Det er litt papirarbeid som må gjøres når fødselen nærmer seg. Har du skjemaskrekk? Babyverden hjelper deg.

Sist oppdatert: 19. mars 2019

Den mest leste artikkelen vår om fødselspermisjon og foreldrepenger finner du her.

Du må fylle ut:

Foreldrepenger:

Du må søke om foreldrepenger, det gjelder både mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden. For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du søke til rett tid. Søknad om foreldrepenger er elektronisk og fylles ut her. Gjelder selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren i perioden.

Alle som skal søke om foreldrepenger må fylle ut skjemaet. Du kan også søke på papir, bruk da «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon» – NAV 14-05.09. Søknaden sendes til NAV. (Dersom du er under 18 år må foresatte eller verge signere søknaden din, og du må derfor sende den i posten.)

Bekreftelse på termin
Hvis du er fast ansatt hos en arbeidsgiver, trenger du ikke sende terminbekreftelse til NAV.

Du skal legge ved bekreftelse på termindatoen din hvis

  • du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser
  • du ikke er fast ansatt hos en arbeidsgiver

Terminbekreftelsen får du hos jordmor eller legen din. Den må være datert i 22. svangerskapsuke eller senere.

Selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere må fylle ut eget skjema for inntektsdokumentasjon (NAV 14-35.01).

Etter fødselen:

Barnetrygden gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Med mindre annet er avtalt, utbetales den til mor. Mor vil begynne å få barnetrygd omtrent to måneder etter fødselen.

Får du ikke automatisk barnetrygd, søker du på skjemaet «Krav om barnetrygd ordninær» (NAV 33-00.07)

Bor du alene med små barn kan du ha rett til utvidet barnetrygd. I så fall må du søke. (Det finnes også noen andre forbehold. Mer om dette finner du på NAV sine nettsider under barnetrygd). Søker du om utvidet barnetrygd skal du søke på skjemaet «Krav om utvidet barnetygd» (NAV 33-00.09)

Inntektsopplysninger

Hvis du har hatt arbeidsinntekt eller er i jobb:

  • Du må be arbeidsgiveren din sende digital inntektsmelding til NAV. Inntektsmeldingen kan tidligst sendes fire uker før foreldrepengeperioden starter.
  • Hvis du får utbetalt penger fra NAV, trenger du ikke sende dokumentasjon på dette.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser:
Du trenger ikke å legge ved noe dokumentasjon. NAV henter inn opplysninger fra offentlige registre, og tar kontakt med deg hvis vi trenger flere opplysninger.

Feriepenger
Hvis du er arbeidstaker har du rett til feriepenger av foreldrepenger. Hvis arbeidsgiveren betaler lønn under permisjonen, utbetales feriepengene til arbeidsgiveren.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av det som er utbetalt de første 12 eller 15 ukene av foreldrepengeperioden, før skatt. Det er opp til arbeidsgiver om de ønsker å betale ut feriepenger for lenger periode enn det som refunderes fra NAV.

Hvor mye – og hvor lenge?
Bruk NAVs foreldrepengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan få.

For å beregne hvor lenge du kan være i permisjon, sjekk NAVs foreldreplanlegger.

Frister:

Det er veldig viktig at du overholder gjeldende frister for å få det du har rett på. For å kunne beregne hva du skal ha utbetalt i foreldrepenger, må NAV ha mottatt informasjonen om hvilken inntekt du har når du skal starte på foreldrepengeperioden.

Far eller medmor kan tidligst søke om foreldrepenger når barnet er født.

NAV behandler ikke søknaden dersom ikke oppdaterte opplysninger er mottatt.

Mor kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke. Hvis du har fått en dato for planlagt keisersnitt, bruker du denne datoen som termindato når du søker.

For at søknaden skal være ferdigbehandlet innen du starter foreldrepengeperioden din, må du ta hensyn til saksbehandlingstiden i ditt fylke. NAV har en egen fylkesvis oversikt hvor du kan se hvor lang tid det tar å behandle søknad om foreldrepenger og andre stønader/ytelser i ditt fylke. Så hvis saksbehandlingen i ditt fylke er på f.eks. 8 uker, søker du minst 8 uker før du skal starte foreldrepengeperioden.

Du får tidligst svar på søknaden din fire uker før foreldrepengeperioden din starter. Dette er fordi NAV trenger oppdaterte opplysninger for å behandle saken din.

Foreldrepenger utbetales ikke for lengre tid tilbake enn tre måneder før tidspunktet du søker. Søker du senere, blir beløpet tilsvarende redusert.

Utsettelse/forlengelse
Du kan kombinere foreldrepenger med jobb. Du kan da:

  • jobbe heltid og utsette foreldrepengeperioden din
  • jobbe deltid og forlenge foreldrepengeperioden din

Les mer om mulighetene og framgangsmåte her.

Frist for å utsette for far eller medmor
Hvis du ikke ønsker å starte foreldrepengeperioden rett etter at mor er ferdig med foreldrepengeperioden sin, må du søke om å utsette perioden. Du må sende søknaden senest siste dag mor får utbetalt foreldrepenger. Søker du om å utsette på et senere tidspunkt får du færre dager med foreldrepenger.

Engangsstønad:

For å kunne få foreldrepenger, må du ha vært yrkesaktiv og ha hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før foreldrepengeperioden begynner. Har du ikke opparbeidet deg rett til foreldrepenger, kan du søke om engangsstønad. Engangsstønaden er en skattefri engangssum, som i 2019 er på 83. 140 kroner.

Mor kan tidligst søke om engangsstønad i 22. svangerskapsuke. Du må senest søke seks måneder etter at barnet er født eller adoptert, ellers mister du som hovedregel retten til engangsstønad.

Du får vanligvis utbetalt engangsstønaden én uke etter at søknaden din er innvilget. Saksbehandlingstiden er inntil seks uker.

Dokumentasjon som må legges ved søknad om engangsstønad:

  • Hvis du søker før barnet er født, så trenger vi en terminbekreftelse fra jordmor eller legen din. Den må vise at du er kommet til uke 22. eller senere i svangerskapet.
  • Terminbekreftelsen laster du opp elektronisk i søknaden når du fyller ut og sender denne.
  • Ved adopsjon, må du legge ved dokumentasjon på dato for omsorgsovertakelsen.

Lever søknaden på nett her, eller fyll ut og send med posten med følgende skjema: Søknad for engangsstønad ved fødsel (NAV 14-05.07)

Selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir foreldrepengene dine beregnet til gjennomsnittet av inntekten din de tre siste ferdiglignede årene.

Er virksomheten eller arbeidssituasjonen din varig endret, kan inntekten du har når foreldrepengeperioden din starter brukes istedenfor. Inntekt over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden tas ikke med i beregningen

Frilanser
Vanligvis blir foreldrepengene dine regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

  • Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for tre hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.

Hvis du både er arbeidstaker og frilanser skal inntektene beregnes hver for seg og legges sammen til ett beløp. Hvis du har en samlet inntekt over seks ganger grunnbeløpet, blir inntekten din som arbeidstaker lagt til grunn i beregningen.

Adopsjon:

Ved adopsjon beregnes foreldrepengene på samme måte som ved fødsel, men permisjonstiden er tre uker kortere (tiden før termin er trukket vekk).

Fleksibelt uttak:

Ved fleksibelt uttak av foreldrepenger (se «gradert uttak») må du gjøre en skriftlig avtale med din arbeidsgiver.
Dersom du vil sende med posten, bruk dette skjemaet: Utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt uttak) (NAV 14-16.05)

Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende, ta kontakt med NAV.

Hva er G?

Grunnbeløpet (G) brukes blant annet ved beregning av foreldrepenger. Folketrygdens grunnbeløp fastsettes hvert år av Stortinget, vanligvis i juni, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Foreldrepenger refunderes opp til 6G. Noen arbeidsgivere dekker resten, om du tjener mer enn dette. I 2018 er grunnbeløpet 96.883 kroner. 6G er dermed 581.298 kr.

Oversikt over grunnbeløpet år for år.

Chat med NAV:
På NAVs nettsider kan du chatte med dem hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaene, eller om dine muligheter og rettigheter.

Hva synes du om artikkelen?