BloggAdvokatbloggenHvem må betale når barna gjør skade?

Hvem må betale når barna gjør skade?

Som forelder kan du bli holdt erstatningsansvarlig for skader barnet gjør. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg:  advokat Monica Bjøndal Andrésen, Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS 12970 Sist oppdatert 10.02.20
Hva gjør du dersom barnet ditt med vilje har ripet opp naboens bil eller knust naboens rute?
Innlegget er skrevet av advokat Monica Bjøndal Andrésen.

Man kan håpe på at man har en tolerant nabo med en god forsikring. Allikevel vil det mest sannsynlig være en egenandel som naboen helst vil slippe å betale. Og i noen tilfeller vil vedkommende ha et tap i forbindelse med bonusopptjening. Hvem skal gjøre opp for dette tapet?

Ansvar for mindreårige barns handlinger
Skadeerstatningsloven har både bestemmelser om barnets selvstendige erstatningsansvar og for foreldrenes objektive erstatningsansvar.

Barnas selvstendig ansvar
Utgangspunktet i norsk rett er at den som volder skade ved forsettlig eller uforsvarlig atferd er erstatningsansvarlig for skaden. Det vil si skade som er påført med vilje eller ved uforsiktighet. Dette kalles på fagspråk culpa-regelen, og er utviklet gjennom langvarig rettspraksis.

I følge skadeerstatningsloven § 1-1 plikter barn og ungdom under 18 år å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. I henhold til forarbeidene vil det sjelden pålegges personlig ansvar for et barn under 6-7 år. Imidlertid kan du som forelder bli holdt erstatningsansvarlig.

Foreldrenes ansvar
Foreldres erstatningsansvar reguleres av skadeerstatningsloven § 1-2. Første ledd knytter seg til de tilfeller hvor foreldrene selv har opptrådt uaktsomt og har "latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hundre skadeforvoldelse".


Selv om foreldrene ikke kan klandres for skadeforvoldelsen kan de holdes erstatningsansvarlige. Dette da man i henhold til skadeerstatningsloven § 1-2 annet ledd har et såkalt objektivt ansvar for barnas handlinger. Dette gjelder skade som er voldt forsettlig eller uaktsomt av barn under 18 år og gjelder uavhengig av om foreldrene kan bebreides eller ikke. Forutsetningen er at barnet har gjort skaden med vilje eller ved uforsiktighet, og ansvaret er i henhold til bestemmelsen begrenset til kr 5 000 per skadevoldende hendelse. Foreldrene er solidarisk ansvarlig for erstatningen.

Det kan tenkes at barnet er under tilsyn av andre voksne som har ansvaret for en begrenset tidsperiode, som for eksempel barnehage, skole, pleiehjem m.m. Dersom barnet i denne tidsperioden utfører en handling som omfattes av skadeerstatningsloven § 1-2 annet ledd kan disse bli erstatningsansvarlige på lik linje med foreldrene. Dette fremgår av forarbeidene.


Hva gjør du dersom barnet ditt har vært uforsiktig og påført naboens bil noen heftige riper?
Dersom du havner i en slik situasjon bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Mange innboforsikringer har en såkalt ansvarsdekning, som vil kunne dekke det økonomiske ansvaret du som forelder er påført.


Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: