med små barn kan du ha rett til utvidet barnetrygd. I så fall må du søke. (Det finnes også noen andre forbehold. Mer om dette finner du på NAV sine nettsider under barnetrygd). Søker du om utvidet barnetrygd skal du søke på skjemaet «Krav om utvidet barnetygd» (NAV 33-00.09)

Inntektsopplysninger

Hvis du har hatt arbeidsinntekt eller er i jobb:

 • Du må be arbeidsgiveren din sende digital inntektsmelding til NAV. Inntektsmeldingen kan tidligst sendes fire uker før foreldrepengeperioden starter.
 • Hvis du får utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke sende dokumentasjon på dette.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser:
Digital inntektsmelding gjelder bare for arbeidstakere, så det skal du ikke sende inn.

Feriepenger
Hvis du er arbeidstaker har du rett til feriepenger av foreldrepenger. Hvis arbeidsgiveren betaler lønn under permisjonen, utbetales feriepengene til arbeidsgiveren.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av det som er utbetalt de første 12 eller 15 ukene av foreldrepengeperioden, før skatt (12 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 15 uker ved 80 prosent dekningsgrad). Det er opp til arbeidsgiver om de ønsker å betale ut feriepenger for lenger periode enn det som refunderes fra NAV.

Hvor mye – og hvor lenge?
Bruk NAVs foreldrepengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan få.

For å beregne hvor lenge du kan være i permisjon, sjekk NAVs foreldreplanlegger.

Frister:

Det er veldig viktig at du overholder gjeldende frister for å få det du har rett på. For å kunne beregne hva du skal ha utbetalt i foreldrepenger, må NAV ha mottatt informasjonen om hvilken inntekt du har når du skal starte på foreldrepengeperioden.

Far eller medmor kan tidligst søke om foreldrepenger når barnet er født. NAV anbefaler at far eller medmor søker 4-6 uker før han/hun skal ha foreldrepenger. Du må søke senest dagen før mor har siste dag med foreldrepenger. Søker du på et senere tidspunkt får du tilsvarende færre dager med foreldrepenger.

NAV behandler ikke søknaden dersom ikke oppdaterte opplysninger er mottatt.

Mor kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke. Hvis du har fått en dato for planlagt keisersnitt, bruker du denne datoen som termindato når du søker.

For at søknaden skal være ferdigbehandlet innen du starter foreldrepengeperioden din, må du ta hensyn til saksbehandlingstiden i ditt fylke. NAV har en egen fylkesvis oversikt hvor du kan se hvor lang tid det tar å behandle søknad om foreldrepenger og andre stønader/ytelser i ditt fylke. Så hvis saksbehandlingen i ditt fylke er på f.eks. 8 uker, søker du minst 8 uker før du skal starte foreldrepengeperioden.

Du kan tidligst få svar på søknaden din 4 uker før foreldrepengeperioden din starter. Dette er fordi vi bruker de nyeste opplysningene om inntekten din når vi skal beregne hva du skal få i foreldrepenger.

Du må senest søke 3 måneder etter at foreldrepengene skulle ha startet for å sikre at du ikke mister dager med foreldrepenger. Søker du mer enn 3 måneder etter at foreldrepengene skulle ha startet, mister du dager med foreldrepenger.

Utsettelse/forlengelse
Du kan kombinere foreldrepenger med jobb. Du kan da:

 • jobbe heltid og utsette foreldrepengeperioden din
 • jobbe deltid og forlenge foreldrepengeperioden din

Les mer om mulighetene og framgangsmåte her.

Frist for å utsette for far eller medmor
Hvis du ikke ønsker å starte foreldrepengeperioden rett etter at mor er ferdig med foreldrepengeperioden sin, må du søke om å utsette perioden. Du må sende søknaden senest siste dag mor får utbetalt foreldrepenger. Søker du om å utsette på et senere tidspunkt får du færre dager med foreldrepenger.

Lovendring: Fri utsettelse av foreldrepenger
For deg som får barn fra og med 1. oktober 2021 skjer en lovendring. Hvis du ønsker opphold i uttaket av foreldrepenger, trenger du ikke søke om utsettelse av foreldrepengene dine. Det samme gjelder hvis dere ønsker opphold mellom mor og far/medmor sitt uttak av foreldrepenger.

For mer informasjon, kan du lese mer hos NAV.

For deg som får barn før 1. oktober 2021, gjelder nåværende lovverk. Du må fortsatt søke om utsettelse for perioden du ikke skal ha foreldrepenger, eller hvis far ikke skal ta ut fedrekvoten direkte etter mors uttak.

Fra 1. oktober 2021 vil NAV oppdatere nettsidene for foreldrepenger med nytt regelverk.

Ta gjerne kontakt med NAV Foreldrepenger Facebook hvis du har spørsmål.

Artikkelen fortsetter etter reklamen.


Engangsstønad:


For å kunne få foreldrepenger, må du ha vært yrkesaktiv og ha hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før foreldrepengeperioden begynner. Har du ikke opparbeidet deg rett til foreldrepenger, kan du søke om engangsstønad. Engangsstønaden er en skattefri engangssum, som i 2021 er på 90.300 kroner.

