Dersom du er alene om den daglige omsorgen for barnet, kan du ha rett på ulike typer stønader. Her kan du lese hvilke.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Kravene som stilles til deg:

  • Du er ugift, skilt eller separert
  • Du er alene om den daglige omsorgen for barnet
  • Du er ikke samboer (verken med barnets far eller andre)
  • Medlem i folketrygden siste tre år
  • Du og barnet må bo i Norge

Overgangsstønad

Stønaden skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn.
Én gang i året reguleres størrelsen på overgangsstønaden, og per oktober 2009 er full overgangsstønad på 11 965 kroner i måneden.  Du kan motta overgangsstønad opptil to måneder før fødselen og frem til barnet er tre år gammelt. Etter at barnet har fylt tre år, stilles det krav til at du er i yrkesrettet aktivitet (arbeid, utdanning eller aktivt jobbsøkende) i minst 50 prosent av full tid for å motta stønaden. Du kan få ekstra overgangsstønad hvis du er under utdanning, har barn som er særlig tilsynskrevende, eller blir enslig etter at det yngste barnet er fylt åtte år.

Overgangsstønaden reduseres dersom arbeidsinntekten tilsvarer mer enn halvparten av gurnnbeløpet. Gjeldende grunnbeløp per oktober 2009 er 70.256. Det trekkes 40 øre for hver krone du tjener ut over denne summen.

Stønad til barnetilsyn
Du kan få stønad til barnetilsyn dersom du må overlate barnet i for eksempel barnehage på grunn av utdanning eller arbeid utenfor hjemmet. Denne stønaden gis frem til barnet har fullført fjerde skoleår. Du må kunne dokumentere utgiftene, og vil få igjen 64 prosent av utgiftene opp til et maksimumsbeløp som Stortinget fastsetter.

For 2009 utgjør dette:

  • 3221 kroner i måneden for ett barn
  • 4203 kroner i måneden for to barn
  • 4763 kroner i måneden for tre eller flere barn

NB! Dersom du tjener mer enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp (1G=70 256 kroner), har du ikke rett til stønad til barnetilsyn. I 2009 utgjør 6G en årslønn på 421 536 kroner.

Utdanningsstønad
Du kan motta utdanningsstønad dersom du tar nødvendig utdanning eller opplæring for å kunne forsørge deg selv ved eget arbeid. Stønaden gis for opptil tre års yrkesutdanning, men kan også gis ved allmennutdanning. Ved videre utdanning etter at du har oppnådd yrkeskompetanse, kan du som regel ikke få utdanningsstønad. Stønaden skal dekke utgifter til kurs, skolemateriell, reiser og så videre. Du kan bare få utdanningsstønad i den tiden du har rett til overgangsstønad.

Flyttetilskudd
Dersom det er nødvendig å flytte for å komme i arbeid, kan du få tilskudd til flytteutgifter. Tilskuddet gis i tidsrommet du har rett til overgangsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden har falt bort.

Ekstra barnetrygd og småbarnstillegg
Som aleneforsørger har du rett til utvidet barnetrygd, det vil si for ett barn mer enn du har. Du kan også få ekstra småbarnstillegg dersom du har barn under tre år, dette utgjør 660 kroner i måneden.

Underholdsbidrag/Barnebidrag
Du har rett til underholdsbidrag fra den andre av foreldrene. Dersom bidraget er fastsatt av det offentlige, deles kostnadene mellom dere etter hvor stor inntekt hver av dere har. Bidraget skal ikke være større enn den bidragspliktiges evne til å betale, og skal ikke utgjøre mer enn 25 prosent av inntekten. Dersom bidragspliktige har samvær med barnet, gis det samværsfradrag. Dere kan også bli enige om bidragets størrelse uten å blande inn det offentlige, men trygdekontoret kan likevel overprøve avtalen.

Les også:

NB! NAVs regler endres over tid. Satsene for utbetaling reguleres også årlig. Sjekk derfor med NAV hva som gjelder for deg.

Kilde: Nav.no

Hva synes du om artikkelen?