NyheterVi vil ha lengre foreldrepermisjon

Vi vil ha lengre foreldrepermisjon

Av Babyverden 3675 Sist oppdatert 03.10.17
Dagens foreldre ønsker å være lenger hjemme med babyen, og er skeptiske til kvoter. Samtidig tar far stort sett kun fedrekvoten, og ville vært lenger hjemme med babyen hvis fedrekvoten ble utvidet. Men vil mor dele?

Vi spurte dere i en kort spørreundersøkelse på Babyverden hva dere tenker om foreldrepermisjon, mødrekvoter og fedrekvoter. I overkant av 280 svarte.

Her er resultatene:

3 av 4 ønsker lengre foreldrepermisjon

Bare seks prosent svarte at de kunne tenke seg kortere permisjonslengde enn i dag. Drøyt 18 prosent er fornøyde med dagens løsning, mens hele 75 prosent ønsker lenger permisjon.

Vekk med fedrekvoten?

På spørsmål om hvor lang fedrekvoten burde være, var det sprik i svarene. Men flest (flere enn 1 av 3) tok til orde for å fjerne hele løsningen med kvoter. Det var noen flere som ønsket lang fedrekvote (mer enn 14 uker), enn de som ønsket seg 14 uker – slik de var før Erna kom til makten. Bare knapt 14 prosent er fornøyde med dagens løsning, og drøyt 6 prosent ønsker enda kortere fedrekvote.

Far tar (bare) fedrekvoten

Hvis far har rett på fedrekvote, er sjansene store for at han bruker den, ifølge vår undersøkelse. Bare knapt 4 prosent svarte at far ikke benyttet seg av fedrekvoten dersom han hadde rett på det. Det store flertallet (62 prosent) tok fedrekvoten, og nesten 1 av 5 tok mer permisjon.

Så hadde fedrekvoten vært lenger – ville far da tatt mer permisjon? Ja, sier over halvparten i vår undersøkelse. Over 14 prosent svarte ”vet ikke”, og knapt 33 prosent svarte nei.

Usikkert hvor mye permisjon far ønsker

Spørsmålet med mest uenighet om svarene var ”Hvor lang permisjon ønsker far?” Vel 1 av 5 ønsker seg faktisk mindre enn 10 uker, og like mange ønsker seg mer enn 14 uker. 17 prosent er fornøyde med dagens løsning, mens knapt 13 prosent ønsker å gå tilbake til 14 ukers fedrekvote. Knappe 12 prosent ønsker at permisjonen deles 50/50 mellom foreldrene. Vel 15 prosent svarte ”vet ikke”.

Mer permisjon – til mor

Mye tyder på at økt permisjonslengde ville gitt mor lengre permisjon – i hvert fall hvis mødrene (eller familiene) selv fikk bestemme. Nesten halvparten i undersøkelsen ønsker at mødrekvoten utvides til mer enn 14 uker. Bare drøyt 3 prosent er fornøyde med dagens løsning (10 uker), og ingen ønsker kortere mødrekvote enn 10 uker. En liten andel (knapt 9 prosent) ønsker å gå tilbake til løsningen med 14 ukers mødrekvote. Men nesten 39 prosent vil også fjerne kvotene for mor.

Tvinger NAV mor til å ta mer permisjon?

Det har vært diskutert om skjemaet hvor man søker om foreldrepenger i for stor grad legger opp til at mor skal ta all permisjon utover fedrekvoten. Derfor spurte vi dere om utformingen av skjemaet spiller noen rolle. Et knapt flertall (36 prosent) svarte nei, men over 33 prosent svarte ja, at det er vanskelig å gjøre annet enn det som er foreslått. Nesten 18 prosent er også til dels enige i at utformingen er med å påvirke. Knapt 13 prosent svarte ”vet ikke”.

Ikke samsvar mellom politikk og søknadsskjema

Bakgrunnen for diskusjonen om NAVs søknadsskjema påvirker permisjonsfordelingen er et forskningsprosjekt utført av professor Kjetil Bjorvatn og to masterstudenter ved Norges Handleshøyskole. De så på i hvilken grad utformingen av søknadsskjema for foreldrepermisjon påvirket valg av periode for far og mor – ut fra om fellesperioden i utgangspunktet var tildelt mor, eller fordelt likt mellom mor og far.

– Skjemaet er ikke nøytralt utformet i dag. Hvis det er en politisk målsetting at permisjonsfordelingen skal være mest mulig lik mellom foreldrene, må dette følges opp i praksis. Det gjøres ikke i dag. Og da tenker jeg både på hvordan søknadsskjemaet er utformet, og aktivitetskravet knyttet til mor, sier Bjorvatn til Babyverden.

Han presiserer at studien kun stilte et hypotetisk spørsmål, slik at man ikke kan vite sikkert hva utfallet ville blitt med et mer nøytralt skjema.

– Men erfaringer fra andre studier viser at utformingen av valg kan ha stor effekt, sier han.


Får far lov til å ta så mye permisjon som han selv ønsker?

Ønsker ikke far å ta mer permisjon enn fedrekvoten? Ønsker ikke mor å dele permisjonen med far? Disse spørsmålene kan være vanskelige å svare på.

– Det vi vet er at da fedrekvoten gikk ned fra 14 til 10 uker, så gikk også tiden far tok ut permisjon ned. Dette trenger ikke nødvendigvis bare skyldes at far har lyst til å ta ut minst mulig. Det kan også være press fra arbeidsgiver, eller at mor ønsker mest mulig, sier Bjorvatn.

Mor verner om sin permisjon

Han er ikke overrasket over at flertallet ønsker lengre permisjon, siden det ikke medfører en kostnad for familien, eller at ekstra permisjon skal tilfalle mor.

– Også i vår studie var det mange som ønsket at mor skulle ha mest av fellesperioden, blant annet på grunn av amming. Særlig var det mange kvinner som mente dette, sier Bjorvatn.

Men er det da sånn at kvinner ønsker likestilling bare når det kommer dem selv til gode?

– Det er i hvert fall ikke slik at reduksjonen i farspermisjon som vi har sett i det siste bare skyldes at far ønsker å være minst mulig sammen med barnet. En kortere fedrekvote kan skape et press fra mødre som ser på perioden som ”sin”. Vi så tendenser til dette i vårt prosjekt, hvor mennene gjerne ville ha mer tid sammen med barnet enn det kvinnene ville gi dem, sier han.

Endrer oppfatning over tid
I vår undersøkelse var det stor forvirring rundt fedrekvoten – både hvor lang den burde være, om den skulle kvoteres og om far ville benytte seg av den. Bjorvatn mener det er naturlig at det blir mange ulike svar her.

– Ulike oppfatninger kan blant annet avhenge av jobbsituasjon. Men jeg tenker også at oppfatninger om kvoter og andre begrensninger som myndighetene setter kan endre seg over tid. Ta for eksempel røykeloven. Den var mange kritiske til da den ble innført, men ingen stiller spørsmål ved den nå. På samme måte vet vi at mange fedre endrer oppfatning av fedrekvoten når de selv har fått erfaring med verdien av å være hjemme med sitt lille barn, sier han.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: