Det er ikke de store nyhetene for småbarnsfamilier i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag. Maksprisen i barnehagen holdes på samme nivå. Helsekort for gravide skal digitaliseres.

Sist oppdatert: 5. oktober 2016

Betaling i barnehagen
Maksprisen i barnehagen er foreslått beholdt på samme nivå som i dag. Det vil si at barnehageplassen koster deg 2730 kroner i måneden (30 030 kroner i året) fra og med januar 2017.

Barnehagebetalingen skal ikke utgjøre mer enn 6 prosent av familiens samlede inntekt, og familier med inntekt under 500 500 kroner skal også få rett til redusert foreldrebetaling. Ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for alle 3-5-åringer fra familier med lav inntekt videreføres, og fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

Mer kompetanse, mer realfag og mindre mobbing i barnehagen
Regjeringen vil gi barnehagelærere videreutdanning og spisskompetanse, og vil legge fram en revidert kompetansestrategi for barnehagene neste høst. De foreslår også å styrke satsingen på realfag i barnehage og skole.

Det settes av 35 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i barnehage og skole. En del av satsingen skal gå til å heve kompetansen til ansatte i barnehager og skoler når det gjelder å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Det vil gi et bedre håndhevingsapparat for mobbesaker og bedre støtte og veiledning til elever og foreldre.

Regjeringen vil i løpet av våren 2017 sende på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene. Ambisjonen er at den skal tre i kraft innen 2020.

Se egen pressemelding  fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Digitalt helsekort for gravide
Det har ligget i kortene lenge, men nå vil regjeringen endelig digitalisere helsekortet. I dag skrives det ut og den gravide må selv ta det med til kontroller. Målet er å lage en nasjonal digital løsning.

– Elektronisk helsekort for gravide er en lenge etterspurt tjeneste som vil gjøre hverdagen langt enklere for både gravide og helsepersonell.  De slipper nå å skrive informasjon manuelt inn på et papirskjema, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Det har vært et forprosjekt med elektronisk helsekort for gravide i år. 

Flere får rett til pleiepenger
Regjeringen foreslår å utvide pleiepengeordningen for yrkesaktive foreldre til noen grupper av syke barn som i dag faller utenfor ordningen. Utvidelsen av ordningen gjelder barn som ikke er livstruende eller svært alvorlig syke, men som har et kontinuerlig pleiebehov, og barn med varig sykdom.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen også forenkle regelverket på området, og gjøre ordningen mer fleksibel slik at det blir enklere for foreldre å kombinere pleieoppgaver og yrkesdeltakelse. Regjeringen vil fremme en lovproposisjon med konkrete lovforslag tidlig i 2017, og det tas sikte på at regelendringene trer i kraft høsten 2017.

Fjerner egenandeler for barn
Regjeringen foreslår endringer i egenandels tak 2-ordningen som innebærer at barn under 16 år slipper egenandel. Grensen for fritak fra egenandeler heves fra 12 til 16 år. Endringene innebærer at om lag 9000 barn som i dag betaler egenandel slipper dette.

-Vi er opptatt å utjevne forskjeller i helsetjenesten. Barn som trenger fysioterapi, skal få det. Familiens økonomi skal ikke være avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding. 

Fokus på barn og unges psykiske helse
Regjeringen foreslår å bevilge 56,1 millioner kroner til program for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 og skal bidra til utvikling og å spre gode metoder for å fremme psykisk helse og livskvalitet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Regjeringen foreslår en ytterligere styrking av helsestasjons – og skolehelsetjenesten i 2017 på 50 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter. 

Lite nytt på fradragsfronten
Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes på samme beløp som året før, med 25 000 kroner i fradrag for ett barn og 15 000 kroner for hvert barn utover det første. Det foreslås at det særskilte fradraget for enslige forsørgere holdes på samme beløp som året før (51 804 kroner).

Vil du vite mer om statsbudsjettet? Se www.statsbudsjettet.no

Hva synes du om artikkelen?