GravidA-B-C for deg med skjemaskrekk

A-B-C for deg med skjemaskrekk

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 14329 Sist oppdatert 26.07.23
Det er litt papirarbeid som må gjøres når fødselen nærmer seg. Har du skjemaskrekk? Babyverden hjelper deg.

Den mest leste artikkelen vår om fødselspermisjon og foreldrepenger finner du her.

Du må fylle ut:

Foreldrepenger:

Du må søke om foreldrepenger, det gjelder både mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden. For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du søke til rett tid. Søknad om foreldrepenger finner du her. Gjelder selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren i perioden.

Alle som skal søke om foreldrepenger må fylle ut skjemaet. Du kan også søke på papir, last da ned skjema du finner her. Søknaden sendes til NAV. (Dersom du er under 18 år må foresatte eller verge signere søknaden din, og du må derfor sende den i posten.)

Bekreftelse på termin
Hvis du er fast ansatt hos en arbeidsgiver, trenger du ikke sende terminbekreftelse til NAV.

Du skal legge ved bekreftelse på termindatoen din hvis

 • du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser
 • du ikke er fast ansatt hos en arbeidsgiver

Terminbekreftelsen får du hos jordmor eller legen din. Den må være datert i 22. svangerskapsuke eller senere.

Selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere må fylle ut eget skjema for inntektsdokumentasjon (NAV 14-35.01).

Etter fødselen:

Barnetrygden gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Med mindre annet er avtalt, utbetales den til mor. Mor vil begynne å få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen.

Får du ikke automatisk barnetrygd, søker du på skjemaet «Krav om barnetrygd ordninær» (NAV 33-00.07)

Bor du alene med små barn kan du ha rett til utvidet barnetrygd. I så fall må du søke. (Det finnes også noen andre forbehold. Mer om dette finner du på NAV sine nettsider under barnetrygd). Søker du om utvidet barnetrygd skal du søke på skjema du finner her.

Inntektsopplysninger

Hvis du har hatt arbeidsinntekt eller er i jobb:

 • Du må be arbeidsgiveren din sende digital inntektsmelding til NAV. Inntektsmeldingen kan tidligst sendes fire uker før foreldrepengeperioden starter.
 • Hvis du får utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke sende dokumentasjon på dette.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser:
Digital inntektsmelding gjelder bare for arbeidstakere, så det skal du ikke sende inn. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må sende inntektsopplysninger selv, digitalt eller i posten.

Feriepenger
Hvis du er arbeidstaker har du rett til feriepenger av foreldrepenger. Hvis arbeidsgiveren betaler lønn under permisjonen, utbetales feriepengene til arbeidsgiveren.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av det som er utbetalt de første 12 eller 15 ukene av foreldrepengeperioden, før skatt (12 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 15 uker ved 80 prosent dekningsgrad). Det er opp til arbeidsgiver om de ønsker å betale ut feriepenger for lenger periode enn det som refunderes fra NAV.

Hvor mye foreldrepenger?
Bruk NAVs foreldrepengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan få.

Frister:

Far/medmor: Hvis dere får barn 2. august 2022 eller senere kan du tidligst ta ut foreldrepenger fra to uker før barnet ventes født. Du kan søke før barnet blir født.

Mor kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke. Hvis du har fått en dato for planlagt keisersnitt, bruker du denne datoen som termindato når du søker.
Hvis du i løpet av de første 6 ukene etter fødselen blir for syk eller skadet til å ta hånd om barnet, må du søke om utsettelse av foreldrepengene, hvis du ikke ønsker foreldrepenger i denne perioden. Det samme gjelder hvis du blir innlagt i helseinstitusjon innenfor de første 6 ukene. Du kan søke om utsettelse tilbake i tid på grunn av sykdom eller innleggelse i helseinstitusjon.

Hvis bare far eller medmor har rett til foreldrepenger: Hvis dere får barn 2. august 2022 eller senere kan du tidligst ta ut foreldrepenger fra to uker før barnet ventes født. Du kan søke før barnet blir født. Hvis bare far eller medmor har rett til foreldrepenger, men ikke har aleneomsorg for barnet, får du hele perioden med foreldrepenger. Men de siste tre ukene før termin og 6 uker eller fødselen er satt av til mor.

Du kan tidligst få svar på søknaden din 4 uker før foreldrepengeperioden din starter. Dette er fordi NAV bruker de nyeste opplysningene om inntekten din når de skal beregne hva du skal få i foreldrepenger.

Forventet saksbehandlingstid for søknad om foreldrepenger er 4 uker. Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

Du må senest søke 3 måneder etter at foreldrepengene skulle ha startet for å sikre at du ikke mister dager med foreldrepenger. Søker du mer enn 3 måneder etter at foreldrepengene skulle ha startet, mister du dager med foreldrepenger.

Når du vil jobbe
Du kan kombinere foreldrepenger med jobb. Du kan da:

 • jobbe heltid og forskyve hele foreldrepengeperioden din
 • jobbe delvis og forlenge foreldrepengeperioden din

Les mer om mulighetene og framgangsmåte her.

Artikkelen fortsetter etter reklamen.


Engangsstønad:


For å kunne få foreldrepenger, må du ha vært yrkesaktiv og ha hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før foreldrepengeperioden begynner. Har du ikke opparbeidet deg rett til foreldrepenger, kan du søke om engangsstønad. Engangsstønaden er en skattefri engangssum, som fra 2021 er på 90.300 kroner.

Mor kan tidligst søke om engangsstønad i 22. svangerskapsuke. Du må senest søke seks måneder etter at barnet er født eller adoptert, ellers mister du som hovedregel retten til engangsstønad.

Far eller medmor kan tidligst søke når de har dato for foreldreansvar eller omsorgsovertakelse.

Ved adopsjon kan du tidligst søke når du har dato for omsorgsovertakelse.

Du får tidligst svar på søknaden din når du har levert all nødvendig dokumentasjon i saken. Du får skriftlig vedtak når søknaden er behandlet.
Du får vanligvis utbetalt pengene 1 uke etter at søknaden din er innvilget.

Dokumentasjon som må legges ved søknad om engangsstønad:


 • Hvis du søker før barnet er født, så trenger vi en terminbekreftelse fra jordmor eller legen din. Den må vise at du er kommet til uke 22. eller senere i svangerskapet.

 • hvis barnet er født i utlandet og ikke er registrert i folkeregisteret, må du legge ved fødselsattesten til barnet.

 • Terminbekreftelsen laster du opp elektronisk i søknaden når du fyller ut og sender denne.

 • Ved adopsjon, må du legge ved bekreftelse på datoen du overtok omsorgen for barnet, og adopsjonsbevilling hvis du har mottatt dette. Se søknaden på nett her.
Selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir foreldrepengene dine beregnet til gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten din de siste 3 ferdigliknede årene.


Er virksomheten eller arbeidssituasjonen din varig endret, og endringen medfører at det er mer enn 25 prosent avvik mellom inntekten din etter endringen og inntekten din de 3 siste ferdigliknede årene, vurderer NAV hvilken inntekt som er mest representativ for din situasjon. Det samme gjelder hvis du har blitt yrkesaktiv i løpet av de siste tre årene.

Frilanser
Vanligvis blir foreldrepengene dine regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.


 • Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for 3 hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.


Når du både er frilanser og arbeidstaker skal inntektene beregnes hver for seg og legges sammen til ett beløp. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom denne inntekten og årsinntekten din, vurderer NAV hva som er mest representativ i din situasjon. Hvis du har en samlet inntekt over 6 ganger grunnbeløpet, blir inntekten din som arbeidstaker lagt til grunn i beregningen. Inntekt som frilanser dekkes så opp til seks ganger grunnbeløp.

Når du er både frilanser og selvstendig næringsdrivende blir foreldrepengene dine beregnet ut fra begge inntektene dine.


Adopsjon
Opptjening av rett til foreldrepenger er den samme som ved fødsel. Det samme gjelder beregningen av foreldrepengene.

Foreldrepengeperioden er 46 uker hvis dere velger 100 prosent foreldrepenger, eller 56 uker ved 80 prosent foreldrepenger. Det vil si nesten like lenge som vanlig foreldrepenger, bare at en har trukket fra de tre ukene mor har før termin.


Ukene er fordelt mellom foreldrene på samme måte som ved foreldrepenger ved fødsel.


Dere kan tidligst søke om foreldrepenger når dere har dato for omsorgsovertakelse. Dere må senest søke 3 måneder etter dato for omsorgsovertakelse. Søker dere senere får dere færre dager med foreldrepenger.Jobbe samtidig som du tar ut foreldrepenger

Tidligere ble dette kalt fleksibelt eller gradert uttak av foreldrepenger.


Hovedregelen er at man ikke kan være i arbeid samtidig som man mottar fulle foreldrepenger. Jobber du delvis, kan du derimot kombinere dette med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad. De 3 ukene før og 6 ukene etter fødsel, kan ikke tas ut fleksibelt.

Slik søker du hvis du er arbeidstaker: • Avtal med arbeidsgiveren din når du skal jobbe og stillingsprosenten.

 • Du må ha en skriftlig avtale med arbeidsgiveren din om at du skal jobbe i den stillingsprosenten du oppgir. Du trenger ikke å sende denne til NAV.

 • foreldrepengesøknaden:
  Jobbe deltid:
  Legg til perioden du skal kombinere foreldrepenger med delvis arbeid.
  Jobbe heltid: I søknaden legger du kun inn periodene som du skal ta ut foreldrepenger. Hvis du skal jobbe midt i en periode som allerede ligger i planen, endrer du tidspunktet på perioden sånn at den slutter før du starter å jobbe. Så kan du legge inn en ny periode med foreldrepenger etter perioden med jobb.

 • Hvis du allerede har søkt, logger du på Dine foreldrepenger og sender en endringssøknad.


Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til å kombinere foreldrepenger med jobb på grunn av deltidsarbeid eller utsette disse på grunn av fulltidsarbeid.

Les mer om å kombinere jobb og foreldrepenger her.


Hva er G?

Grunnbeløpet (G) brukes blant annet ved beregning av foreldrepenger. Folketrygdens grunnbeløp fastsettes hvert år av Stortinget, vanligvis i juni, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Foreldrepenger refunderes opp til 6G. Noen arbeidsgivere dekker resten, om du tjener mer enn dette. Fra 1. mai 2023 er grunnbeløpet 118.620 kroner. 6G er dermed 711.720 kr. 

Oversikt over grunnbeløpet år for år.

Hjelp og informasjon på chat og Facebook
NAVs nettsider kan du chatte med dem. NAV har også en egen Facebookside som heter NAV Foreldrepenger, hvor du får informasjon om foreldrepenger, omsorgspenger, kontantstøtte og barnetrygd

Kilde: Nav.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: