GravidBarnetrygd

Barnetrygd

Av Maren Eriksen og Janet Molde Hollund 6041 Sist oppdatert 22.01.24
Dersom du har barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du rett til å motta barnetrygd. Målet med barnetrygden er å bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Barnetrygden er skattefri.

Hvem kan få barnetrygd:
– Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Dersom foreldrene har inngått avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem. Begge foreldrene må søke for at barnetrygden skal kunne deles.
– Fosterforeldre, en annen omsorgsperson eller en barneverninstitusjon kan få barnetrygd hvis barnet bor der fast (utover tre måneder).

Krav:
– Barnet må være under 18 år.
– Barnet må være bosatt i Norge.
Hvis barnet ditt oppholder seg i Norge i minst 12 måneder sammenhengende, blir barnet regnet som bosatt. Det er egne regler for EØS-borgere.

Når har du rett til å motta barnetrygd?
Barnetrygd betales fra og med kalendermåneden etter at barnet er født, og til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.

Hvor mye utgjør barnetrygden
Grunnbeløpet for barnetrygden er 1766 kroner per måned per barn under 6 år (fra 1.7.2023) og 1510 kroner per barn over 6 år (fra 1. januar 2024). Barnetrygden utbetales siste virkedag i hver måned.

Utvidet barnetrygd
Dersom du er enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn og
– er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle, og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet
– er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år må bekreftes med meklingsattest
– har vært faktisk separert i minst seks måneder uten separasjonsbevilling eller som
– har ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst seks måneder, eller som har sittet i varetekt i minst seks måneder
– har ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst seks måneder

Du kan bare få en utvidet barnetrygd, uavhengig av hvor mange barn du faktisk bor sammen med. Satsen er 2516 kroner. Når du har delt barnetrygd, får du 1258 kroner i måneden. Dette får du i tillegg til den ordinære delte barnetrygden.

NB! Rett til særfradrag for enslige forsørgere avvikles fra mars 2023, samtidig som satsen for utvidet barnetrygd øker.

Småbarnstillegg
Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Satsen er 696 kroner.

Slik går du frem for å få barnetrygd
Som hovedregel trenger du ikke å søke om barnetrygd. Dersom barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd.

Du må søke om barnetrygd dersom:

– mor ikke er registrert som bosatt i Norge
– barnet er eldre enn seks måneder gammel når retten til barnetrygd inntrer
– barnet ikke blir født i Norge
– du kan ha rett til utvidet barnetrygd
– far mottar eller har mottatt barnetrygd for andre barn
– foreldrene skriftlig har avtalt delt bosted for barnet og ønsker delt utbetaling
– barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller regler i andre trygdeavtaler
– mor ønsker at far skal få utbetalingen. I slike tilfeller må far søke.
– du er verge for barnet. I slike tilfeller er det barnet som skal stå som søker.
– du er fosterforelder for barnet.

Du vil få informasjon i søknaden om hva slags dokumentasjon og vedlegg du må legge ved søknaden.

For å søke om barnetrygd kan du gå inn her.
For å søke om utvidet barnetrygd kan du gå inn her.

Til eller fra utlandet
Du kan ha rett til å beholde barnetrygden under opphold i utlandet.

Om du har rett til å beholde barnetrygden fra NAV, avhenger av hva du skal gjøre, hvor du skal oppholde deg, hvor lenge du skal være i utlandet og den andre forelderens situasjon. Før du reiser må du undersøke hvilke regler som gjelder for deg og din situasjon.

Utenlandske statsborgere kan ha krav på barnetrygd når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, som er registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.

Hvis du er statsborger i et EU/ EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. Les mer om barnetrygd til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Meld fra om endringer
– dersom familiesituasjonen din endrer seg
– dere planlegger opphold i utlandet
– det er endring i arbeidsforhold i utlandet
– dersom du mottar utvidet barnetrygd, og ikke lenger har rett på den

Endringer i forhold til inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon eller planlagte opphold i utlandet kan ha betydning for hvor stort beløp du får fra NAV. Det er da viktig at du gir beskjed til NAV.

Kilde: NAV

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: