BloggAdvokatbloggenSikkerhet i barnehagen

Sikkerhet i barnehagen

Illustrasjonsfoto: iStock
Av advokat Cathrine Semb Skaarbrevik, Advokatfirmaet Bjønnes og Steen AS 3438 Sist oppdatert 08.05.20
Hva kan man kreve av barnehagen når det gjelder sikkerhet? Og hva gjør du dersom du er usikker på om sikkerheten i barnehagen er forsvarlig?

Grensen for hva som anses som forsvarlig og sikkert, varierer etter hvem du spør. Noen foreldre synes det er greit at barna får utfolde seg nesten grenseløst, mens andre foreldre vil gardere barna mot flest mulig uhell.

Her snakker vi om hva som er forsvarlig sikkerhet i barnehagen. Alle barn vil slå seg, og dette er en naturlig og viktig del av utviklingen. Dersom man skulle ha hindret alle mulige uhell helt, ville man også hindret barnets utvikling. Når vi snakker om forsvarlig sikkerhet, er det først og fremst i relasjon til mer alvorlige skader.

Barnehagen har ansvaret for å ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten, mens den enkelte ansatte må handle aktsomt.

Barnehagens ansvar

Barnehageloven med tilhørende forskrifter stiller krav til barnehagen. Det følger av forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skole at barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Dette innebærer for eksempel at de skal ha tilstrekkelig tilsyn med barna, sikre ute- og inneområder, gode rutiner på tur, ect.

Videre skal barnehagen ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, også barna. Barna skal for eksempel være kjent med hva som skjer dersom det oppstår brann.

Barnehagens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem som dokumenterer at regelverket etterleves på en systematisk måte, herunder skal man foreta risikovurderinger av hva som kan gå galt. Hva som anses som god praksis er nærmere beskrevet i den nasjonale veilederen til forskriften.

Det finnes flere eksempler på barnehager som har brutt krav om sikkerhet. Ett av de nyeste eksemplene, er en barnehage som ble ilagt en foretaksstraff på 750.000 kroner som følge av at en ettåring ble kvalt til døde. Barnet ble funnet hengende fast i en stropp da han falt ut av barnevognen. Barnehagen manglet rutiner for tilsyn når barnet sov, og de hadde heller ikke gjort nok for at hver enkelt ansatt kjente til bruken av de ulike barnevognene.

Ansettes krav til aktsomhet

Aktsomhetsnormen innebærer at man skal opptre slik som en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. For barnehageansatte vil normen ta utgangspunkt i hva gjelder innen bransjen, og hva man kan forvente av en person med tilsvarende kompetanse.

Det finnes bare noen få saker der barnehageansatte er blitt dømt for uaktsomhet.  Et eksempel på dette er en barnehageansatt som helte etsende veske (avløpsrens) over i en drikkeflaske som hun satte fra seg på en benk. En to år gammel jente fikk tak i drikkeflasken og drakk den etsende vesken. Jenta fikk livsvarige skader på spiserøret, og må legges i narkose hver tredje uke resten av livet da arrene tetter igjen spiserøret. Den ansatte ble straffedømt for uaktsom håndtering av skadelige kjemikaler, og måtte betale erstatning til jenta. Barnehagen hadde heller ikke hatt gode nok rutiner for håndtering av kjemikaler, noe som ble ansett som en formildende omstendighet, men ikke fritakende for den ansatte.

Hvordan få en god barnehagestart? Lytt til podcast her:


Bekymret for sikkerhet i barnehagen?

Dersom du er bekymret for sikkerheten i barnehagen, kan du ta det opp med nærmeste pedagogisk leder i barnehagen. Du kan også ta kontakt med barnehagens leder som har det overordna ansvaret for sikkerhet i barnehagen. Spørsmål kan også drøftes i foreldreråd som FAU og SU, som igjen kan ta opp bekymringer med barnehagen.

Det er kommunen som har tilsynsansvaret for både kommunale og private barnehager, så en henvendelse eller klage kan også sendes til kommunen hvis du fortsatt er bekymret etter å ha forhørt deg med barnehagen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.


Konsekvenser av brudd

Kommunen fører tilsyn med at barnehageloven følges, og kan gi pålegg om retting av forhold som er uforsvarlige. Kommunen kan også vedta å stenge barnehager som ikke etterkommer påleggene om retting innen den fastsatte fristen.

Barnehagen kan bli ilagt foretaksstraff (bot) hvis barn blir skadet som følge av brudd på barnehageloven med tilhørende forskrifter, og den enkelte ansatte kan bli straffedømt hvis barn blir skadet som følge av at de har vært uaktsomme. Begge deler har vi sett eksempler på ovenfor.

I tillegg kan både barnehagen og de ansatte bli erstatningsansvarlige for skader som barn pådrar seg i barnehagen som følge av brudd på loven, eller ansvarsbetingende uaktsomhet.

Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness og Steen

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: