Økonomi, rettigheter og stønaderTrenger du barneforsikring?

Trenger du barneforsikring?

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Karlin Moen, Norsk Familieøkonomi 11176 Sist oppdatert 15.02.19
Det har i lang tid rådd mye forvirring omkring barneforsikring, om dette er et forsikringsprodukt norske foreldre virkelig trenger og hvorfor. Vi i Norsk Familieøkonomi sammenligner årlig barneforsikringer, og har i årets test gjort en grundig vurdering av de ulike utbetalingene en forsikring kan gi deg.

 

Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Familieøkonomi

Uten en barneforsikring er foreldre i de fleste tilfeller godt sikret gjennom gode offentlige ordninger, men det kan likevel gi store økonomiske konsekvenser for barnefamilier dersom barnet blir alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke. Barneforsikringen er der for å gi foreldre ekstra trygghet, og barnet en mer forutsigbar økonomisk fremtid.

Når vi vurderer barneforsikringer ser vi på barneforsikringsproduktet som en helhet, og det er derfor viktig å påpeke at ulike foreldre og familier har ulike behov og kan sådan ønske å prioritere annerledes enn vi har gjort i vår test. De ulike selskapene har i tillegg til standarddekninger en rekke tilleggsdekninger og andre tjenester inkludert, som dere bør undersøke om er viktige for dere.

 

Hva får foreldrene?
Over halvparten av alle barn i Norge har barneforsikring, men mange foreldre lurer fremdeles på hva som er inkludert og hvordan erstatningene kommer til utbetaling. Først og fremst er det forskjell på hvilke erstatninger som kommer til utbetaling til foreldre og barnet. I de fleste barneforsikringsproduktene er det inkludert gode erstatninger som kommer foreldre til gode, og som kan bidra til å dekke økte kostnader dersom barn blir rammet av sykdom eller ulykke.

Blir barnet ditt diagnostisert med en av de «utvalgte sykdommene» de ulike forsikringsselskapene ikke reserverer seg mot, vil en engangsutbetaling til foreldre utløses. Denne kan bidra til å betale for økte transportkostnader til og fra sykehus, alternativ eller dyr behandling som ikke dekkes av det offentlige eller forvaltes som en alternativ inntektskilde dersom foreldre er nødt til å ta fri fra jobb for å følge opp barnet.

Blir barnet innlagt på sykehus grunnet sykdom eller ulykke utbetaler også samtlige forsikringsselskaper dagpenger til foreldre. Disse kan også lette den økonomiske byrden ved tap av inntekt som følge av oppfølging på sykehus. If og Tryg gir også dagpenger dersom barnet har langvarig tilsynsbehov og må være borte fra barnehage/skole over lenger tid på grunn av sykdom.

Har du et kronisk sykt barn eller et barn med langvarig pleiebehov kan du få innvilget hjelpestønad eller forhøyet hjelpestønad fra Nav. Hvorvidt du har rett på hjelpestønad fra Nav vurderes ut ifra behovet for «langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning». Pleien må utføres av privatpersoner, og gis dersom hjelpebehovet varer i minst 2-3 år. Et vedtak om hjelpestønad fra Nav kan også gi foreldrene tillegg fra barneforsikringen. Vår test viser at Gjensidige, SpareBank 1, DNB og Tryg alle utbetaler utvidet hjelpestønad i slike tilfeller. Hjelpestønaden fra forsikringsselskapene graderes i likhet som Navs i 4 satser, og tilsvarer en prosentandel av forsikringssummen. Prosentandelen for de ulike satsene varierer noe fra selskap til selskap.

Hva får barnet?
Ingenting kan forsikre et barn mot å bli utsatt for en ulykke eller bli rammet av sykdom, men en barneforsikring skal bidra til at et barn som blir ufør i ung alder ikke får store økonomiske begrensninger i sitt voksne liv. Vi vektlegger derfor stønadene som er rettet mot trygghet for barnets økonomiske fremtid tyngst i vår test.

Medisinsk invaliditet er en av erstatningene som utbetales til barnet, men dersom barnet er under 18 år og summen overskrider 2 G plikter Fylkesmannen å forvalte midlene frem til barnet blir myndig. Erstatningen for medisinsk invaliditet kan gi barnet rett på en stor utbetaling da samtlige selskaper har over 2 millioner i forsikringssum, men denne graderes i henhold til barnets invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden fastsettes av lege eller spesialist i henhold til Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell, og er uavhengig av uføregrad. Det betyr at invaliditet ikke er knyttet opp mot hvorvidt barnet evner å være i jobb, men i hvor stor grad en sykdom eller skade har medfulgt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne.

Uførepensjon og uførekapital er også viktige for at barnet skal kunne være økonomisk selvstendig frem i tid. Begrenset evne til å jobbe gir store økonomiske konsekvenser, og vi anser derfor uførestønadene som svært viktige slik at barnet på lik linje med friske barn kan ha et tilnærmet normalt inntektsnivå, og mulighet til å kjøpe bolig eller oppfylle andre drømmer.

Uførepensjon er inkludert i alle barneforsikringene, og gis som et tilskudd til uføretrygd fra Nav. Uføretrygd for unge uføre tilsvarer omtrent det samme som en minstepensjonist i dag. Uførepensjonen fra barneforsikringen kommer først til utbetaling når barnets uføregrad fastsettes til over 50 prosent. If utbetaler uførepensjon fra 40 prosent uføregrad. Den beste uførepensjonen gir barnet et ekstra tilskudd på 1 G per år som utbetales i tillegg til uføretrygden.

Uførekapital er en av de største erstatningene i en barneforsikring, og utbetales som en engangssum dersom barnet blir over 40 eller 50 prosent langvarig ufør. Det kan ta lang tid før denne kommer til utbetaling fordi barnet må ha vært arbeidsufør i 2 år sammenhengende og uføregraden må anses som langvarig. Kun If utbetaler ved 40 prosent varig uføregrad, mens de andre selskapene opererer med 50 prosent uføregrad som minstekrav.

Det er viktig at foreldre vurderer egen livssituasjon og økonomi når barneforsikring vurderes. Ikke alle føler behovet, men foreldre som velger barneforsikring er i hvert fall sikret trygghet når det uforutsette rammer. Ønsker du å vite mer om de ulike utbetalingene kan du lese hele testen og helhetsvurderingene av alle selskapene i vårt nettmagasin.

Terningkast

If Skadeforsikring: Super Barneforsikring – 6

Danica/Codan: Barn Total – 6

Frende: Barne- og undomsforsikring – 5

Tryg: Barn Ekstra med Uførepensjon – 5

Storebrand: Barneforsikring Pluss – 5

SpareBank 1: Barneforsikring – svært god – 5

DNB: Barne- og ungdomsforsikring Trygg Oppvekst – Super – 4

Gjensidige: Barneforsikring og Valgfri Uførepensjon 0,4 G – 4

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: