Når barnet begynner på skolen, vil helsestasjonsjournalen overføres til skolehelsetjenesten. Fra da av er det skolehelsetjenesten dere skal forholde dere til med hensyn til vaksinasjon og andre helsespørsmål. Helsesykepleier Elin Asbjørnsen forklarer.

– Både helsestasjonen og skolehelsetjenesten er en del av samme virksomhet. Informasjonen barnet har i sin journal og helsekort vil overføres til skolehelsetjenesten og dermed følge barnet fra fødselen og helt til det går ut av grunnskolen. Dette sikrer at helseopplysningene følger barnet, sier helsesykepleier Elin Asbjørnsen.

På lik linje med helsestasjonen, er skolehelsetjenesten et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og deres foresatte. Det betyr at dere har krav på et slikt tilbud, og at dere selv kan ta kontakt om det er noe som bekymrer dere angående barnets fysiske eller psykiske helse. Verken helsestasjonen eller skolehelsetjenesten skal kontaktes ved mistanke om smittsom sykdom hos barnet. Da er det fastlegen (eventuelt legevakten) som skal kontaktes.

Skolehelsetjenestens tilbud innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skade.

Selve overføringen
Overføring fra helsestasjon til skolehelsetjeneste skjer automatisk.

Dersom barnet flytter fra en kommune til en annen, vil opplysningene overføres til den nye bokommunen i samråd med foreldrene, sier Asbjørnsen.

Dersom foreldre, barnehage eller helsestasjon ønsker en overføringssamtale, er det mulig i noen kommuner. Der deltar helsesykepleier fra helsestasjonen og helsesykepleier fra skolehelsetjenesten.

– Det kan være lurt fordi det sikrer at viktige opplysninger overføres til skolestart, sier Asbjørnsen.

Noen steder jobber helsesykepleiere delt mellom helsestasjon og skolehelsetjeneste, og det vil da i noen tilfeller være mulig å fortsatt forholde seg til den samme helsesykepleieren videre.

– Da har helsesykepleier allerede et tillitsforhold til barnet som kan være nyttig også i skolehelsetjenesten, sier hun.

Hvorfor skolehelsetjeneste?
– Skolen er utpekt som den viktigste arenaen for helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skolehelsetjenesten har en unik posisjon ved at her kan alle nås, ettersom så å si alle barn går på skole, sier Asbjørnsen.

Mange helseproblemer har sin årsak i og påvirkes av sammenhenger som barn og unge inngår i – for eksempel skole og familie.

– Gjennom kunnskap om barnets hverdag kan skolehelsetjenesten påvirke miljøet og årsaken til problemene i større grad enn et tilbud som er rettet mot enkeltindivider, sier hun.

Hun forklarer at dette gjelder spesielt i forhold til psykososiale og sammensatte vansker. Den beste forutsetningen for å hjelpe barnet er om man får til et tverrfaglig samarbeid hvor skolehelsepersonellet spiller en viktig rolle.

Dessuten er skolen en god arena for å nå ut til barn med helseopplysning og holdningsskapende arbeid, sier Asbjørnsen.

Skolehelsetjenesten bør være tilgjengelig til faste tider, med fast personell og lav terskel for kontakt for at barna skal ta kontakt, og for å få til et godt samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste.

– Gode skoler blir også betegnet som et billig barnevern. Mange barn opplever store problemer i familien som kanskje ingen andre kjenner til eller gjør noe i forhold til. Skolehelsetjenesten og skolen kan bidra til trygghet og trivsel for alle elever og følge opp elevenes arbeidsmiljø. De kan også samarbeide med barneverntjenesten om enkeltelever. For noen elever er skolen det tryggeste sted i verden, sier hun.

Den siste tiden er det også blitt vanlig at det ansettes en kommunepsykolog. I samarbeid med skole, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og skolehelsetjeneste kan kommunepsykologen gå direkte inn i saker der barn er involvert og bidra med veiledning og tiltak. Psykologen kan også være tilgjengelig ved skolen for å bidra med råd, veiledning og opplysning om klasse- og skolemiljø.

– Mange kommuner har svært god erfaring med en slik ordning, og har sett gode resultater av tiltak som har blitt gjort, sier Asbjørnsen.

Hvordan komme i kontakt?
Helsesykepleier er i de fleste tilfeller tilgjengelig på skolen barnet går på til faste kontortider. Det vil da være mulig for barn eller foreldre å ta direkte kontakt.

Du kan også ta kontakt med helsestasjonen eller administrasjonen ved skolen for å bli satt i kontakt med ansvarlig for skolehelsetjenesten på den skolen barnet ditt går, sier Elin.

Husk at skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det betyr at dersom du har en bekymring for noe, trenger du ikke å vente på eventuelle videre symptomer før du melder ifra. Skolehelsetjenesten kan også være til hjelp i vanskelige situasjoner som samlivsbrudd eller psykiske vansker. Og  for vurdering av hørsel eller syn, spørsmål omkring vaksine eller andre helsespørsmål.

Kilder: Helsesykepleier Elin Asbjørnsen, Helsediretoratet

Hva synes du om artikkelen?