Mor kan tidligst søke om engangsstønad i 22. svangerskapsuke. Du må senest søke seks måneder etter at barnet er født eller adoptert, ellers mister du som hovedregel retten til engangsstønad.

Du får vanligvis utbetalt engangsstønaden én uke etter at søknaden din er innvilget. Saksbehandlingstiden er inntil seks uker.

Dokumentasjon som må legges ved søknad om engangsstønad:


 • Hvis du søker før barnet er født, så trenger vi en terminbekreftelse fra jordmor eller legen din. Den må vise at du er kommet til uke 22. eller senere i svangerskapet.

 • Terminbekreftelsen laster du opp elektronisk i søknaden når du fyller ut og sender denne.

 • Ved adopsjon, må du legge ved dokumentasjon på dato for omsorgsovertakelsen.


Lever søknaden på nett her, eller fyll ut og send med posten med følgende skjema: Søknad for engangsstønad ved fødsel (NAV 14-05.07)Selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir foreldrepengene dine beregnet til gjennomsnittet av inntekten din for mottatt skatteoppgjør for de 3 siste årene.


Er virksomheten eller arbeidssituasjonen din varig endret, kan inntekten du har når foreldrepengeperioden din starter brukes istedenfor. Inntekt over 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas ikke med i beregningen.


Frilanser
Vanligvis blir foreldrepengene dine regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

 • Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for 3 hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.


Når du både er frilanser og arbeidstaker skal inntektene beregnes hver for seg og legges sammen til ett beløp. Hvis du har en samlet inntekt over 6 ganger grunnbeløpet, blir inntekten din som arbeidstaker lagt til grunn i beregningen.

Når du er både frilanser og selvstendig næringsdrivende blir foreldrepengene dine beregnet ut fra begge inntektene dine. Inntekten din som frilanser blir lagt først til grunn i beregningen.


Adopsjon
Opptjening av rett til foreldrepenger er den samme som ved fødsel. Det samme gjelder beregningen av foreldrepengene.

Foreldrepengeperioden er 46 uker hvis dere velger 100 prosent foreldrepenger, eller 56 uker ved 80 prosent foreldrepenger. Det vil si nesten like lenge som vanlig foreldrepenger, bare at en har trukket fra de tre ukene mor har før termin.


Ukene er fordelt mellom foreldrene på samme måte som ved foreldrepenger ved fødsel.


Dere kan tidligst søke om foreldrepenger når dere har dato for omsorgsovertakelse. Dere må senest søke 3 måneder etter dato for omsorgsovertakelse, Søker dere senere får dere færre dager med foreldrepenger.Jobbe samtidig som du tar ut foreldrepenger

Tidligere ble dette kalt fleksibelt eller gradert uttak av foreldrepenger.


Hovedregelen er at man ikke kan være i arbeid samtidig som man mottar fulle foreldrepenger. Jobber du delvis, kan du derimot kombinere dette med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad. De 3 ukene før og 6 ukene etter fødsel, kan ikke tas ut fleksibelt.

Slik søker du hvis du er arbeidstaker • Avtal med arbeidsgiveren din når du skal jobbe og stillingsprosenten.

 • Du må ha en skriftlig avtale med arbeidsgiveren din om at du skal jobbe i den stillingsprosenten du oppgir. Du trenger ikke å sende denne til NAV.

 • foreldrepengesøknaden legger du til en utsettelse fordi du skal jobbe heltid eller legg til en periode du skal kombinere foreldrepenger med delvis arbeid.

 • Hvis du allerede har søkt, logger du på Dine foreldrepenger og sender en endringssøknad.


Søkefrist: Du må søke før du begynner å jobbe.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til å kombinere foreldrepenger med jobb på grunn av deltidsarbeid eller utsette disse på grunn av fulltidsarbeid.


 • foreldrepengesøknaden legger du til en utsettelse fordi du skal jobbe heltid eller legg til en periode du skal kombinere foreldrepenger med delvis arbeid.

 • Hvis du allerede har søkt, logger du på Dine foreldrepenger og sender en endringssøknad. Du legger til en utsettelse fordi du skal jobbe heltid eller legg til en periode du skal kombinere foreldrepenger med delvis arbeid.


Søkefrist: Du må søke før du begynner å jobbe.


Hva er G?

Grunnbeløpet (G) brukes blant annet ved beregning av foreldrepenger. Folketrygdens grunnbeløp fastsettes hvert år av Stortinget, vanligvis i juni, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Foreldrepenger refunderes opp til 6G. Noen arbeidsgivere dekker resten, om du tjener mer enn dette. Fra 1. mai 2021 er grunnbeløpet 106.399 kroner. 6G er dermed 638.394 kr. 

Oversikt over grunnbeløpet år for år.

Chat med NAV:
På NAVs nettsider kan du chatte med dem hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaene, eller om dine muligheter og rettigheter.

Kilde: Nav.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: