Om mor drikker alkohol i svangerskapet, kan det føre til skader på barnet. Fostre reagerer ulikt, og dermed kan samme mengde alkohol gi ulikt utslag hos det enkelte barnet. Mors helse, genetikk og når i svangerskapet mor drikker alkohol er noen av elementene som virker inn. Derfor anbefales gravide totalavhold – for sikkerhets skyld.

Sist oppdatert: 13. september 2019

Hva kalles alkoholskader på barn?

Det er flere betegnelser på alkoholrelaterte skader på barn. FASD står for Fetal Alcohol Spectrum Disorder og er en internasjonal samlebetegnelse for hele spekteret av alkoholskader som har oppstått i svangerskap. Betegnelsen regnes ikke som en diagnose.

FAS står for Føtalt alkoholsyndrom og er en diagnose. Kriteriene for å sette diagnosen er at barnet er veksthemmet, har skader på sentralnervesystemet (hjerneskade) og har karakteristiske ansiktstrekk som smal overleppe, glatt leppefure og korte øyespalter. Man ønsker naturlig nok også å vite om mors alkoholbruk i svangerskapet, men det i seg selv er ikke et kriterium for å stille diagnosen.

Begreper som delFAS og partiell FAS brukes dersom barnet ikke har alle diagnosekriteriene.

I tillegg brukes betegnelsene FAE (føtale alkoholeffekter), ARND (Alcohol Related Neurodevelopment Disorder) og ARBD (Alcohol Related Birth Defects).

Føtalt alkoholsyndrom ble først beskrevet i 1973. Med tiden har man altså laget et spekter av utfall av alkoholbruk i graviditeten, og mange vil derfor bruke FASD for alle strukturelle, motoriske, atferdsmessige og kognitive (kognitive handler om tankemessige ting, erkjennelse og oppfatning) utfall som skyldes alkoholbruk i graviditeten. Føtalt alkoholsyndrom er dermed bare ett mulig utfall.

Når får fosteret alkoholskader?

Selv om man vet at alkohol kan føre til skader på barnet, er det usikkert hvor store mengder som skal til. Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet spriker ulike studier i sine konklusjoner. Noen mener at små og moderate alkoholinntak går bra, andre mener det allerede ved små inntak kan føre til skader på barna. Enkelte studier hevder også at «binge-drikking» (inntak av minst 5 alkoholenheter på én dag) er særlig skadelig, men heller ikke her er forskningen entydig. Rapporten konkluderer imidlertid med at det er rimelig sikkert at store inntak av alkohol i svangerskapet fører til skader på fosteret. Men at det er usikkert om slike skader oppstår med liten eller moderat alkoholbruk i graviditeten.

Studier har også vist at skadene ofte er størst om mor har drukket alkohol gjennom alle tre trimestre i graviditeten. Det er imidlertid usikkert om det er større eller mindre risiko ved alkoholbruk tidlig eller sent i svangerskapet.

Noen ganger er det også vanskelig å vite hva som har ført til skader på barnet fordi moren har brukt flere rusmidler i svangerskapet.

Hvordan oppstår alkoholskader hos barn?

Barnet kan bli både direkte påvirket ved at alkoholen passerer morkaken og kommer over i barnets blod, og indirekte ved at blodsirkulasjonen i morkaken blir dårligere ved alkoholbruk.

Hvor mange barn har alkoholskader?

På 1980-tallet ble det anslått at rundt 0,1 prosent har FAS. Tar man med hele spekteret av FASD er anslaget 1 prosent.

Studier gjort i etterkant varierer en del. Ser man bare på føtalt alkoholsyndrom er det snakk om tall fra 0,2 prosent (USA) og opp mot 5 prosent (Sør-Afrika). Ser man på hele FASD er forekomsten høyere, fra rundt 2 prosent (USA og Italia) og opp mot 9 prosent (Sør-Afrika). Dette er bare noen av stedene funnene er undersøkt.

Hvordan merkes alkoholskadene på barnet?

Bortsett fra ansiktsmisdannelse kan alkoholpåvirkning føre til:

  • hjerneskade (mental retardasjon, inntil 35 prosent)
  • lærevansker
  • reguleringsvansker når det kommer til søvn, mat og følelser
  • oppmerksomhetsproblemer og impulsivitet
  • konsentrasjonsproblemer
  • sosiale vansker

Barn med FASD kan ha nedsatte motoriske evner (dårligere balanse, koordinasjon og ball-ferdigheter), språkvansker, problemer knyttet til planlegging, organisering og oversikt, dårligere hukommelse og forsinkelser i komplekse kognitive ferdigheter og barna er gjerne ukritiske, lett påvirkelige og naive. Barna kan også ha redusert høyde, vekt og hodeomkrets (opp til 9 år), ADHD, autisme og hypersensitivitet.

Dersom barnet ikke får hjelp med sine primærvansker kan det øke risikoen for sekundære vansker som atferdsvansker og psykiske problemer.

Hvordan utredes barn for alkoholskader?

Det finnes ulike regionale kompetansetjenester som utreder barn med medfødte russkader. Barn kan utredes i ulike aldre, men det er viktig med tidlig diagnose slik at barnet kan få den oppfølgingen det trenger. Noen ganger forveksles FASD med andre diagnoser som ADHD.

Barnet blir gjerne undersøkt av lege, går gjennom tester med nervropsykolog, foreldrene er i samtale med helseperonell og det blir tatt EEG (registrering av hjernens elektriske aktivitet) og MR av barnet. Etter en drøfting i teamet blir det konkludert om barnet er innenfor FASD, og hva som blir veien videre.

De fleste barn med alkoholskader trenger mer oppfølging enn andre barn – både hjemme og i barnehage/skole. Det kan også bli behov for tilrettelegging av undervisning. Noen får også ADHD-diagnose.

Hvordan det kommer til å gå videre med barnet avhenger av mange faktorer. Noen ting ser ut til å bedre barnets sjanse til å unngå tilleggsproblemer: at barnet får diagnosen før fylte 6 år, barnet bor i et stabilt hjem, ikke utsettes for vold og får hjelp mot utviklingsforsinkelsene.

Plassering i stabilt fosterhjem og synlig FAS er også relatert til mindre tilleggsvansker ved alkoholskader.

Ofte blir følgene av alkoholskaden mer og mer synlig jo eldre barnet blir. Dermed oppdages FASD ofte sent i barneskolealder.

Hva kan foreldrene gjøre?

Utover å få hjelp til å sette diagnosen, er det viktig å skape god struktur og rutiner rundt barnet. Faste aktiviteter er bra. Ofte anbefales deltakelse i strukturerte fritidsaktiviteter som styres av voksne.

Tre viktige nøkkelord til foreldre som har barn med FASD er struktur, forutsigbarhet og skjerming.

Godt samarbeid med instanser som hjelper barnet er også viktig.

Foreldre må naturlig nok også tilpasse oppdragelsen etter barnet. For eksempel ved å ikke straffe barnet for å mangle impulskontroll – da dette er medfødt og ikke noe barnet kan noe for.

Tabubelagt emne

Ingen mødre ønsker bevisst å skade barna sine. Noen ganger oppstår FASD fordi mor ikke var klar over at hun var gravid da hun drakk alkohol, fordi hun ikke var klar over potensielle skader ved inntak av alkohol eller fordi hun var avhengig av alkohol.

Enkelt å forebygge

Alkoholskader kan kun oppstå hos barn ved inntak av alkohol. Siden man ikke med sikkerhet vet hvor mye alkohol som skal til for å forårsake skade, bør gravide unngå å drikke alkohol. Aller helst bør man ikke drikke alkohol fra den dagen man slutter å bruke prevensjon, og vente til minst til seks uker etter termin.

Kilder:

Blå Kors Borgestadklinikken

Helsedirektoratet: Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet

Helse Sør-Øst: Utredning av FASD 

St. Olav: Pakkeforløp ved FASD

OUS: Rett hjelp til barn med medfødt alkoholskade

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL