Tidligere hadde ikke far rett på fedrekvote med mindre mor hadde jobbet  mer enn 50 prosent i opptjeningsperioden. Det har regjeringen nå gjort noe med - deltidsarbeid kan bli gull verdt for far.

Sist oppdatert: 27. mai 2009

I det reviderte nasjonalbudsjettet går regjeringen inn for å styrke fars mulighet til fedrekvote, dersom mor arbeider deltid.
Det er allerede avgjort at fedrekvoten (tidligere kjent som pappapermisjon) blir utvidet til 10 uker fra 1. juli 2009.
Nå går regjeringen inn for at far skal få en selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger der mor  har jobbet mindre enn halv stilling.  Dermed har  far rett på fedrekvote også når mor har arbeidet i mindre enn 50 prosent stilling. Forslaget gjelder for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2010.
Det er fortsatt en forutsetning at både mor og far har opparbeidet seg retten til foreldrepenger, dvs. at de har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene. Får du barn etter 1. juli gjelder følgende:
• Fedrekvoten utgjør ti uker.
• Den totale stønadsperioden utvides til 46 uker for de som velger full lønn og 56 uker for de som velger 80 prosent lønn.
• Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de bort. (Noen unntak finnes. Spør ditt lokale NAV-kontor eller se www.nav.no)
• Det er en forutsetning at både mor og far har rett til foreldrepenger
• Kravet om at mor må ha arbeidet minst 50 prosent, faller bort.
• Fedrekvoten kan tas ut når som helst i stønadsperioden med unntak av de første seks ukene etter fødselen. Disse ukene er av medisinske grunner forbeholdt moren.
• Far kan ta ut fedrekvoten sammenhengende eller benytte seg av fleksibelt uttak på flere måter. Dersom far ønsker å utsette fedrekvoten, må han sette frem krav om dette før stønadsperioden til mor er slutt.
• Far må benytte fedrekvoten innen barnet fyller tre år eller innen tre år etter en adopsjon
Den nye regelen om fars selvstendige opptjeningsrett gjelder også når mor deltar i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere eller kvalifiseringsprogram for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Regjeringen mener denne ordningen vil gjøre det enklere for kvinner som får barn å delta i slike programmer, samtidig som fedres rett til foreldrepenger styrkes.
Hva synes du om artikkelen?