BloggAdvokatbloggenStandardisert erstatning til skadede barn

Standardisert erstatning til skadede barn

Det kan være vanskelig å anslå hvor stor inntekt et barn ville endt opp med i arbeidslivet uten skaden. Derfor har lovgiveren ønsket at alle barn skal få lik erstatning for lik skade. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: advokat Mikael Petersen, Indem advokatfirma 1043 Sist oppdatert 26.05.17
Dersom barnet ditt skader seg og blir medisinsk invalid før det er 16 år, blir oppgjøret en standardisert erstatning på inntil 40 G.
Blogginnlegget er skrevet av advokat Mikael Petersen. Foto: Indem advokatfirma

Den alminnelige regelen i norsk rett, er at erstatning for personskader skal utmåles individuelt. Det vil si at man skal ha erstatning for det som man faktisk taper på grunn av skaden. Dersom man for eksempel blir ufør og mister arbeidsevnen, betyr det at erstatningen skal regnes ut fra hvor mye lønnsinntekt man taper, fra skaden skjedde og helt frem til pensjonsalderen. Har man en god inntekt, kan det altså fort dreie seg om mange millioner kroner.

Men denne regelen har altså noen unntak som gjelder for enkelte særlige områder, hvor man i stedet har valgt å standardisere erstatningen. Ett slikt område er erstatning til barn.

Grunnen til at barn får en standardisert erstatning, er blant annet at det kan være vanskelig å anslå hvor stor inntekt et barn ville endt opp med i arbeidslivet uten skaden. Derfor har lovgiveren ønsket at alle barn skal få lik erstatning for lik skade, uavhengig av for eksempel forhold som kjønn, bosted, evner eller familiebakgrunn.

Hva sier reglene?
Regelen om standardisert barneerstatning finnes i skadeerstatningsloven § 3-2a. Her står det at skadelidte som er under 16 år på skadetiden, får en standardisert erstatning for fremtidig inntektstap og menerstatning.


Erstatningen reguleres etter hvor stor grad medisinsk invalid barnet har blitt. Det er legen som tar denne vurderingen og bestemmer dette tallet, basert på faste retningslinjer fra Helse- og sosialdepartementet.


Hovedregelen er at for 100 % varig medisinsk invaliditet gis en engangserstatning på 40 G. (G står for «folketrygdens grunnbeløp»). I 2017 utgjør dermed maksimal skadeserstatning 3 745 360 kroner. Er skadelidtes varige medisinske invaliditet lavere enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Det gis ikke standardisert erstatning ved lavere invaliditetsgrad enn 15 %.


I tillegg til den standardiserte erstatningen har barnet krav på erstatning for påførte og fremtidige utgifter som følge av skaden. Dette kan for eksempel være utgifter til behandling, transport, tilpasning av bolig mm.Spesielle tilfeller
I spesielle tilfeller, finnes det noen unntak fra hovedregelen om barneerstatning.

Det ene unntaket er ganske snevert og gjelder dersom barnet allerede hadde en gjennomsnittsinntekt på minst 5 G i to år før skaden. I så fall kan det gis et tillegg i erstatningen for det konkrete inntektstapet.


Det andre unntaket er dersom barnet er skadet på grunn av visse krenkelser eller mislig atferd som følger av straffeloven. Da sier skadeserstatningsloven § 3-3 at reglene om standardisert erstatning ikke skal anvendes.


Til slutt skal det nevnes at barn også han ha rett til oppreisningserstatning etter skadeerstatningsloven § 3-5 for tort og svie, dersom barnet har blitt skadet grovt uaktsomt eller med vilje. Denne oppreisningen kommer i så fall i tillegg til den standardiserte erstatningen.


Bloggen er publisert i samarbeid med Indem advokatfirma

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: