Økonomi, rettigheter og stønaderFar/medmor – kjenn dine rettigheter!

Far/medmor – kjenn dine rettigheter!

Det er greit at far/medmor setter seg inn i sine rettigheter når dere får barn. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 38515
Alle som føder barn i Norge har krav på å få permisjon forbindelse med fødselen. Selv om du som far eller medmor ikke har født, er det viktig at du kjenner dine rettigheter.

I forbindelse med en fødsel, har alle rett til permisjon. Det er likevel visse krav som må oppfylles for å få foreldrepenger. Foreldrepengene kan gis til mor og/eller far/medmor.

Kravet for å få foreldrepenger er at både mor og far/medmor har vært yrkesaktive og mottatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene. Folketrygden gir da foreldrene rett på foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker. Far får utbetalt foreldrepenger ut fra egen inntekt opptil 6G (seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. 1G er pr. 01.05.23 kr 118.620. Noen arbeidsgivere velger imidlertid å betale lønn også utover 6G.

Er du selvstendig næringsdrivende, beregnes vanligvis blir foreldrepengene dine til gjennomsnittet av inntekten din de tre siste ferdiglignede årene.
Er du frilanser, blir foreldrepengene dine regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Fedrekvote/medmorskvote – og utvidelse av den
Fedrekvoten/medmorskvoten er 15 uker ved 100 prosent uttak, og fellesperioden er 16 uker. Ved 80 prosent uttak er fedrekvoten/medmorskvoten 19 uker, mens fellesperioden er 18 uker.

Fedrekvoten/medmorskvoten kan tas ut når som helst i permisjonsperioden, med unntak av tre uker før termin og de seks først ukene etter fødselen. Av medisinske årsaker er disse ukene forbeholdt moren. Far/medmor kan også bestemme selv om han/hun vil ta ut fedrekvoten/medmorskvoten sammenhengende eller ha et mer fleksibelt uttak.

Nytt for barn født 2. august 2022 eller senere er at far/medmor også kan ta inntil to uker av fedre-/medmorskvoten i forbindelse med fødsel – det vil i perioden fra to uker før termin til seks uker etter fødselen.

Utsettelse av fedrekvoten
For deg som får barn fra og med 1. oktober 2021 har det skjedd en lovendring, som gjør at det nå er fri utsettelse av foreldrepenger. Det betyr at dersom far/medmor utsetter kvoten sin (ikke tar den ut med én gang mor er ferdig med foreldrepenger fra NAV), trenger han/hun ikke søke om utsettelse av foreldrepengene. Det samme gjelder hvis dere ønsker opphold mellom mor og far/medmor sitt uttak av foreldrepenger. Far/medmor kan opptjene rett til foreldrepenger fram til han/hun starter selve uttaket av foreldrepenger. Retten til foreldrepenger vurderes når du starter uttaket. Foreldrepengene beregnes etter inntektsgrunnlaget du har ved første uttak av foreldrepenger.


Bruk av fellesperioden
Dersom far/medmor skal bruke av fellesperioden, må mor:
– være i arbeid
– ta godkjent utdanning på heltid
– ta godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som til sammen blir heltid
– være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom
– delta i kvalifiseringsprogrammet
– delta på heltid i introduksjonsprogrammet etter kapittel 4 for nyankomne innvandrere

Dersom mor arbeider 75 prosent av full arbeidstid eller mer, likestilles dette med fullt arbeid. Dersom mor arbeider mindre enn 75 prosent av full arbeidstid, blir fars/medmors foreldrepenger redusert med det som tilsvarer reduksjonen i mors arbeidstid. Dersom mor f.eks. jobber 50 prosent, har far/medmor rett til å ta ut 50 prosent foreldrepenger.

Dersom bare far/medmor har rett til foreldrepenger

Dersom mor oppfyller krav til aktivitet, kan du få foreldrepenger i opptil 40 eller 50 uker, avhengig om du har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Perioden kan starte fra uke 7 etter fødselen. (Ved adopsjon fra omsorgsovertakelse). Mor kan samtidig ha krav på engangsstønad.

Tidligere var det krav til hva mor gjorde i alle 40/50 ukene med foreldrepenger, men nå har det kommet en lovendring som gjelder for barn født 02.08.22 eller senere, som gir fedre/medmødre en selvstendig rett til foreldrepenger i åtte uker. Det vil si at selv om mor ikke har rett til foreldrepenger, kan far ta ut opptil åtte uker uten at det stilles krav til mor. Disse ukene kan tas ut når som helst fra to uker før fødsel og innen barnet fyller tre år, eller innen ny foreldrepengeperiode for nytt barn starter. Disse åtte ukene kan tas ut sammenhengende, delt opp eller i kombinasjon med arbeid.

Dersom mor mottar engangsstønad og er uføretrygdet, kan far/medmor ta ut foreldrepenger i en periode tilsvarende lengden på fedrekvoten uten krav til mors aktivitet.

Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger og mottar uføretrygd, kan du få foreldrepenger i 15 uker ved 100 prosent foreldrepenger, eller 19 uker ved 80 prosent foreldrepenger uten at det er aktivitetskrav til mor. Disse ukene må du ta ut innen 46 uker etter at barnet er født om du velger 100 prosent foreldrepenger, eller 56 uker etter at barnet er født hvis du velger 80 prosent foreldrepenger. Les mer om hva som skjer om mor har uføretrygd her.

Alene om omsorgen for barnet
Dersom du er alene om omsorgen for barnet, kan du få foreldrepenger i 46/56 uker. Dette er altså hele stønadsperioden, minus de tre ukene før termin.

Dersom mor har fått foreldrepenger før far blir alene om omsorgen, kan du få foreldrepenger for tiden som er igjen.

Omsorgspermisjon
Far/medmor har ifølge Arbeidsmiljølovens §12.3 krav på to uker med ulønnet permisjon i forbindelse med fødselen. Dette kalles omsorgspermisjon. Far/medmor har ikke krav på å få lønn i disse to ukene, men mange arbeidsgivere velger likevel å gi lønn. Omsorgspermisjonen må far/medmor ta ut i løpet av de to første ukene etter at mor og det nye barnet har kommet hjem fra sykehuset.

Nytt for barn født 2. august 2022 eller senere er at far/medmor også kan ta inntil to uker av fedre-/medmorskvoten i forbindelse med fødsel – det vil i perioden fra to uker før termin til seks uker etter fødselen.

Velferdspermisjon for vernepliktige
Mannlige vernepliktige kan få velferdspermisjon i opptil 14 dager med betalt reise i forbindelse med fødsel. Reisetiden regnes som en del av permisjonen. For de som gjør frivillig 24 måneders tjeneste i fredsbevarende internasjonale styrker, gjelder spesielle regler.

Sjekk dine egne rettigheter
Husk å søke om foreldrepenger på ditt lokale NAV-kontor i god tid! For mer detaljer om foreldrepermisjon, foreldrepenger og fedrekvote, besøk NAV.no.

Kilde: nav.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: