BabyViktig at senskader blir tatt på alvor

Viktig at senskader blir tatt på alvor

En av de vanligste senskadene er konsentrasjonsvansker. Disse oppdages ofte ikke før det forventes at barna kan sitte stille og for eksempel tegne eller perle over tid. Illustrasjonsfoto: Crestock
Av Maren Eriksen 11858 Sist oppdatert 12.12.12

I de Nasjonale retningslinjene for oppfølging av for tidlig fødte barn heter det at barn som er født for tidlig og deres familier bør tilbyes en mer omfattende oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten enn barn født til rett tid. Omfanget av oppfølgingen vil avhenge av grad av prematuritet og komplikasjoner knyttet til fødsel og nyfødtperiode.

Det er ofte foreldrene som oppdager de første tegn på senskader hos for tidlig fødte barn. Da er det viktig at de beskriver problemene så tydelig som mulig for helsesøster eller annet helsepersonell, slik at det er mulig å gå hjelp og eventuelt videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.

 – Ikke gi opp! Stå på til du når fram. Vi vet at jo tidligere barnet får hjelp, jo større er sjansene for å kunne snu en uheldig utvikling, sier helsesøster Unni Tranaas Vannebo. Hun er ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør og er også tilknyttet Prematurforeningen som fagperson.

Barn med svangerskapsalder mindre enn 28 uker, eller fødselsvekt under 1000 gram, anbefales oppfølging fra spesialisthelsetjenesten til barnet er 5 år gammelt.

– Heldigvis går det bra med de fleste, sier Tranaas Vannebo.

Les også:

Premature Sofie overlevde – mot alle odds

Rundt 16 prosent overlever i uke 23

Adrian ble født i uke 23: Krevde å bli satset på

Ofte usynlige senskader
Dagens nyfødtomsorg er god både med tanke på å redde de premature, men også med tanke på veien videre. Men det er ikke alt det er like enkelt å gjøre noe med. Risikoen for  blant annet alvorligere hjerneskader øker jo tidligere barnet er født. Dette er skader som ofte skylders blødninger i på forskjellige steder i hjernen. Blødningens grad vil sannsynligvis ha noe å si for hvilke skader barnet kan ha fått.

Ofte vises ikke skader som har oppstått under fødselen eller den første tiden før etter noe tid – derav navnet senskader.

Tranaas Vannebo viser til en oppfølgingsstudie av premature som er gjort i Trondheim, hvor premature er fulgt fra fødsel til de nå er over 20 år ( Brobakk, Skranes, Indredavik, Evensenet &al). 

– Studien viser at det går bra med mange av de premature barna i studien og at det er ikke de fysiske problemene som er størst. Men mange viser mer problemer knyttet til psykisk helse, blant annet når det for eksempel gjelder engstelse og angst, sier hun.

Mange av premature barn viser økt forekomst av vansker i forbindelse med konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette er vist i både norske og internasjonale studier.  Mange tror feilaktig at barna er overrepresentert på ADHD-statistikken, men Tranaas Vannebo forteller at de fleste av barna mangler den hyperaktive delen.

– De har heller ADD, Attention Deficit Disorder. De er ikke hyperaktive, tvert imot er disse barna ofte forsiktige av seg. Gjerne engstelige, sårbare og har problemer med oppmerksomheten, sier hun.

Tranaas Vannebo forteller at for tidlig fødte barn som gruppe,  er mer forsiktig  generelt sett.

Bruk lavterskeltilbudet
Hun har selv vært med på å holde kurs i alle landets helseregioner for å spre kunnskap om for tidlig fødte barn til førstelinjetjenesten – altså helsestasjoner, barnehagepersonell og fastleger. Helsestasjonen er et lavterskeltilbud, og altså et sted du kan henvende deg med dine spørsmål og problemer.


– Foreldre som oppdager senskader hos barnet sitt bør ta kontakt med helsestasjonen eller barnehagen for videre hjelp. Her bør problemet bli tatt på alvor og eventuelt henvist videre, sier Tranaas Vannebo.


Hun råder foreldre til å ta opp mistanke om senskader med én gang – jo tidligere jo bedre.  


– Ofte kan ett problem avle flere, og jo eldre barnet blir, jo vanskeligere kan det være å få gjort noe med problemene, sier Tranaas Vannebo.


Når foreldre opplever å ikke bli tatt på alvor, eller ikke får gehør til tross for henvisningen, kan det være på grunn av at henvisningen ikke er presis nok og at det trenges en mer konkretisering av barnets problemområder.


– Stå på. Få skrevet en bedre beskrivelse av problemet. Ofte blir saker avvist fordi de er for diffuse. Få helsesøster, lege eller fysioterapeut til å skrive fyldige henvisninger, eller be BUP om en telefonkonsultasjon. Da øker du sjansene dine, sier hun.


Les også:


Prematur fødsel


Fotograf tok bilder av premature Walker hver dag i 80 dager


Ikke ha fokus på feilsøking
 Foreldre til premature barn ofte får veldig mye informasjon om alt som kan gå galt og om senskader når barnet skrives ut av sykehuset, og dette kan føre til unødvendig bekymringer hos foreldre, mener Tranaas Vannebo..


– Det viktigste foreldrene kan gjøre er bli kjent med barnet sitt og lære seg å tolke barnets signaler, og også være opptatt av den positive utviklingen som  skjer. Noen foreldre er engstelige  slik at de blir så opptatt av å se etter vansker  hele tiden, slik at de ikke klarer å glede seg over de store milepælene barnet når, sier hun.


I retningslinjene anbefales det også at familien får besøk av helsesøster allerede mens de er på sykehuset, og et hjemmebesøk kort tid etter hjemreise.


– Mange foreldre er usikre og føler seg overlatt til seg selv etter utskriving fra sykehuset. . Da er det viktig å ha opprettet en kontakt med helsestasjonen på forhånd. Dessuten kan de også ringe til sykehuset ved eventuelle spørsmål eller bekymringer.  


Les mer: For dårlig oppfølging av premature!


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: