GravidSvangerskapskontrollerTidlig ultralyd for alle gravide først i 2022

Tidlig ultralyd for alle gravide først i 2022

Mange gravide vil nok bli skuffet over at tilbudet om tidlig ultralyd og NIPT tar vente på seg. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 2355 Sist oppdatert 19.11.20
Mange gledet seg over at Stortinget i 2020 bestemte at alle gravide skulle få tilbud om tidlig ultralydundersøkelse, og å tilby NIPT til gravide som er 35 år eller eldre når barnet blir født. Men nå ser det ut til at det kan ta lengre tid å få dette på plass enn mange gravide hadde håpet på.

Sommeren 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som skulle sikre alle gravide tilbud om tidlig ultralyd, samt NIPT til alle som fyller 35 år innen termin eller som av andre grunner tilbys fosterdiagnostikk. Samtidig ga Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet i oppgave å kartlegge hva som måtte på plass for at tilbudet skulle bli tilgjengelig. I november 2020 kom svaret fra Helsedirektoratet.

Dette er NIPT

Forkortelsen NIPT står for non invasiv prenatal test. Ved NIPT tas en blodprøve fra den gravide, og man gjør en analyse av fosterets arvestoff i mors blod for å undersøke om fosteret kan ha ett ekstra kromosom – såkalt trisomi. Den mest kjente formen for trisomi er trisomi 21, som også kalles Down syndrom. Trisomi 13 og 18 er alvorlige, dødelige tilstander. NIPT gjøres i første trimester.

Fortsatt mye som må på plass

Sommeren 2020 ble det hintet til at tilbudet skulle gjelde fra nyttår 2021, men ifølge Helsedirektoratet er ikke det aktuelt. Helsedirektoratet mener at 2021 må brukes til å bygge ut tilbudet og videreutdanne personale. Først i 2022 skal tilbudet være på plass for alle.

– Utredningen viser at det er realistisk å innføre dette tilbudet i den offentlige svangerskapsomsorgen. Det forutsetter en omfattende kompetanseheving i helsetjenesten og økte ressurser både i form av personell og utstyr, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør for avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Ifølge utredningen kan det ta minst ett år før tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester er tilgjengelig for alle gravide.

– Vi er opptatt av at tilbudet skal gi en reell kvalitetsforbedring i svangerskapsomsorgen. Det tar tid å bygge opp et slikt tilbud, sier Janbu.

Ultralyden blir i tidsrommet 11+0 til 13+6

Mange som i dag velger å kjøpe tjenesten med tidlig ultralyd gjør dette tidlig i første trimester, ofte for å få bekreftet at det er liv i magen. Men en ultralyd rundt uke 12 kan gi svar på mye mer enn det.

Arbeidsgruppen i Helsedirektoratet skriver: Ultralydundersøkelsen anbefales utført i uke 11+0 til 13+6. Innholdet i undersøkelsen bør beskrives i faglige retningslinjer, som tar utgangspunkt i gjeldende internasjonale anbefalinger og oppdateres i samsvar med fagutviklingen mv. Det må stilles kompetansekrav til helsepersonell som skal utføre ultralydundersøkelsen.

Noe av årsaken til at tidlig ultralyd innføres for alle, er at mange allerede kjøper tidlig ultralyd, uten at det egentlig finnes krav til hva en slik undersøkelse skal inneholde. Dermed vil tilbudet og kvaliteten variere alt etter hvem som gjør undersøkelsen og når i graviditeten den foretas.


Hva kan man få vite på tidlig ultralyd?

I løpet av første trimester dannes alle barnets organer, og flere eventuelle misdannelser vil være synlige allerede rundt uke 12. Sammen med en eventuell NIPT vil man kunne vite mye om barnets helse på et tidligere tidspunkt i graviditeten enn slik systemet er nå.

Det har vært en debatt rundt hvorvidt tidlig ultralyd og NIPT vil føre til flere selvbestemte aborter. Men formålet med undersøkelsene er å avdekke mulige misdannelser og sykdommer som enten kan behandles, eller som ikke er forenlige med liv. Noen gravide vil dermed kunne avbryte svangerskapet fordi barnet ikke er levedyktig på et tidligere tidspunkt i graviditeten enn slik der er nå, hvor de ville fått beskjeden rundt uke 18.

Ved funn på tidlig ultralyd og/eller NIPT skal den gravide tilbys videre oppfølging.


Må kunne analysere NIPT-prøver i Norge

Noen gravide får i dag tilbud om NIPT i Norge, men prøvene sendes til Sverige for analyse. Målet er at man i løpet av 2021 skal bygge ut analysekapasitet og -kompetanse i Norge, slik at prøvene ikke lenger trenger å sendes ut av landet.

– Helsetjenesten må ha tid til å bygge opp nødvendig kompetanse og infrastruktur for kunne iverksette dette. Gravide skal være trygge på at de blir godt ivaretatt og fulgt opp av kvalifisert helsepersonell, sier Janbu.

Alle gravide som er 35 år og eldre ved termin skal etter hvert få tilbud om NIPT gjennom den offentlige helsetjenesten. I tillegg skal andre som kvalifiserer for fosterdiagnostikk få tilbud om prøven.Hvem får tilbudet først?

Helsedirektoratet ønsker en gradvis innfasing av tilbudet i løpet av 2021. Men vil det være tilfeldig hvem som får tilbudet i 2021, og hvem som må ventet til 2022? Nei, det kan se ut til at det er de eldste gravide som prioriteres, og de som allerede har rett på fosterdiagnostikk.

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider: Helsedirektoratet har sammen med fagmiljøene som har deltatt i utredningsarbeidet kommet fram til at en trinnvis innfasing av tilbudet er mest hensiktsmessig. Fagmiljøene som har deltatt i utredningsarbeidet mener at det er realistisk å få på plass et tilbud til gravide som er 35 eller eldre ved termin eller har indikasjon for fosterdiagnostikk, i løpet av 2021. Denne gruppen gravide har rett til ultralydundersøkelse og NIPT i den offentlige helsetjenesten. Det kan også være mulig å få på plass tilbud til alle gravide i begynnelsen av 2022.

Helsedirektoratet skriver også at de ønsker at gravide og primærhelsetjenesten (leger og jordmødre i denne sammenheng) bør ha tilgang til informasjon om status for implementeringsprosessen, slik at gravides forventinger er realistiske og informasjonen de får fra helsetjenesten er korrekt.

Kilder: Helsedirektoratets artikkel og rapport

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: