BloggAdvokatbloggenSamlivsbrudd – barnefordeling og økonomiske konsekvenser

Samlivsbrudd – barnefordeling og økonomiske konsekvenser

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: advokat Monica Bjøndal Andrésen, Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS 4760 Sist oppdatert 10.02.20

Et samlivsbrudd er ikke bare en følelsesmessig påkjenning, det medfører også krevende omveltninger for alle berørte parter. Samlivsbruddet reiser mange problemstillinger som man må ta stilling til, ikke minst barnefordeling og økonomi.

I forbindelse med samlivsbrudd må alle foreldre med barn under 16 år møte til lovpålagt mekling.

Innlegget er skrevet av advokat Monica Bjøndal Andrésen.

Mekling ved samlivsbrudd
Formålet med mekling er at foreldrene skal få hjelp til å utforme avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Det viktigste hensynet i denne vurderingen er barnets beste. Meklingen utføres som regel ved Familievernkontorene, og det er vanlig at begge foreldrene møter personlig og deltar i meklingen sammen. Mekleren kan likevel bestemme at meklingen gjennomføres ved separate møter. I spesielle tilfeller kan foreldrene også møte med fullmektiger, for eksempel advokat.

Det er viktig å bruke nok tid for å finne løsninger som er til det beste for barna. Det er foreldrenes ansvar å komme frem til gode bostedsløsninger som skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. Meklers oppgave er å hjelpe til med dette og bistå foreldrene med å skape et godt samarbeid og løse eventuelle konflikter.

Foreldrene har krav på meklingsattest dersom det er gjennomført en time med mekling. For de fleste foreldre er dette tilstrekkelig til å komme frem til en samværsordning – i hvert fall en midlertidig løsning. Dersom foreldrene ikke blir enige, skal de oppfordres til å mekle videre, dersom mekleren mener at det er hensiktsmessig, og at det ser ut til at partene kan komme frem til en avtale. Til sammen kan det gis inntil 7 timer mekling.

Barnet er eksperten på hvordan det er å være akkurat seg. Derfor er det viktig at barna får mulighet til å fortelle om sine ønsker og behov. Barn har etter loven rett til å si sin mening fra de er syv år, men det er ingen nedre aldersgrense. Det betyr at også yngre barn som er i stand til å danne seg egne meninger om saken skal høres. Det vil være mulig å snakke med mekler om dette, og man kan også vurdere å ta med barna til meklingen.

Økonomiske konsekvenser 
Et samlivsbrudd medfører økonomiske konsekvenser. Både i forhold til det såkalte skifte og i forhold til økonomiske ordninger for forsørgelse av felles barn.

Når det gjelder fordeling av verdier, eiendeler og gjeld etter et samlivsbrudd er det ulike regler for ektefeller og samboere.

For ektefeller gjelder ekteskapsloven med felleseie som hovedregel. Det betyr at alt er felles, og at netto formue skal fordeles likt. Det vil si at eiendelene verdsettes, gjelden trekkes fra, og det som er igjen blir delt likt mellom partene. Det finnes imidlertid flere unntak for dette, slik som skjevdeling, vederlagskrav, særskilt rett til enkelte eiendeler/verdier mm.

For samboere finnes det ikke tilsvarende regler. Samboere blir sett på som to økonomiske individer. Det betyr at verdiene du tar med deg inn eller skaffer deg underveis i samboerskapet, tar du med deg ut. For å sikre en annen fordeling kan man som samboere opprette en samboeravtale.

Mange av problemene ved et samlivsbrudd kan unngås ved avtaler om formuesordninger både for ektefeller og samboere.

Stønader og barnebidrag
Videre vil et samlivsbrudd føre til endringer i den økonomiske situasjonen i forhold til forsørgelse av felles barn. I utgangspunktet har foreldrene et felles ansvar for å forsørge sine barn. Avtalen om fast bosted og samvær har betydning for hvordan det økonomiske ansvaret for barna fordeles når foreldrene ikke bor sammen. Dette gjelder både for foreldrenes private økonomi (barnebidrag) og ytelser fra det offentlige (utvidet barnetrygd, stønad til enslige forsørgere, skattefordeler). Barnebidrag kan avtales privat mellom foreldrene, men kan også fastsettes av det offentlige ved NAV dersom foreldrene ikke kommer til enighet.

Hold konfliktnivået nede – for barnets skyld
Det er som nevnt mange konsekvenser som følger av et samlivsbrudd. Problemstillinger som oppstår i den forbindelse kan føre til ytterligere konflikter. Dersom konfliktnivået blir høyt vil dette som oftest gå hardest utover barna. Det er derfor viktig at begge parter forsøker å holde konfliktnivået nede og at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. I noen tilfeller kan det være nødvendig å oppsøke bistand.

Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness og Steen AS

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: