Du som har et barn mellom ett og tre år som ikke går fulltid i barnehage med statsstøtte kan motta kontantstøtte.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Formålet
Formålet med kontantstøtte er å sikre familien en reell valgfrihet til å velge omsorgsform for barna.

Krav

  • Barnet er mellom ett og tre år gammelt
  • Barnet går ikke fulltid i barnehage
  • Dere er bosatt i Norge eller EØS

Deltidsplass gir rett til redusert støtte.

Beløp
Kontantstøttens størrelsese avhenger av hvor mye tid barnet er i barnehage. I 2009 gjelder følgende satser:

 

Avtalt oppholdstid i barnehagen
(timer per uke)

Beløp
(kroner per måned)

0

3 303

1-8

2 642

9-16

1 982

17-24

1 321

25-32

661

33 og mer

0

* Tall pr. mai 2009

Utbetaling
Betaling av kontantstøtte skjer fra og med måneden etter at barnet har fylt ett år, eller fra måneden etter at det har sluttet i barnehagen. Utbetalingen skjer som regel til den barnet bor sammen med, men kan overføres til den andre, eller deles mellom foreldrene dersom barnets foreldre ikke bor sammen. Ved adopsjon har man ikke rett til kontantstøtte før retten til adopsjonspenger utløper (ved 39. uker fra foreldrene overtok omsorgen for barnet).

Du må selv kontakte NAV der du bor for å motta kontantstøtte.

Kontantstøtte har ingen innvirkning på bruk av tidskonto.

Utbetaling i EØS-land
Du kan også motta kontantstøtten selv om barnet er bosatt i et annet EØS-land dersom forsørgeren:

  • arbeider i Norge
  • arbeider på norsk skip
  • er omfattet av norsk lovgivning mens han eller hun arbeider i det andre EØS-landet
  • mottar pensjon fra Norge på grunnlag av tidligere yrkesaktivitet

For ytterligere informasjon, ta kontakt med trygdekontoret.

For å finne ut hvilke land regelen omfatter, se reglene for utbetaling av barnetrygd.

Les også:

NB! NAVs regler kan endres over tid. Satsene for utbetaling reguleres også årlig. Sjekk derfor med NAV hva som gjelder for deg.

Kilde: Nav.no

Hva synes du om artikkelen?