BloggØkonomibloggenHar jeg rett på lønnsøkning i permisjon?

Har jeg rett på lønnsøkning i permisjon?

Blogg: Karlin Moen, Norsk Familieøkonomi  6037 Sist oppdatert 06.12.19
Likestillings- og diskrimineringsloven sier tydelig at «forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel og amming er bare tillatt der forskjellsbehandlingen er nødvendig for å beskytte kvinnen, fosteret eller barnet».

 

Karlin Moen, Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi

Ifølge Likestillingsombudet tar kvinner i større grad enn menn ut fødselspermisjon, og lønnsforhandlinger i denne sammenheng kategoriseres gjerne derfor som et likestillingsspørsmål. Heldigvis er både menn og kvinner godt sikret av lovverket som i sin innledning definerer lovens formål slik: «å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.»

Temaet har blitt diskutert i mange ulike forum og Likestillingsombudet har ved flere anledninger uttalt seg i klagesaker. Ombudets stilling i disse sakene er klinkende klar; personer i foreldrepermisjon har lik rett til å delta i, fremme krav og være inkludert i betraktningen ved lønnsforhandling. Noe annet vil tilsvare brudd på likestillings- og diskrimineringsloven.

 

I utgangspunktet er altså saken tydelig; man skal aldri bli skadelidende i en lønnsforhandling på bakgrunn av foreldrepermisjon. Det er likevel lov til å «forskjellsbehandle» i den grad en andel av lønnstillegget gis ut fra individuell arbeidsinnsats det siste året. Det betyr at om man har vært i foreldrepermisjon store deler av året, kan den individuelle vurderingen begrenses til tidsrommet den ansatte har vært i jobb. Sådan er det her rom for å vurdere arbeidende kollegaer annerledes enn dem i permisjon uten at dette anses som brudd på likestillingsloven. Det er likevel ikke tillatt å behandle ansatte i foreldrepermisjon annerledes eller strengere enn ansatte som har fravær av andre årsaker. Ved lønnsforhandling som ikke hensyntar individuelle vurderinger av arbeidsinnsats på denne måten, skal fellesbestemmelsene bli gjeldende for samtlige ansatte.

Neste punkt som kan være noe uklart, og som er avhengig av sektor og hvordan arbeidskontrakt tolkes, er når den ansatte i foreldrepermisjon har rett til å få lønnstillegget utbetalt. Selv om den ansatte av arbeidskontrakt har rett til lønn under permisjon gir ikke det automatisk krav på å få lønnstillegget utbetalt i permisjonstiden. Likestillingsombudet har tidligere her uttalt at i stat og kommune tolkes «full lønn» under permisjon til at man også har rett til lønnstillegget utbetalt på samme tidspunkt som sine kollegaer. Altså uavhengig om man på dette tidspunktet fremdeles er i permisjon. I privat sektor vil denne retten baseres på tolkning av arbeidsavtalene den ansatte er underlagt. Likestillingsombudet understreker også her at det avgjørende er at fravær på bakgrunn av foreldrepermisjon ikke behandles strengere enn annet fravær.

Det siste punktet i drøftingen av dette tema er i hvilken grad de samme retningslinjene gjelder i forkant av foreldrepermisjon. Det enkle svaret er ja. Arbeidsgiver bryter likestillingsloven dersom en ansatt nektes lønnstillegg på bakgrunn av kommende foreldrepermisjon. Det anses altså som direkte diskriminering dersom foreldrepermisjon får negative konsekvenser for den ansattes lønnsforhandling, uansett om den ansatte er i permisjon ved forhandlingstidspunktet eller ei.

Kilder: Likestillingsombudet, Likestillings- og diskrimineringsloven

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: