Søknadsprosessen for adopsjon kan virke komplisert og lang for mange. Her finner du en oversikt over prosessen – steg for steg.

Sist oppdatert: 7. juni 2018

Hvis du ønsker å adoptere et barn fra utlandet må du begynne med å kontakte en godkjent adopsjonsorganisasjon. I Norge er disse Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens barn. Å få en formidlingsbekreftelse fra en av disse er det første steget i adopsjonsprosessen.

Formidlingsbekreftelse
Formidlingsbekreftelsen er en anbefaling for valg av land og aldersramme for barnet. Når denne er på plass kan dere begynne å søke om å bli godkjent som adopsjonssøkere hos norske myndigheter (forhåndssamtykke).

Dere leverer egenerklæring, søknadsskjema og betaler kontingent og registreringsgebyr til den adopsjonsforeningen dere ønsker å bruke. Dere må melde dere inn i den aktuelle adopsjonsforeningen for at denne senere skal kunne bekrefte at de kan påta seg formidling av barn. Dette må være i orden før forhåndssamtykke kan utstedes.

Søk om forhåndssamtykke
Søknaden om forhåndssamtykke skal sendes til den av Barne-, ungdom- og familieetatens (Bufetat) fem regioner som dere bor i. Forhåndssamtykke betyr at dere godkjennes for Internasjonal adopsjon av norske myndigheter.

Søknaden om forhåndssamtykke skal inneholde:

– Søknadsskjema
– Formidlingsbekreftelse fra adopsjonsorganisasjonen
– Fødselsattest
– Egenerklæring om helse
– Legeerklæring
– Politiattest
– Likningsattest
– Vigselsattest eller adressehistorikk fra Folkeregisteret som dokumenterer samboerskap
– Dokumentasjon av statsborgerskap

For å få godkjenning fra norske myndigheter må dere delta på et adopsjonsforberedende kurs. Hensikten med kurset er å forberede dere på den videre prosessen, og på å motta et adoptivbarn. Dere kan melde dere på kurset gjennom Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) sine nettsider.

Det er viktig å være obs på at dokumentasjonen som skal vedlegges i søknaden ofte ikke kan være eldre enn seks måneder.

Sosialrapport
Når Bufetat har mottatt søknad om forhåndssamtykke, utarbeider fosterhjemstjenesten en sosialrapport med en vurdering av dere. På bakgrunn av hjemmebesøk og samtaler skriver de en sosialrapport. Dette er det viktigste dokumentet i adopsjonsprosessen, og danner grunnlaget for om dere får forhåndssamtykket. Denne prosessen vil normalt tå tre til fire måneder. Når søknaden er ferdig behandlet og vedtak fattet, får dere tilsendt et brev om avgjørelsen med kopi til adopsjonsorganisasjonen.

Gyldig i to år
Forhåndssamtykket er vanligvis gyldig i to år, med mulighet for ett års forlengelse dersom adopsjonsprosessen er særlig tidkrevende. De fleste blir tildelt adoptivbarn innen disse to årene. På forhåndssamtykket skal det alltid stå hvilket land barnet skal komme fra. Ønsker dere å endre dette, må dere søke om nytt forhåndssamtykke. Skulle adopsjonsprosessen ta lengre tid enn tre år, må dere søke om nytt forhåndssamtykke.

Eventuell klage
Ved avslag på søknaden om forhåndssamtykke, kan dere klage. Avgjørelsen påklages da til Bufetat, og må sendes gjennom ett av deres fem regionskontor. Klagefristen er tre uker fra eventuelt avslag er mottatt.

Adopsjonsforeningen
Så snart dere er godkjent for adopsjon, får dere tilsendt informasjon fra deres adopsjonsorganisasjon om den videre saksgangen i henhold til barnets opprinnelsesland, og hvilke dokumenter og bekreftelser som trengs i denne prosessen.

Når dere har sendt alle nødvendige dokumenter til adopsjonsorganisasjonen, sørger de for oversettelse og nødvendig legalisering (stempel). Disse videresendes da til adopsjonsorganisasjonens medarbeidere i det aktuelle landet, og dere registreres også her. Saksgangen i det aktuelle landet, kan variere noe.

Veien videre
Nå begynner ventetiden, før siste etappe av adopsjonsprosessen kan fullføres – nemlig tildeling av barn og hentereisen.

For noen er prosessen rask, og de kan hente hjem et barn innen ett år. For andre kan ventetiden ta flere år. Det kommer an på hvilket land man velger å adoptere fra. Selv om det kan føles som tiden går svært langsom, kan også ventetiden være en fin periode. Dere kan lese dere opp på adoptivbarnets opprinnelsesland, og lære om dets kulturelle og religiøse bakgrunn.

Kilder: Bufdir, Adopsjonsforum, Verdens barns, InorAdopt, Nav.no, Regjeringen.no, Ønskebarn.no og SSB. 

Følg linkene under for mer informasjon om prosessen etter dere har blitt tildelt ett barn:

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL