I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven som førte til en styrking av skoleelevers vern mot mobbing. Blant annet har skolen en egen plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Dette gjelder uansett årsak.

Sist oppdatert: 10. februar 2020

Innlegget er skrevet av advokat Monica Bjøndal Andrésen.

Mange barn opplever dessverre en vanskelig skolehverdag. Noen strever med det faglige, og noen har en tøff hverdag på grunn av mobbing. Mobbing er ikke et nytt fenomen, og de fleste skoler har stort fokus på nulltoleranse. Allikevel viser det seg at mange barn blir utsatt for mobbing daglig. Dette kan få store konsekvenser for den det gjelder. Regjeringen har gått inn for en styrking av vern mot mobbing. En rekke tiltak er satt i gang, blant annet innføring av en lovpålagt aktivitetsplikt for skolene.

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen inneholder flere bestemmelser som har betydning for arbeidet med elevenes skolemiljø, krenkelser, mobbing, trakassering mm. Konvensjonen har egne artikler som omhandler retten til utdanning, rett til ikke-diskriminering, rett til å bli hørt, rett til privatliv og en plikt til å forebygge fysisk og psykisk vold. Krenkelser, mobbing og/eller trakassering vil således være brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg til barnekonvensjonen har vi egne bestemmelser i norsk rett som regulerer rettigheter og plikter i forhold til barns psykososiale miljø på skolen.

Les også:
Noen ganger opplever barn at mobbing starter allerede i barnehagen. Her er to barns historier:

Mathias (2) ble mobbet i barnehagen

Emma (4) gråter seg i søvn og vil ikke i barnehagen

 

Opplæringsloven


Individuell rettighet

Opplæringsloven § 9A-1 slår fast at «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialtmiljø som fremjar helse, trivsel og læring.”

Dersom en elev har behov for tiltak for at denne retten skal oppfylles er skolens økonomi ikke relevant. Elevens rettigheter går foran skolens økonomi.

Hva med barnehagene?

Når det gjelder arbeid mot mobbing så gjelder selve opplæringsloven kun for skolene. Men barnehagen er også en del av tiltakspakken til regjeringen, og det er vedtatt at 80 millioner kroner skal gis som søkbare kompetansemidler for barnehagene. Her er det fokus på opplæring og styrking av kompetanse som er prioritert og det er ønskelig at rammeplanen for barnehagen skal sette tydelige krav til antimobbearbeidet.

Skolens handlingsplikt og vedtaksplikt

Det fremgår av opplæringsloven § 9A-2 at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har en egen plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Dette gjelder uansett årsak. Det er elevens egen opplevelse av at han eller hun ikke har et trygt og godt skolemiljø som utløser tiltaksplikten. Skolen skal derfor ikke bagatellisere elevenes opplevelse av skolemiljøet. Skolen skal aldri avvise eller underkjenne en elevs opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen.

Etter opplæringsloven kapittel 9A-3 så har skolen en handlingsplikt dersom en/flere elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger. Dette innebærer at skolen skal sørge for undersøkelse, og om nødvendig varsling og inngripen. Videre kan foreldre eller eleven selv be om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet. Skolen har da en vedtaksplikt.

Dersom ikke skolen overholder disse bestemmelsene kan man klage til Fylkesmannen. Klageordningen er forbedret og er nå enklere, raskere og bedre enn tidligere ordning. Når skolen ikke har overholdt aktivitetsplikten kan Fylkesmannen ilegge kommunen dagbøter for å presse fram endringer.

Sånn som opplæringsloven tidligere var utformet hadde skolen kun en formalistisk vedtaksplikt. Med innføring av en aktivitetsplikt for skolene må de handle raskt og effektivt. Dette skal bidra til å sikre et trygt skolemiljø.

Les også:
De vanskelige samtalene

Når barnet blir mobbet

Hva gjør du når barnet ditt blir mobbet?

Barneombudet

Regjeringen har i tillegg til innføringen av et nytt kapittel i opplæringsloven også styrket Barneombudet. Bakgrunnen er at ombudet skal kunne hjelpe enda flere barn og unge i konkrete mobbesaker. Ombudet er ikke en del av forvaltningskjeden, men skal fungere som en vakt overfor myndighetene.

Mer informasjon – nullmobing.no

Det er også opprettet en nettside, nullmobbing.no. Her kan mobbeofre og deres familier finne nødvendig informasjon om rettigheter og praktiske råd for å fremme konkrete mobbesaker.

Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS

 

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?