Mellom 1. februar og 1. mars går fristen ut for å søke om barnehageplass i de fleste kommuner. Søknadene registreres fortløpende, så vær tidlig ute! Søker du etter fristen, havner ditt barn bakerst i ventelista.

Sist oppdatert: 21. januar 2009

Før svangerskapspermisjonen er over, og når barnet begynner å nærme seg ettårsalderen, vil de fleste yrkesaktive foreldre begynne å tenke på muligheten for en barnehageplass dersom de ikke har anledning til å forlenge permisjonen med nok et år. Da er det flere ting det er greit å være oppmerksom på.
Lovfestet rett
Stortinget vedtok i 2008 å lovfeste retten til barnehageplass. Denne lovendringen gjelder først fra starten på barnehageåret høsten 2009. Lovendringen avgrenser retten til barnehageplass til å gjelde barn som har fylt ett år innen oppstarten av barnehageåret om høsten. Regjeringens mål for 2009 er at alle barn skal få oppfylt sin lovfestede rett til barnehageplass.
Full barnehagedekning
Det overordnede målet til regjeringen er full barnehagedekning. Regjeringen definisjon av full barnehagedekning er at alle som har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket om våren går ut, skal få tilbud om en plass innen utgangen av året. En slik definisjon inkluderer også barn som er under ett år når barnehageåret starter. En undersøkelse foretatt av Econ Pöyry AS på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, viser at 2415 barn fordelt på 38 kommuner fortsatt står på venteliste på barnehageplass ved utgangen av 2008. Det er derfor lite sannsynlig at det vil bli full barnehagedekning i absolutt alle kommuner i løpet av 2009. Plassmangelen er størst i Oslo, Bergen, Bærum, Halden og Os. I følge undersøkelsen blir det ikke full barnehagedekning før 2100, men de aller fleste kommunene regner med å nå målet i løpet av 2009.
Hvilken barnehage?
Barnet det søkes for har rett til plass i en barnehage i den kommunen det er bosatt i. Det skal legges stor vekt på søkernes ønsker og behov ved opptaket.
Det skilles mellom tre ulike barnehagetyper. Kommunale barnehager eies og drives av den enkelte kommune. Private barnehager kan ha ulike eiere – privatpersoner, et selskap en forening eller en stiftelse. Familiebarnehager er som oftest private. De har færre barn og drives ofte som enkeltpersonsforetak. Andelsbarnehager er private og eies av andelshaverne. En må da kjøpe en andel i barnehagen for å få plass. (Beløpet tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen.)
Søknadsprosessen
De fleste av landets kommuner har nå innført samordnet opptak. Det vil si at søknaden du sender, sendes til det samme opptakskontoret uansett hvilken barnehagetype du ønsker. Du kan søke på papir eller med nettsøknad.Husk at søknaden ikke skal sendes direkte til barnehagen du ønsker ditt barn til.
Kommunen er pliktet til å ha minimum ett opptak i året. Søknadsfristen for hovedopptaket er mellom 1. februar og 1. mars. Det er kommunen selv som bestemmer datoen for søknadsfrist, pass derfor på å søke i tide! Søk gjerne med en gang du vet barnets personnummer. Søknader til hovedopptaket som kommer inn etter fristen, havner bakerst i ventelista.
Du kan også søke om plass hele året og slik være med på opptak til ledige plasser.
Hva koster det?
Prisen for en barnehageplass varierer fra barnehage til barnehage. I 2008 var maksimalprisen 2.330 per måned. I følge statsbudsjettet for 2009 vil makismalprisen forbli uforandret i år. Dersom du har flere barn i barnehagen, gis det søskenmoderasjon. Dersom du er aleneforelder eller har lav inntekt, kan du også søke om prisreduksjon.
Lykke til med søkingen!
Hva synes du om artikkelen?