Valg2021Dette vil Støre og Vedum gjøre for gravide og småbarnsforeldre

Dette vil Støre og Vedum gjøre for gravide og småbarnsforeldre

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har blitt enige om en politikk for den nye regjeringen. Portretter: stortinget.no
Av Janet Molde Hollund 9111 Sist oppdatert 13.10.21
Litt over et døgn etter at Solberg-regjeringen la fram sitt siste forslag til statsbudsjett, presenterte den nye regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine mål for Norge framover. Se hvilke punkter i den såkalte Hurdalsplattformen som betyr noe for deg som venter eller har barn.

Etter uker med sonderinger og forhandlinger, la kommende statsminister Jonas Gahr Støre og leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, i dag fram Hurdalsplattformen. Her presenterer de politikken de har blitt enige om, og det kan bli endringer i forhold til Solberg-regjeringens politikk. Den nye regjeringen, bestående av Ap og Sp, har ikke flertall. Så det gjenstår å få med seg flertallet på stortinget. Men her er noen av de tingene de ønsker å få til.

 
Regjeringen vil:  


Kvinnehelse – deriblant abortspørsmålet 
Regjeringen vil blant annet: 
– Sette ned et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølging av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven. 
– Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det. 
– Legge fram en strategi for å få mer kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten. 
 
Føde- og barseltilbud: 
– Legge fram en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barseltilbudet som omfatter både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet.  
– Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen, Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt. 

Permisjon:
- Videreføre en tredelt foreldrepermisjon og sikre mor mulighet til å amme i tråd med helsefaglige råd.
- Sikre at mødrer ikke får kutt i permisjonstida dersom de føder før termin, og at permisjonen ikke starter på termindato dersom de føder senere enn termin.
- Beholde dagens fedrekvote og styrke fedres rettigheter. 

Kontantstøtte:
- Opprettholde dagens kontantstøtteordning for barn mellom 12 og 18 måneder.
- Avvikle kontantstøtteordningen for barn mellom 18 og 24 måneder. Ordninga skal erstattes med en småbarnsstøtte for de som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.

Likestilt foreldreskap
- Sørge for at likestilt foreldreskap blir understøtta i ny barnelov, og vurdere å gjøre delt bostad til barnelovens hovedregel.

Barnehage – makspris:
Også den nye regjeringen har som mål å styrke barnehagene, blant annet med flere ansatte med utdanning. De ønsker et krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og også øke andelen fagarbeidere (målet er 25 prosent).

De vil også gjøre det billigere for foreldre å sende barna i barnehagen:
- Redusere maksprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Dette skal skje i løpet av 2022. Ifølge en NRK-artikkel fra 2003 innebar forliket en makspris på 2500 kroner i 2004 og 1500 kroner i 2005. Prisene skulle pris- og kostnadsjusteres etter 2002-nivå. Ifølge E24 tilsvarer dette 2.240 kroner i dag. (Maksprisen i barnehager er i 2021 satt til 3.230 kroner)
- Gjøre barnehagen gratis fra tredje barn en har som går i barnehage samtidig.

Regjeringen vil også innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager, som sikrer bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren. Et nytt regelverk skal sette en stopper for utviklingen hvor kommersielle eier stadig flere barnehager.

Au pair-ordningen:
Regjeringen ønsker å avvikle denne, som et ledd i arbeidet mot sosial dumping.

Skole og SFO:
Regjeringen ønsker å:
- Gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassinger.
- Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i skolefritidsordningen.
- Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene å organisere dette selv.

Helse for barn og unge:
Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene.

Boligpolitikk:
Regjeringen ønsker at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Dette skal blant annet skje ved at Husbanken skal hjelpe flere med å skaffe seg og beholde eget bosted, og regjeringen skal også jobbe for å sikre rettigheter og boforhold for leietakere.

Regjeringen ønsker å styrke bostøtteordningen som skal sikre at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har egnet bolig.

Barnevern:
Gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet som sikrer en hensiktsmessig organisering, vektlegger økt kompetanse og gir de ansette mer tid og tillit i møte med barna.
- Sørge for bemanning og finansiering som følgjer av barnevernsreformen som trer i kraft i 2022.
- Innføre en egen fosterhjemslov som bedre ivaretar fosterbarna og fosterfamilienes rettigheter, og som sikrer hjelp, rettledning og tilsyn, og med det også betre rekruttering av fosterfamilier.
- Styrke den psykiske helsehjelpen i barnevernet. Helsekartlegging av barn etter omsorgsovertaking må lovfestes, og ungdom i ettervern må sikres stabil omsorg fra voksne i overgangen til et selvstendig voksenliv.
- Gi kommunene nok ressurser til å sørge for et godt ettervern til barnevernsbarn fram til fylte 25 år.
- Begrense bruk av tvang og enetiltak.
- Øke den flerkulturelle kompetansen i barnevernet.
- Gradvis fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet.
- Avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren og sikre ideelle virksomheter langsiktige avtaler med det offentlige.
- Sikre at informasjon om utsatte barn blir overført mellom barnevern ved flytting mellom kommuner.
- Innføre krav om andrehåndsvurdering av akutt- og hastevedtak og sørge for at sakkyndige utenfor barnevernet skal kunne oppnevnes.

Brillestøtte til barn
Regjeringen ønsker å forbedre ordningen med brillestøtte for barn.

Pårørende:
Regjeringen vil forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og muligheten til å kombinere arbeid og omsorg.

Legemidler:
Regjeringen vil utvikle en ny strategi for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Idrett og friluftsliv for alle
Regjeringen ønsker å sørge for, i samarbeid med idretten, at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, også barn med funksjonsnedsettelse og kroniske sykdommer kan delta. De ønsker også å styrke paraidretten i samarbeid med idrettsbevegelsen slik at akke barn og unge får et tilbud.

Universell utforming for familier
- Styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge gjennom å prioritere velferdstjenester som omfatter alle barn.
- Gjennomgå og betre ordninger for familier med barn med særskilte behov, og sørge for at barn med særskilte behov også i skolefritidsordningen får oppfølginga og tilretteleggingen de har behov for.

Innvandring og integrering 
Regjeringen vil blant annet:
- Sikre at barns beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn.
- Gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.
- Sikre at alle barn som oppholder seg i Norge har full tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av deres oppholdsstatus. 

Kilde: Hurdalsplattformen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: