Vilkår for bruk

Når du benytter våre tjenester aksepterer du også at disse vilkårene gjelder mellom deg (”Brukeren”) og Babyverden.no:

1. Generelt om Babyverden

Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS, som blant annet gir ut Spedbarnsboken, Svangerskapsboken og Fødselsboken, og står bak en rekke barnebokklubber og nettbutikker. Mer info om Sandviks AS finner du her.

Babyverden er et rådgivende og opplysende nettsted for de som prøver å bli gravide, for gravide og småbarnsforeldre. Babyverden tilbyr brukeren tilgang til informasjon og tjenester.

Babyverden er ment som et tillegg til den offentlige helsetjenesten. Du er selv ansvarlig for bruken av råd og opplysninger som du mottar gjennom Babyverden. Babyverden oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor, lege eller sykehus dersom du er alvorlig bekymret for din egen eller barnets helsetilstand.

2. Teknisk ansvar

Babyverden er i drift 24 timer i døgnet. Det må imidlertid påregnes avbrudd for dersom det må iverksette tiltak av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Ved nedetid henvises brukerne til å forsøke på nytt noe tid senere. Babyverden vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte bruker blir minst mulig.

Babyverden er uten ansvar for kostnader eller tap som Brukeren måtte bli påført som følge av slik nedetid. Babyverden har ansvar for tilgjengeliggjøring av tjenestene på Babyverden sine servere. Babyverden tar ikke ansvar for distribusjon av tjenestene fra Babyverden sine servere til Brukerens terminal, som er et selvstendig forhold mellom bruker og dennes nettleverandør.

Babyverden forbeholder seg retten til å utføre endringer i innholdet på Babyverden og i rutiner for brukeridentifisering, drift, tekniske spesifikasjoner, system, åpningstider m.m.

3. Ansvar for innhold

Sandviks AS er redaksjonelt ansvarlig for innholdet på nettsiden Babyverden. Babyverden forholder seg til pressens Vær Varsom-plakat samt Redaktørplakaten.

Babyverden er ikke ansvarlig for innlegg som legges inn på diskusjonsforum. Dette gjelder ikke for personer som arbeider for Babyverden. Les mer om forum og innhold under punkt 5.

4. Personvern og bruk av din adresse

For å kunne bruke noen av Babyverdens tjenester må du fylle ut enkelte personopplysninger. Disse opplysningene blir sikret bak din e-postadresse og et passord du velger selv.

Babyverden behandler dine opplysninger konfidensielt og i tråd med gjeldene lover og regler og er beskrevet i Sandviks behandling av dine personopplysninger.

5. Brukerens plikter – mislighold

Brukeren forplikter seg til å holde passordet hemmelig for uvedkommende, samt å ikke oppbevare opplysninger om passordet på en slik måte at uvedkommende kan få tilgang til passordet.

Ved mistanke om lekkasje eller at uvedkommende har kunnskap om passordet, må brukeren umiddelbart endre dette ved å følge beskrivelsen angitt på Babyverden. Brukeren er ansvarlig for samtlige disposisjoner som utføres med Brukerens brukeridentitet og passord. Brukeren forplikter seg videre til ikke å utnytte innholdet på Babyverden til annet enn privat bruk.

Babyverden er ikke ansvarlig for innlegg som legges inn på diskusjonsforum eller blogger. Dette gjelder ikke for personer som arbeider for Babyverden. Dersom Brukeren frivillig oppgir navn og adresse til personer eller andre opplysninger via dette nettstedet, skjer dette fullt ut på ditt eget ansvar og ikke på Babyverdens ansvar.

Det er ikke tillatt å legge ut konfidensiell informasjon i den åpne delen av Babyverden. Bilder av seg selv og andre legges kun ut etter samtykke fra avbildede eller deres foresatte.

Barn under 15 år har ikke anledning til å opprette bruker og profil på Babyverden sitt forum uten at det innhentes samtykke fra foreldre eller foresatte. Brudd på dette vil medføre utestengelse fra forumet.

Babyverden foretar kvalitetskontroll av råd og ideer som publiseres på Babyverden. Babyverden kan likevel ikke garantere for kvaliteten av rådene som legges inn av besøkende.

Babyverden forbeholder seg retten til å anonymisere personer som nevnes i innlegg fra den enkelte bruker. Babyverden forbeholder seg også retten til, etter eget skjønn, å redigere bort støtende eller på annet vis upassende deler av innlegg. Det er ikke tillatt å reklamere for kommersiell virksomhet på diskusjonsforum, i blogger eller kommentarfelt. Les mer om forumsregler her.

Materialet som er publisert på Babyverden skal kun benyttes til privat bruk, men det er ikke tillatt å kopiere eller publisere videre tekster, bilder eller annet materiale på Babyverden uten etter samtykke fra rettighetshaverne.

Brukere av Babyverden som ikke følger betingelsene, vil kunne bli utestengt fra sidene, og om nødvendig politianmeldt. Hvis tekst eller bilder er i strid med norsk rett, har Babyverden rett til å endre og/eller fjerne materialet umiddelbart. Babyverden forbeholder seg retten til å stenge ute brukere fra forumet ved å sperre deres tilgang fra bestemte IP-adresser. IP-adressen vil derfor i enkelte sammenhenger lagres når det er behov for dette.

Dersom brukerne oppdager innlegg eller materiale som er støtende eller i strid med norsk lov, ber vi om at det tas kontakt med Babyverden gjennom e-post til: kundeservice@babyverden.no

6. Immaterielle rettigheter

Innholdet på Babyverden er vernet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger vedrørende Babyverden tjenester er Babyverden sin eiendom eller eiendom som tilhører tredjemann, og kan ikke utnyttes av Brukeren ut over det som eksplisitt er tillatt av Babyverden.

Brukeren har ikke på noen måte ervervet lisens eller annen disposisjonsrett til å benytte de ovennevnte immaterielle rettigheter eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på Babyverden, på annen måte enn angitt i disse vilkårene.

7. Opphør av Babyverden

Dersom nettstedet Babyverden slutter å opphøre som egen enhet eller blir en enhet innenfor et annen nettsted, vil dette skje uten at du personlig vil bli varslet om dette. Slike endringer vil kunne bli varslet i form av generell informasjon på hovedsiden.

8. Endringer av vilkårene

Endring i eller tillegg til disse vilkårene trer i kraft når de blir gjort tilgjengelige for brukerne, gjennom å publisere de nye vilkårene på Babyverden sine ulike tjenester.

9. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domstoler med Stavanger tingrett som verneting.