GravidBarnetrygd

Barnetrygd

Av Maren Eriksen og Janet Molde Hollund 2538 Sist oppdatert 03.03.23
Dersom du har barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du rett til å motta barnetrygd. Målet med barnetrygden er å bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Barnetrygden er skattefri.

Hvem kan få barnetrygd:
– Barnets mor eller far kan få barnetrygd. Dersom foreldrene har inngått avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem.
– Fosterforeldre, en annen omsorgsperson eller en barneverninstitusjon kan få barnetrygd hvis barnet bor der fast (utover tre måneder).

Krav:
– Barnet må være under 18 år.
– Barnet må være bosatt i Norge.
Hvis barnet ditt oppholder seg i Norge i minst 12 måneder sammenhengende, blir barnet regnet som bosatt. Det er egne regler for EØS-borgere.

Når har du rett til å motta barnetrygd?
Barnetrygd betales fra og med kalendermåneden etter at barnet er født, og til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.

Hvor mye utgjør barnetrygden
Grunnbeløpet for barnetrygden er 1723 kroner per måned per barn under 6 år (fra 1.3.2023) og 1083 kroner per barn over 6 år. Barnetrygden utbetales siste virkedag i hver måned.

Utvidet barnetrygd
Dersom du er enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn og
– er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle
– er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år må bekreftes med meklingsattest
– har vært faktisk separert i minst seks måneder uten separasjonsbevilling eller som
– har ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst seks måneder, eller som har sittet i varetekt i minst seks måneder
– har ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst seks måneder

Utvidet barnetrygd er for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med. Satsen er 2489 kroner.

NB! Rett til særfradrag for enslige forsørgere avvikles fra mars 2023, samtidig som satsen for utvidet barnetrygd øker.

Småbarnstillegg
Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Satsen er 678 kroner.

Slik går du frem for å få barnetrygd
Som hovedregel trenger du ikke å søke om barnetrygd. Dersom barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd omtrent 2 måneder etter fødselen.

Du må søke om barnetrygd dersom:

– mor ikke er registrert som bosatt i Norge
– barnet er eldre enn seks måneder gammel når retten til barnetrygd trer i kraft
– du har rett til utvidet barnetrygd
– far mottar eller har mottatt barnetrygd for andre barn
– barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller regler i andre trygdeavtaler
– mor ønsker at far skal få utbetalingen. I slike tilfeller må far søke.
– du er verge for barnet. I slike tilfeller er det barnet som skal stå som søker. Du må også legge ved vergefullmakt eller annen dokumentasjon som bekrefter at du er verge for barnet.
– du er fosterforelder for barnet. Legg ved dokumentasjon som bekrefter at du har omsorgen for barnet.

Søk på skjemaet Krav om ordinær barnetrygd – NAV 33-00.07.
For utvidet barnetrygd bruker du skjemaet Krav om utvidet barnetrygd – NAV 33-00.09.

Til eller fra utlandet
Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar barnetrygd fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Du må gi beskjed til NAV om hvilket land dere skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn planlagt må du også gi beskjed om dette.

Du må også melde fra til NAV hvis en av dere begynner eller slutter i arbeid i et annet land.

Utenlandske statsborgere kan ha krav på barnetrygd når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, som er registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.

Hvis du er statsborger i et EU/ EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. Les mer om barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge.

Meld fra om endringer
Dersom du mottar utvidet barnetrygd, og ikke lenger har rett på den, må du gi beskjed til NAV. Dette gjelder hvis du:
– gifter deg
– får barn med samboer
– har vært samboer med en du ikke har felles barn med i 12 måneder.

Endringer i forhold til inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon eller planlagte opphold i utlandet kan ha betydning for hvor stort beløp du får fra NAV. Det er da viktig at du gir beskjed til NAV.

Kilde: NAV

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: