Dersom du studerer under svangerskapet, tjener du ikke opp rett til fødselspenger og permisjon på samme måte som arbeidstakere generelt. Det betyr imidlertid ikke at du ikke har krav på penger og fri i samme tidsrom.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Fødselsstipend
Dersom mor eller far er student og får barn i utdanningsperioden, kan hun/han få fødselsstipend. I praksis er ikke dette særlig ulikt regelen for fødselspenger, og dere får utbetalt fødselsstipendet i 44 uker. Ni uker (tre før, seks etter fødselen) er forbeholdt mor, og resten kan dere dele. Begge foreldrene kan imidlertid ikke ta ut fødselsstipend samtidig. Du må ha vært i utdanning de siste seks månedene før fødselen for å kvalifisere til fødselsstipendet. Stipendet kan også bli gitt i sommerferien.

Fødselsstipendet er lik det du maksimalt kan få i utdanningsstipend og lån i de aktuelle ukene, men nå får du alt som stipend og ingenting som lån.

Så mye kan du få i fødselsstipend (ett barn) per måned (satser per mai 2009):

Videregående opplæring

Annen utdanning

Ektefelle/samboer har brutto månedsinntekt under 24.780 kr

8280 kr

10.160 kr

Ektefelle/samboer har brutto månedsinntekt mellom 24.780 kr og 28.000 kr

6880-8280 kr

8760-10160 kr

Ektefelle/samboer har brutto månedsinntekt over 28.000 kr

6 880 kr

8 760 kr

Enslig forsørger med overgangs-stønad og utdanningsstønad

1 300 kr 

10.160 kr

 

 

Du søker om fødselsstipend med den samme blanketten som du søker om lån og stipend for skoleåret på. Husk å oppgi at du venter barn og gi opplysninger om sivilstanden din etter fødselen og hva den eventuelle ektefellen/samboeren din gjør og tjener. Dersom du ikke visste du var gravid da du sendte inn søknaden for dette undervisningsåret, ettersender du opplysningene i en ny søknad eller i et brev. Du må også sende inn kopi av barnets fødselsattest.

Forsinkelse
Hvis du stryker, utsetter eller avbryter eksamen i dette tidsrommet, kan lånekassen vurdere å gi støtte utover ett års forsinkelse.

Sykemeldt i svangerskapet
Hvis du er syk i mer enn to uker og er forhindret fra å følge undervisningen, kan du få sykestipend. Kontakt lånekassen for å få vite hva dagens satser er.

Permisjon
Tar du permisjon (hel eller delvis) fra utdanning, kan du fortsatt få fødselsstipendet. Men du kan ikke ta ut permisjon tidligere enn tre uker før fødselen med mindre det er på grunn av sykdom eller av faglige årsaker.

 

Forsørgertillegg
Når du er under utdanning og har barn, kan du få forsørgertillegg. Tillegget blir behovsprøvd mot bruttoinntekten til ektefellen/samboeren din. Forsørgerstipendet blir redusert med 60 prosent av det han/hun har over 19 020 kroner i bruttoinntekt per måned. Er begge foreldre under utdanning, kan begge få forsørgertillegg for barnet. Man ser også bort fra inntekten deres når begge mottar støtte i utgangspunktet.

I april 2004 kan studenter som bor sammen med og forsørger barn født i 1989 eller senere, motta forsørgerstipend.

Forsørgerstipendet er opptil 1 290 kroner per måned for hvert av de to første barna, og opptil 830 kroner per måned for hvert ytterligere barn. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få forsørgerstipend.

Så mye kan du få i forsørgertillegg per måned:

Forsørgerstipend per måned med

Ektefellens månedsinntekt

1 barn

2 barn

3 barn

Under 24 780 kr

1 400 kr

2 800 kr

3 710 kr

28 000 kr

0 kr

868 kr

1778 kr

29 000 kr

0 kr

268 kr

1178 kr

30 000 kr

0 kr

0 kr

578 kr

31 000 kr eller mer

0 kr

0 kr

0 kr

Satser per mai 2009.

 

Kilde: Lånekassen

Hva synes du om artikkelen?