FamilieStatsbudsjettet – dette betyr det for småbarnsfamilier

Statsbudsjettet – dette betyr det for småbarnsfamilier

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 3580 Sist oppdatert 08.10.18
Regjeringen ønsker med sitt forslag til statsbudsjett å hjelpe lavinntektsfamilier og bekjempe barnefattigdom. Dette betyr blant annet gratis kjernetid i barnehagen for 11.000 flere toåringer.

Regjeringen ønsker å styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt med ytterligere 181 millioner kroner. Målet er at barn fra lavinntektsfamilier skal ha mulighet til å delta i det sosiale fellesskapet på lik linje med andre. Det er også lagt vekt på bedre boforhold og trygge oppvekstmiljø. Dette betyr blant annet:


Gratis kjernetid i barnehagen for flere toåringer

46 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra lavinntektsfamilier: Dette vil bety gratis kjernetid til 11.000 toåringer. Regjeringen mener det er spesielt viktig at barn fra hjem hvor de ikke snakker norsk begynner tidlig i barnehagen. Regjeringen foreslår Regjeringen foreslår at inntektsgrensen settes til 548.500 kroner fra 1. august 2019.

Styrke rekruttering i utsatte byområder

9 millioner kroner vil gå til å rekruttering av barn i utsatte byområder. Blant toåringer er det en lavere andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage. Regjeringen mener derfor det er viktig å nå fram til foreldrene og la dem bli kjent med ordningene for gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling.

Styrke bostøtte for barnefamilier

Regjeringen ønsker å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner kroner. For en familie på fem vil dette bety at bostøtten øker med opptil 5.190 kroner i året.

Fritid og ferietiltak

Regjeringen ønsker å bruke 10 millioner kroner på et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. Det er også satt av 5 millioner kroner til ferietiltak for barn i lavinntektsfamilier.

Øker makspris i barnehage

Fra 1. august 2019 foreslås en øke i maksprisen for en barnehageplass med 50 kroner per måned.

Tiltak mot vold og overgrep

Regjeringen mener at god forebygging arbeid er avgjørende fordi det kan redusere behovet for mer inngripende tiltak senere. Derfor vil de i 2019 blant annet prioritere følgende tiltak:
– Følge opp strategi for foreldrestøtte – Trygge foreldre – trygge barn som ble lagt fram i juni 2018
– 22 millioner kroner til å styrke foreldrestøttende arbeid på familieområdet, spesielt rettet mot minoriteter.
– 5 millioner kroner til støtteverktøy som gjør det lettere for ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester å oppdage og følge opp utsatte barn og unge.
– Utvikle familieverntjenestens tilbud til familier med høyt konfliktnivå.
– 17 millioner kroner til å styrke arbeidet mot mobbing.
– Arbeide for at flere barn skal bli hørt i forbindelse med mekling.

Barnevern

Regjeringen er i gang med barnevernsreformen. Større kommunalt ansvar for barnevernet skal bidra til at kommunene i større grad prioriterer forebyggende hjelp og tjenester som er bedre tilpasset den enkelte.

Regjeringen ønsker blant annet å styrke rettssikkerheten til barn og familier i barnevernet. Regjeringen tar sikte på å sende forslag til ny barnevernslov på høring i 2019.

Skatter og avgifter

Her foreslår regjeringen blant annet å:
– Redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer til 22 prosent i 2019
– Redusere den maksimale satsen for eiendomsskatt fra 7 til 5 promille
Redusere elavgiften
– Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer

Foreldrefradrag, barnetrygd og kontantstøtte

Forblir uendret. Det betyr:

Foreldrefradrag(utgifter for pass av barn): Fradraget er 25.000 kroner for ett barn og 15.000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

Barnetrygd: 970 kroner per måned per barn, småbarnstillegg for enslige forsørgere med barn 0-3 år 660 kroner per måned.

Kontantstøtte: 7500 kroner i støtte per måned for barn mellom ett og to år, dersom barnet ikke bruker barnehageplass. 80 prosent kontantstøtte (til og med 8 timer barnehage) gir 6000 kroner, 60 prosent (9 til og med 16 timer) gir 4500 kroner, 40 prosent (17 til og med 24 timer) gir 3000 kroner og 20 prosent (25 til og med 32 timer) gir 1500 kroner i kontantstøtte.

Kilde: Regjeringen.no

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: