Barn er svært forskjellige, og atferden varierer mye avhengig av om de er gutter eller jenter, store eller små og hva slags temperament de har. Noen er rolige, nesten passive. Andre krever mye, gråter ofte og kan være vanskelige å trøste. De fleste er sunne og friske, mens noen har hatt det vanskelig både før og under fødselen. Barn kan være syke, og de kan ha funksjonshemninger. Uansett må du bli kjent med barnet ditt!

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Her følger noen spørsmål som kan hjelpe deg å se hvordan barnet ditt er i forskjellige situasjoner:

 • Hvordan er aktivitetsmønsteret hos barnet ditt?
 • Hvordan tilpasser barnet ditt seg forandring?
 • Hva fanger barnets oppmerksomhet lettest?
 • Hva liker barnet ditt best, hva interesserer det mest?
 • Hvordan reagerer barnet ditt på opplevelser?
 • Hvordan er barnets humør til vanlig?

Alle disse spørsmålene er bare ment som en hjelp. Du kan bli bedre kjent med barnet ved å observere det. Det er lett for voksne å tillegge barnet følelser og ønsker som vi har selv, og ta for gitt at barnet opplever ting på samme måte som oss. Men bruker vi litt tid på å fundere over hvordan barnet opplever ting, hva det føler og tenker, vil vi oppdage et helt spesielt lite menneske som møter og opplever verden på sin egen måte.

Hvordan er aktivitetsmønsteret hos barnet ditt?
Varierer aktivitetsnivået i forhold til ulike situasjoner?
Er aktiviteten mest fremtredende:

 • når barnet begynner å bli sultent
 • i forbindelse med stell
 • når barnet skal sove
 • når søsken eller andre kommer til?

Opplever du aktiviteten som uttrykk for trivsel, glede og energioverskudd, eller som uttrykk for irritasjon og utilfredshet? I hvilke situasjoner er barnet mest glad, tilfreds og våkent? I hvilke situasjoner er det vanskeligst å få til god kontakt? Er det noe du kan gjøre for at barnet ditt skal virke mer tilfreds og interessert, noe som kan føre til at dere får bedre kontakt?

Hvordan tilpasser barnet ditt seg forandring?
Mange barn gjør ikke så mye ut av moderate forandringer i spise-, sove- og stelletider. De tåler å bli tatt med til nye steder så lenge en eller begge foreldrene er der. For andre kan slike forandringer rokke ved deres tilpasning og daglige rytme. Det kan være klokt å finne ut hvor følsomt barnet ditt er for forandringer i vanlige rutiner.

Du kan for eksempel stille deg følgende spørsmål:

 • Hvor stabil er døgnrytmen til barnet ditt?
 • Kan du forutse når barnet ditt vil ha mat, må stelles, må sove?
 • Hvordan reagerer barnet ditt på endringer i slike rutiner?
 • Kan endringer gå utover matlysten, søvnen, humøret eller reaksjoner barnet har?
 • Har du oppdaget noe som kan hjelpe barnet til å roe seg og finne tilbake til sin egen rytme?
 • Er det spesielle hensyn å ta når det gjelder dette barnet, som ikke var nødvendige overfor eldre søsken eller jevnaldrende barn du kjenner?
 • Hva kan du gjøre for å tilpasse deg det du tror er viktig for barnets daglige rytme og behov?

Hva fanger ditt barns oppmerksomhet lettest?
Evnen til oppmerksomhet er en viktig forutsetning for læring og utvikling. Denne evnen varierer mye fra barn til barn. Barn vil vanligvis være i stand til å holde oppmerksomheten ved bestemte ting i lengre perioder jo eldre de blir. Ved å legge merke til hvordan barnet varierer sin oppmerksomhet fra situasjon til situasjon, kan du finne ut hvordan du kan holde barnets oppmerksomhet.

Hvilket inntrykk har du av barnets oppmerksomhet?

 • Er den generelt god, det vil si at den kan holdes over lengre perioder, eller er den lite konsentrert og av kort varighet?
 • Hvordan varierer oppmerksomheten i forbindelse med behovet for mat, søvn og stell?

I hvilke situasjoner er oppmerksomheten best?

 • Overfor en person om gangen, eller begge foreldrene sammen?
 • Overfor søsken og andre barn, eller overfor leker eller dyr?
 • Når foreldrene viser barnet noe?
 • Når noen synger eller det er andre lyder å høre på?
 • I forbindelse med måltid, ved å «gi-og-ta»-lek, «borte-tittei»-lek osv.?
 • Noe du gjør i forbindelse med måltider, kosestunder og ved stell?
 • Noen situasjoner som skiller seg ut fra andre for konsentrert felles aktivitet?

Hva liker barnet ditt best, hva interesserer det mest?
Barn kan være like forskjellige som voksne i sine interesser. Noen barn reagerer spesielt på lyder og på enkelte mennesker, mens andre er mest interessert i det de ser utenfor vinduet, eller de gleder seg over at noen løfter dem opp og danser rundt med dem.

Ganske tidlig begynner barnet å vise hvilken type opplevelser det liker best. Selv om dette har å gjøre med temperament og fysiske forutsetninger, vil slike interesser også i stor grad kunne formes av hva foreldrene tilbyr og engasjerer seg i.

 • Hva fanger interessen lettest hos barnet ditt?
 • Reagerer barnet ditt mest på lyder, på hva folk gjør eller hva det kan se ute på tur?
 • Hvilke former for lek liker barnet å være med på eller se på?

Hvordan reagerer barnet ditt på opplevelser?
Akkurat som voksne reagerer også barn forskjellig på ulike opplevelser. Noen barn blir lett skremt og skvetter til ved høye lyder eller når noe uventet skjer. De kan trenge mye trøst for å roe seg igjen. Andre reagerer svakere på uventede ting og de klarer å roe seg ved egen hjelp. Ved å være oppmerksom på hvordan barnet ditt reagerer, kan du tilpasse din respons og trøst. Du vil få et inntrykk av barnets følsomhet eller robusthet i forhold til det å akseptere nye opplevelser.

Noen spørsmål kan være:

 • Hvordan reagerer barnet ditt på det du oppfatter som behagelige eller ubehagelige opplevelser?
 • Hvordan varierer reaksjonen til barnet ditt fra en situasjon til en annen?
 • Fører noen typer opplevelser til sterkere reaksjoner enn andre?
 • Reagerer barnet sterkt på for eksempel brå bevegelser eller uventet skarpt lys?

Hvordan er ditt barns humør til vanlig?
Mennesker har gjerne humørmønstre som er typisk for den enkelte. Slike mønstre kan danne seg tidlig i livet, og det kan være nyttig å legge merke til dem. På den måten kan du lettere forstå reaksjonene hos barnet ditt og støtte og stimulere utviklingen av et positivt forhold til omverdenen.

Noen eksempler:

 • Hvordan er ditt barns humør til daglig?
 • Er det preget av smil og gledesuttrykk, eller er barnet ofte stille, forsiktig og kanskje lett sutrete?
 • Hva fører til forandringer i barnets humør?
 • Forandres humøret til forskjellige tider av dagen?
 • Er barnet i forskjellig humør når det stelles, leker, er trett eller våkent?
 • Hvordan påvirkes humøret til barnet ditt av sinnstilstanden til personene rundt det?
 • Påvirkes humøret til barnet av mer/mindre oppmerksomhet?
 • Hvordan viser barnet ditt hva slags humør det er i?
 • Hvor mye og hva slags kontakt trenger barnet ditt for at humøret skal forandre seg fra dårlig til godt?

Hentet fra: «Foreldre-barn-samspill: En veiledning til foreldre.»

Hva synes du om artikkelen?