Alle som føder barn i Norge har krav på å få permisjon forbindelse med fødselen. Selv om du som far ikke har født, er det viktig at du kjenner dine rettigheter.

Sist oppdatert: 28. mai 2019

I forbindelse med en fødsel, har alle rett til permisjon. Det er likevel visse krav som må oppfylles for å få foreldrepenger. Foreldrepengene kan gis til mor og/eller far.

Kravet for å få foreldrepenger er at både mor og far har vært yrkesaktive og mottatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene. Folketrygden gir da foreldrene rett på foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker. Far får utbetalt foreldrepenger ut fra egen inntekt opptil 6G (seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. 1G er pr. 01.05.19 kr 99.858). Noen arbeidsgivere velger imidlertid å betale lønn også utover 6G.

Er du selvstendig næringsdrivende, beregnes vanligvis blir foreldrepengene dine til gjennomsnittet av inntekten din de tre siste ferdiglignede årene.
Er du frilanser, blir foreldrepengene dine regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Fedrekvote – og utvidelse av fedrekvoten
Fedrekvoten er 15 uker ved 100 prosent uttak, og fellesperioden er 16 uker. Ved 80 prosent uttak er fedrekvoten 19 uker, mens fellesperioden er 18 uker.

Fedrekvoten kan tas ut når som helst i permisjonsperioden, med unntak av tre uker før termin og de seks først ukene etter fødselen. Av medisinske årsaker er disse ukene forbeholdt moren. Far kan også bestemme selv om han vil ta ut fedrekvoten sammenhengende eller ha et mer fleksibelt uttak.

Utsettelse av fedrekvoten
Dersom du ønsker å utsette fedrekvoten, må NAV ha fått søknaden senest siste dag i fellesperioden. Datoen finner du i vedtaksbrevet til mor om foreldrepenger. Søker du senere, mister du stønadsdager. Søker du for eksempel fem dager for sent, mister du fem dager av kvoten din. Dersom du vil ta fedrekvoten rett etter fellesperioden, må du huske å søke i rett tid. Du kan få utbetalt foreldrepenger på etterskudd i opptil 3 måneder fra NAV mottok søknaden. Men du får ikke foreldrepenger på etterskudd dersom du har søkt for sent om utsetting eller gradert uttak.

Som far kan du utsette hele fedrekvoten (forutsatt at du oppfyller noen krav). Dersom begge foreldrene har rett til foreldrepenger, og far ønsker å utsette fedrekvoten eller fellesperioden, er det ikke noen krav om at mor er i arbeid eller aktivitet. Dersom det bare er far som har rett til foreldrepenger, og han vil utsette perioden med foreldrepenger, blir det stilt krav til at mor er i arbeid eller aktivitet. I tillegg er det spesielle regler dersom far ønsker å utsette uttaket av foreldrepenger på grunn av heltidsarbeid i 2 uker eller mer.

Hvem har ikke rett til fedrekvote?
Som far har du rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før foreldrepengeperioden starter. Men hvis barnets mor ikke har opparbeidet seg rettigheter til foreldrepenger og benytter seg av denne retten, har du som far ikke rett til fedrekvote.

Bruk av fellesperioden
Dersom far skal bruke av fellesperioden, må mor:
– være i arbeid
– a godkjent utdanning på heltid
– ta godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som til sammen blir heltid
– være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade eller være innlagt på helseinstitusjon. I disse tilfellene må legen hennes skrive en funksjonsvurdering.
– delta i introduksjonsprogrammet for nye innvandrere
– delta i kvalifiseringsprogrammet.

Dersom mor arbeider 75 prosent  av full arbeidstid eller mer, likestilles dette med fullt arbeid. Dersom mor arbeider mindre enn 75 prosent av full arbeidstid, blir fars foreldrepenger redusert med det som tilsvarer reduksjonen i mors arbeidstid. Dersom mor f.eks. jobber 50 prosent, har far rett til å ta ut 50 prosent foreldrepenger.

Dersom bare far har rett til foreldrepenger

Dersom mor oppfyller krav til aktivitet, kan du få foreldrepenger i opptil 40 eller 50 uker, avhengig om du har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Du kan tidligst starte perioden med foreldrepenger 6 uker etter fødselen. (Ved adopsjon fra omsorgsovertakelse). Dersom mor ikke oppfyller kravene til aktivitet, mister du foreldrepenger. For å få brukt alle ukene du har rett på, må du derfor starte perioden med foreldrepenger 6 uker etter fødselen (og senest 6 uker etter omsorgsovertakelse ved adopsjon).

Dersom mor er uføretrygdet, kan du få foreldrepenger i 15 uker. Disse må brukes etter de 6 første ukene etter fødsel/omsorgsovertakelse, og innen 46/56 uker etter fødsel/omsorgsovertakelse.

Alene om omsorgen for barnet
Dersom du er alene om omsorgen for barnet, kan du få foreldrepenger i 46/56 uker. Dette er altså hele stønadsperioden, minus de tre ukene før termin.

Dersom mor har fått foreldrepenger før far blir alene om omsorgen, kan du få foreldrepenger for tiden som er igjen.

Omsorgspermisjon
Far har krav på to uker med ulønnet permisjon i forbindelse med fødselen. Dette kalles omsorgspermisjon. Far har ikke krav på å få lønn i disse to ukene, men mange arbeidsgivere velger likevel å gi lønn. Omsorgspermisjonen må far ta ut i løpet av de to første ukene etter at mor og det nye barnet har kommet hjem fra sykehuset.

Sjekk dine egne rettigheter
Husk å søke om foreldrepenger på ditt lokale NAV-kontor i god tid! For mer detaljer om foreldrepermisjon, foreldrepenger og fedrekvote, besøk NAV.no.

Kilde: nav.no

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelDa pappas lille prinsesse ble født!
Neste artikkelHusk – det er morsdag i dag!
DEL